Формування математичної компетентності учнів початкових класів за допомогою інструментів дистанційного навчання

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Деньга Кременчуцький педагогічний коледжу імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1602-6080
  • Ксенія Андріївна Широкова Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6247-4311

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-88-94

Ключові слова:

церковно-парафіяльні школи; освіта; церква; організація освітнього процесу; релігія

Анотація

За допомогою теоретичних та емпіричних методів дослідження авторами статті здійснено аналіз інструментів дистанційного навчання, що використовуються в початковій школі, визначено ефективні для формування математичної компетентності молодших школярів інструменти дистанційного навчання та педагогічні умови їх використання. Встановлено, що педагогічними умовами для ефективного формування математичної компетентності молодших школярів за допомогою інструментів дистанційного навчання є усвідомлення вчителями початкових класів необхідності їх використання; розуміння, що під час навчання з використанням інструментів дистанційного навчання основним завдання є спонукати молодших школярів до самостійного навчання, а не просто оцінити їх.   

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Деньга, Кременчуцький педагогічний коледжу імені А. С. Макаренка

кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології початкової освіти, заступниця директораз навчально-методичної роботи

Ксенія Андріївна Широкова, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

здобувачка освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 013 Початкова освіта

Посилання

Головань М. С. Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. 2014. № 1. С. 35–39.

Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2009. № 2. С. 165–174.

Капінус Н., Усачова О., Трембач І. Методичні рекомендації щодо особливостей навчання учнів початкових класів та педагогів початкової школи в умовах дистанційного навчання. Дистанційні технології в освіті : зб. наук.-метод. реком. щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. Краматорськ, 2020. С. 20.

Орел О. В. Формування математичної компетентності молодших школярів: історія і сьогодення. Молодий вчений. 2017. № 4.3 (44.3). С. 171–174.

Організація дистанційного навчання в школі : метод. реком. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA – 2006 / сост. В. Ю. Баранова и др. Москва : Центр оценки качества образования ИСМО РАО, 2007. 99 с.

Петрова Е. М. Понятие «математическая компетентность будущего специалиста технического профиля» в контексте компетентностного подхода. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. URL: www.science-education.ru/101-5504.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія. Харків : Факт, 2005. 360 с.

Скворцова С. О. Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя математики. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е-журнал. 2010. № 4. URL: https://skvor.info/publications/articles/print.html?id=120

Ткаченко О. М., Кожевнікова І. М., Шатохіна Л. П. Формування компетентностей на уроках математики. Математика в школах України. 2014. № 6 (414). С. 2–3.

Хворостіна Ю. В., Підопригора А. В. Розвиток математичних компетентностей при розв’язуванні текстових задач. Фізико-математична освіта (ФМО). 2018. № 3 (17). С. 94–98.

References

Holovan, M. S. (2014). Matematychna kompetentnist: sutnist ta struktura [Mathematical competence: essence and structure]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Eastern European National University], 1, 35-39 [in Ukrainian].

Zinenko, I. M. (2009). Vyznachennia struktury matematychnoi kompetentnosti uchniv starshoho shkilnoho viku [Determining the structure of mathematical competence of high school students]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 2, 165-174 [in Ukrainian].

Kapinus, N., Usachova, O., & Trembach, I. (2020). Metodychni rekomendatsii shchodo osoblyvostei navchannia uchniv pochatkovykh klasiv ta pedahohiv pochatkovoi shkoly v umovakh dystantsiinoho navchannia [Methodical recommendations on the peculiarities of teaching primary school students and primary school teachers in distance learning]. In Yu. O. Burtsevoi, & D. V. Malieieva (Eds.), Dystantsiini tekhnolohii v osviti [Distance technologies in education]: zb. nauk.-metod. rekom. shchodo orhanizatsii vykhovannia, navchannia ta rozvytku uchasnykiv osvitnoho protsesu pid chas karantynu (p. 20). Kramatorsk [in Ukrainian].

Orel, O. V. (2017). Formuvannia matematychnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv: istoriia i sohodennia [Formation of mathematical competence of junior schoolchildren: history and present]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 4.3 (44.3), 171-174 [in Ukrainian].

Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli [Organization of distance learning at school]: metod. rekom. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf [in Ukrainian].

Baranova, V. Iu. (Comp.). (2007). Osnovnye rezultaty mezhdunarodnogo issledovaniia obrazovatelnykh dostizhenii uchashchikhsia PISA – 2006 [The main results of the international study of educational achievements of students PISA - 2006]. Moskva: Tcentr otcenki kachestva obrazovaniia ISMO RAO [in Russian].

Petrova, E. M. (2012). Poniatie «matematicheskaia kompetentnost budushchego spetcialista tekhnicheskogo profilia» v kontekste kompetentnostnogo podkhoda [The concept of "mathematical competence of a future technical specialist" in the context of the competence approach]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education], 1. Retrieved from www.science-education.ru/101-5504 [in Russian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity [About the statement of the State standard of primary education]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018 [in Ukrainian].

Rakov, S. A. (2005). Matematychna osvita: kompetentnisnyi pidkhid z vykorystanniam IKT [Mathematical education: a competency-based approach using ICT]: monohrafiia. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].

Skvortsova, S. O. (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti v maibutnoho vchytelia matematyky/e-zhurnal [Formation of professional competence in the future teacher of mathematics / e-journal]. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku [Pedagogical science: history, theory, practice, development trends], 4. Retrieved from https://skvor.info/publications/articles/print.html?id=120 [in Ukrainian].

Tkachenko, O. M., Kozhevnikova, I. M., & Shatokhina, L. P. (2014). Formuvannia kompetentnostei na urokakh matematyky [Formation of competencies in mathematics lessons]. Matematyka v shkolakh Ukrainy [Mathematics in schools of Ukraine], 6 (414), 2-3 [in Ukrainian].

Khvorostina, Yu. V., & Pidopryhora, A. V. (2018). Rozvytok matematychnykh kompetentnostei pry rozv’iazuvanni tekstovykh zadach [Development of mathematical competencies in solving text problems]. Fizyko-matematychna osvita (FMO) [Physical and Mathematical Education (FME)], 3 (17), 94-98 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Деньга, Н. М., & Широкова, К. А. (2021). Формування математичної компетентності учнів початкових класів за допомогою інструментів дистанційного навчання. Імідж сучасного педагога, (1(196), 88–94. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-88-94