Ефективність надання державної підтримки реформи «Нова українська школа» закладам освіти Полтавщини

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Гриньова Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3912-9023
  • Леся Анатоліївна Марталішвілі Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Міністерство освіти і науки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8228-9925

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-5-13

Ключові слова:

Нова українська школа; імплементація реформи; державна субвенція; стан забезпечення закладів освіти Полтавської області; потреби НУШ; ефективність використання коштів субвенції НУШ

Анотація

Стаття включає аналітичний матеріал, спрямований на пошук тактичних прогалин у реалізації реформи Нової української школи (НУШ) у закладах освіти Полтавської області через призму фінансового забезпечення її впровадження. Для цього авторами порівняно потреби закладів у забезпеченні кабінетів початкової школи необхідним для НУШ обладнанням, реальний матеріальний стан закладів освіти Полтавщини на 1 вересня 2020 року та фактичне використання коштів державної субвенції місцевим бюджетам регіону на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Аналітика спирається у тому числі на результатах дослідження стану матеріального забезпечення закладів освіти Полтавського регіону, в яких упроваджується реформа НУШ, проведене авторами для оцінки реального стану забезпечення ЗЗСО задля впровадження реформи НУШ станом на 1 вересня 2020 року.

Біографії авторів

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України

Леся Анатоліївна Марталішвілі, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Міністерство освіти і науки України

аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; експертка RST NUS з питань зв'язків з регіонами по імплементації реформ Міністерства освіти і науки Ураїни

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджений рішенням Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-1. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/33-1_2019/Zvit_33-1_2019.pdf

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». URL: https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=fef464cb-f17f-4b3b-aa57-ebb3807be9ca

Наказ МОН від 02.11.2017 №1440 «Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text

Наказ МОН від 03.07.2020 року № 889 «Про затвердження Типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0777-20#Text

Наказ МОН від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18#Text

Онищук Л. А. Теоретико-методологічні засади конструювання тареалізації змісту освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ ; Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2016. Вип. (12). С. 45–53.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2020-%D0%BF#Text

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938

Протокол селекторної наради КМУ від 30.07.2020 р. «Про підготовку до нового 2020/2021 навчального року та забезпечення управлінських процесів на субрегіональному рівні у зв’язку з утворенням і ліквідацією районів під час реформи з децентралізації» (реєстр. номер КМУ від 04.08.2020 р. № 32977/0/1-20). URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oblasti-vikoristali-ponad-301-mln-grn-subvenciyi-na-rozvitok-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli

References

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic secondary education], approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 30, 2020 № 898. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Zvit Rakhunkovoi palaty pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia koshtiv subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zabezpechennia yakisnoi, suchasnoi ta dostupnoi zahalnoi serednoi osvity "Nova ukrainska shkola" [Report of the Accounting Chamber on the results of the audit of the effectiveness of the use of subvention funds from the state budget to local budgets to ensure quality, modern and affordable general secondary education "New Ukrainian School", approved by the Accounting Chamber of 26.11.2019 № 33-1.]. Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/33-1_2019/Zvit_33-1_2019.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity "Nova ukrainska shkola" na period do 2029 roku [The concept of implementation of the state policy in the field of reforming general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 14.12.2016 № 988-r.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 18.02.2020 № 275 «Pro zatverdzhennia prymirnoi metodyky vyznachennia ochikuvanoi vartosti predmeta zakupivli» [Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine dated 18.02.2020 № 275 "On approval of an approximate method of determining the expected value of the subject of procurement"]. Retrieved from https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=fef464cb-f17f-4b3b-aa57-ebb3807be9ca [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 02.11.2017 №1440 «Pro zatverdzhennia Typovoho pereliku kompiuternoho obladnannia dlia zakladiv doshkilnoi, zahalnoi serednoi ta profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity» [Order of the Ministry of Education and Science of 02.11.2017 №1440 "On approval of the Standard list of computer equipment for preschool, general secondary and vocational (vocational) education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 03.07.2020 roku № 889 «Pro zatverdzhennia Typovoho pereliku obladnannia ta inventariu dlia fizkulturno-sportyvnykh prymishchen zakladiv osvity, yaki zabezpechuiut zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity» [Order of the Ministry of Education and Science of 03.07.2020 № 889 "On approval of the Standard list of equipment and inventory for sports facilities of institutions of complete general secondary education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0777-20#Text [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 07.02.2020 № 143 «Pro zatverdzhennia Typovoho pereliku zasobiv navchannia ta obladnannia dlia navchalnykh kabinetiv pochatkovoi shkoly» [Order of the Ministry of Education and Science of 07.02.2020 № 143 "On approval of the Standard list of teaching aids and equipment for primary school classrooms"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 23.03.2018 № 283 «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho prostoru Novoi ukrainskoi shkoly» [Order of the Ministry of Education and Science of March 23, 2018 № 283 "On approval of Methodical recommendations for the organization of the educational space of the New Ukrainian School"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18#Text [in Ukrainian].

Onyschuk, L. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady konstruiuvannia tarealizatsii zmistu osvity [Theoretical and methodological principles of constructing and realizing the content of education]. In L. Lukyanova (Ed.), Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, prospects: a collection of scientific works] (Is. 12, pp. 45-53). Kyiv; Nizhyn: Publisher PE Lysenko MM. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.02.2020 r. № 105 «Deiaki pytannia nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zabezpechennia yakisnoi, suchasnoi ta dostupnoi zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» u 2020 rotsi» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 12.02.2020 № 105 "Some issues of providing a subvention from the state budget to local budgets to provide quality, modern and affordable general secondary education" New Ukrainian School "in 2020"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Proiekt Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy na 2021 rik [Draft State Budget of Ukraine for 2021]. Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938 [in Ukrainian].

Protokol selektornoi narady KMU vid 30.07.2020 r. «Pro pidhotovku do novoho 2020/21 navchalnoho roku ta zabezpechennia upravlinskykh protsesiv na subrehionalnomu rivni u zv’iazku z utvorenniam i likvidatsiieiu raioniv pid chas reformy z detsentralizatsii» [Minutes of the selection meeting of the Cabinet of Ministers of 30.07.2020 "On preparation for the new 2020/21 school year and ensuring management processes at the subregional level in connection with the formation and liquidation of districts during the decentralization reform" (Reg. Number of the Cabinet of Ministers of 04.08. 2020 № 32977/0 / 1-20)]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/oblasti-vikoristali-ponad-301-mln-grn-subvenciyi-na-rozvitok-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Гриньова, М. В., & Марталішвілі, Л. А. (2021). Ефективність надання державної підтримки реформи «Нова українська школа» закладам освіти Полтавщини. Імідж сучасного педагога, (1(196), 5–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-5-13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають