Пізнавальна самостійність як підґрунтя формування самостійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Шехавцова Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільск, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0286-8850
  • Людмила Андріївна Овчарова Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільск, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6589-8438

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-69-71

Ключові слова:

самостійність, самоосвітня компетентність, пізнавальна самостійність, майбутні вчителі іноземних мов

Анотація

Розглядається пізнавальна самостійність як підґрунтя формування самостійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Визначено, що домінантними потребами майбутніх учителів іноземних мов у процесі формування самоосвітньої компетентності полягає пізнавальна потреба, що визначає їхнє ставлення до освітнього процесу у закладі вищої освіти. Було визначено самоосвітню компетентність як інтеграційну якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, спрямованої на неперервний саморозвиток професійних і загальнокультурних якостей і самовдосконалення. Доведено, що підґрунтям формування самоосвітньої компетентності є розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів іноземних мов, їхньої дослідницької діяльності та прагнення до творчого пізнання. Звідси постає потреба використовувати у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов творчі завдання, що вимагають від них самостійного висунення гіпотез і самостійного нестандартного вирішення.

Біографії авторів

Світлана Олександрівна Шехавцова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільск

докторка педагогічних наук, професорка кафедри романо-германської філології

Людмила Андріївна Овчарова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільск

викладачка кафедри романо-германської філології

Посилання

Демченко Ю. Самоосвітня компетентність – невід’ємна складова частина професійної компетентності (діяльності) майбутнього учителя. Актуальні питання гуманітарних наук. 2019. Вип. 23, т. I. С. 154–159.

Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності. Рідна школа. 2000. № 1. С. 27–28.

Малихін О.В. Самостійна пізнавальна діяльність студентів вищих педагогічних навчальних закладів в контексті організації їх самостійної навчальної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. 2007. Вип. 7. С. 133–140.

Мампория С. В. Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов вузов. Высшее образование сегодня. 2010. № 11. С. 57–59.

Федоренко О. Г. Сутність і структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя технологій. Вісник ХДАК. 2014. Вип. 43. С. 276–281.

Шехавцова С. О. Пізнавальна самостійність в системі суб’єктно-професійних якостей студента університету. Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2012. № 4 (239), ч. II. С. 105–114.

Simel S. Education for a positive self-image in a contemporary school. Journal of Education Culture and Society. 2013. № 2. P. 108–115.

Uhryn O. Psychological readiness of students to work in a professional field. Journal of Education Culture and Society. 2013. № 2. P. 97–107.

Reference

Demchenko, Yu. (2019). Samoosvitnia kompetentnist – nevid’iemna skladova chastyna profesiinoi kompetentnosti (diialnosti) maibutnoho uchytelia [Self-educational competence is an integral part of the professional competence (activity) of a future teacher]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities], 23, I, 154-159 [in Ukrainian].

Zhornyk, O. (2000). Formuvannia piznavalnoi aktyvnosti uchniv u protsesi spilnoi ihrovoi diialnosti [Formation of cognitive activity of students in the process of joint play activities]. Ridna shkola [Native school], 1, 27-28 [in Ukrainian].

Malykhin, O. V. (2007). Samostiina piznavalna diialnist studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv v konteksti orhanizatsii yikh samostiinoi navchalnoi diialnosti [Independent cognitive activity of students of higher pedagogical educational institutions in the context of the organization of their independent educational activity]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16 [Scientific journal of NPU named after MP Драгоманова. Series 16], 7, 133-140 [in Ukrainian].

Mamporyia, S. V. (2010). Ynformatsyonno-metodycheskoe obespechenye samostoiatelnoi rabotы studentov vuzov [Information and methodological support of independent work of university students]. Vysshee obrazovanie segodnia [Higher education today], 11, 57-59 [in Russian].

Fedorenko, O. H. (2014). Sutnist i struktura samoosvitnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia tekhnolohii [The essence and structure of self-education competence of the future teacher of technology]. Visnyk KhDAK [Bulletin of the KhDAK], 43, 276-281 [in Ukrainian].

Shekhavtsova, S. O. (2012). Piznavalna samostiinist v systemi sub’iektno-profesiinykh yakostei studenta universytetu [Cognitive independence in the system of subject-professional qualities of a university student]. Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of the Luhansk National University Taras Shevchenko University. Series: Pedagogical sciences], 4 (239), II, 105-114 [in Ukrainian].

Simel, S. (2013). Education for a positive self-image in a contemporary school. Journal of Education Culture and Society, 2, 108-115.

Uhryn, O. (2013). Psychological readiness of students to work in a professional field. Journal of Education Culture and Society, 2, 97-107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Шехавцова, С. О., & Овчарова, Л. А. (2023). Пізнавальна самостійність як підґрунтя формування самостійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Імідж сучасного педагога, (6(195), 69–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-69-71

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ