Формування еколого-еволюційного світогляду в учнів профільної школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-87-91

Ключові слова:

, світогляд, еколого-еволюційний світогляд, еколого-еволюційний підхід

Анотація

Схарактеризовано різні типи світогляду (екологічний, ноосферний, синергетичний) і науково обґрунтовано доцільність і необхідність формування в учнів еколого-еволюційного світогляду як такого, що забезпечує наявність в особистості екологічної освіченості, свідоме ставлення людини до природи і практичну участь у покращенні природокористування. Розкрито залежність гармонізації стосунків людини з природою, гармонійного розвитку людства від світогляду особистості, осердям якого є ставлення останньої до світу, у якому вона живе і діє. Доведено, що предметом світогляду є відносини людини зі світом, природою зокрема, а його інтелектуальними компонентами – знання, цінності, переконання, бажання, погляди, принципи та життєві орієнтири.

Біографія автора

Ліна Миколаївна Рибалко, Інститут педагогіки НАПН України

докторка педагогічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Посилання

Базалук О. О. Світобудова: жива і розумна матерія (історико-філософський та природничонауковий аналіз у світлі нової космологічної концепції) : монографія. Дніпропетровськ : Пороги, 2015. 412 с.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва : Рольф, 2019. 576 с.

Галькиева З. Х. Формирование экологического мировоззрения студента в современных условиях вуза. Омский научный вестник. 2018. № 2 (66). С. 91–93.

Голдсмит Э. Экологическое мировоззрение. Киев : Эхо-Восток, 2015. 37 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-е вид., доп. і випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Костенко О. М. Проблеми № 1 сучасної цивілізації (в українському контексті) : монографія. Черкаси, 2008. 112 с.

Рибалко Л. Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика : монографія. Полтава : ФОП Мирон І. А., 2014. 400 с.

Rybalko L., Topuzov O., Velychko L. Natural science education concept for sustainable development. The Internation Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) / Edited by Semerikov, S. Kryvyi Rig, Ukraine, E3S Web of Conferences, 2020. Vol. 166., id 10030. URL: https://www.researchgate.net/publication/340833455_Natural_science_education_concept_for_sustainable_development. (Scopus).

References

Bazaluk, O. O. (2015). Svitobudova: zhyva i rozumna materiia (istoryko-filosofskyi ta pryrodnychonaukovyi analiz u svitli novoi kosmolohichnoi kontseptsii) [Universe: living and intelligent matter (historical-philosophical and scientific analysis in the light of a new cosmological concept)]: monohrafiia. Dnipropetrovsk: Porohy [in Ukrainian].

Vernadskii, V. I. (2019). Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere]. Moskva: Rolf [in Russian].

Galkieva, Z. Kh. (2018). Formirovanie ekologicheskogo mirovozzreniia studenta v sovremennykh usloviiakh vuza [Formation of the student's ecological worldview in the modern conditions of the university]. Omskii nauchnyi vestnik [Omsk Scientific Bulletin], 2 (66), 91-93 [in Russian].

Goldsmit, E. (2015). Ekologicheskoe mirovozzrenie [Ecological worldview]. Kiev: Ekho-Vostok [in Russian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Kostenko, O. M. (2008). Problemy № 1 suchasnoi tsyvilizatsii (v ukrainskomu konteksti) [Problems № 1 of modern civilization (in the Ukrainian context)]: monohrafiia. Cherkasy [in Ukrainian].

Rybalko, L. (2014). Navchannia pryrodnychykh predmetiv na zasadakh ekoloho-evoliutsiinoho pidkhodu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka [Teaching natural subjects on the basis of ecological-evolutionary approach in secondary schools: theory and practice]: monohrafiia. Poltava: FOP Myron I. A. [in Ukrainian].

Rybalko, L., Topuzov, O., & Velychko, L. (2020). Natural science education concept for sustainable development. In S. Semerikov (Ed.), The Internation Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) (Vol. 166., id 10030). Kryvyi Rig, Ukraine, E3S Web of Conferences. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340833455_Natural_science_education_concept_for_sustainable_development (Scopus).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Рибалко, Л. М. (2023). Формування еколого-еволюційного світогляду в учнів профільної школи. Імідж сучасного педагога, (6(195), 87–91. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-87-91