Європейські школи академічного співу: специфіка взаємодії

Автор(и)

  • Галина Степанівна Гаценко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3990-3613
  • Наталія Вікторівна Ковмір Київський національний університет культури і мистецтв, E-mail: tesknukim@ukr.net, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5290-2629
  • Вадим Валерійович Юрчук Київський національний університет культури та мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2494-1254

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-106-109

Ключові слова:

академічний вокал; спів; школа; професіоналізм; європейський простір

Анотація

Висвітлюється питання взаємодії між європейськими школами академічного співу. Наголошується, що формування вітчизняної вокальної школи відбувалось у тісному взаємозв’язку із західноєвропейськими традиціями. Чималий вплив на становлення європейських вокальних шкіл мала італійська співацька практика, яка почала сприйматись у якості еталонної.

Українська вокальна школа стала результатом синтезу італійської, російської академічних шкіл, а також етнічної фольклорної традиції. Попри панування часом протилежних методичних принципів, які наявні в різних академічних співацьких школах, вектор розвитку вокальної педагогіки орієнтований на універсальність голосу, можливість майстерного володіння ним і вміння акумулювати досягнення інших мистецьких осередків. Розвиток вокалістів відбувається не лише під час навчання, а й у подальшій професійній діяльності, що пов’язана з обміном досвідом представників інших шкіл.

Біографії авторів

Галина Степанівна Гаценко, Київський національний університет культури і мистецтв

доцентка кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв

 

Наталія Вікторівна Ковмір, Київський національний університет культури і мистецтв, E-mail: tesknukim@ukr.net

асистентка кафедри музичного мистецтва

Вадим Валерійович Юрчук, Київський національний університет культури та мистецтв

провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Посилання

Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник. Київ : ЗАТ «Віпол», 2007. 174 с.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. 180 с.

Гринь Л. О. Історичний аспект розвитку української вокальної школи ХХ сторіччя. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (17). С. 45–49.

Добронравова С. А., Шевченко В. В. Сутність та значення академічного сольного виконання в українській музичній культурі. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2017. № 37. С. 183–196.

Кавун В. М. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавства. 2017. Вип. 1 (8). С. 160–164.

Небога О. Г. Київська школа сольного співу середини ХХ століття як феномен європейського вокального виконавства. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2018. Вип. 38. С. 206–214.

Шевченко Н. С. Синтез співацьких манер в українській музиці кінця XX – початку XXI століть : дис. … канд. мистецтвознавства. Івано-Франківськ, 2015. 195 с.

References

Antoniuk, V. (2007). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal pedagogy (solo singing)]. Kyiv: ZAT “Vipol” [in Ukrainian].

Aspelund, D. (2016). Razvitie pevca i ego golosa [Development of the singer and his voice]. Sankt-Peterburh: Lan: Planeta muziky [in Russian].

Grynn, L. O. (2012). Istorychnyi aspekt rozvytku ukrainskoi vokalnoi shkoly XX storichchia [Historical aspects of development of Ukrainian vocal school of XX centuries]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Zaporizhia National University], 1 (17), 45-49 [in Ukrainian].

Dobronravova, S. A., & Shevchenko, V. V. (2017). Sutnist ta znachennia akademichnoho solnoho vykonannia v ukrainskii muzychnii kulturi [The essence and significance of academic solo performance in Ukrainian music culture]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM. Series: Art History], 37, 183-196 [in Ukrainian].

Kavun, V. M. (2017). Istoryko-teoretychni aspekty stanovlennia vokalnoho mystetstva [Historical-theoretical aspect of the vocal art’s formation]. Mizhnarodnyi visnyk: kulturolohiia, filolohiia, muzykoznavstva [International Bulletin: Cultural Studies, Philology, Musicology], 1 (8), 160-164 [in Ukrainian].

Neboha, O. H. (2018). Kyivska shkola solnoho spivu seredyny XX stolittia yak fenomen yevropeiskoho vokalnoho vykonavstva [Kyiv school of solo singing in the middle of the 20th century as a phemonenon of European vocal performance]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM. Series: Art History], 38, 206-214 [in Ukrainian].

Shevchenko, N. S. (2015). Syntez spivatskykh maner v ukrainskii muzytsi kintsia XX – pochatku XXI stolit [Synthesis of singing manners in Ukrainian music of the late XX - early XXI centuries]. (PhD diss.). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Гаценко, Г. С., Ковмір, Н. В., & Юрчук, В. В. (2021). Європейські школи академічного співу: специфіка взаємодії. Імідж сучасного педагога, (1(196), 106–109. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-106-109

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають