Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Блажко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0472-276X
  • Інна Володимирівна Рассоха Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7681-5124
  • Сергій Петрович Рендюк Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1593-7632

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-42-46

Ключові слова:

мобільні додатки, мобільне навчання, мобільні пристрої, мобільні технології, вища математика, технічні університети

Анотація

Нині інтерес до інтеграції мобільних додатків у навчанні буде продовжувати стрімко зростати, тому потрібні такі методи навчання, які б полегшували і прискорювали передавання знань студентам, активізували процес засвоєння ними знань, навчали їх прийомам самостійної роботи з матеріалом, підвищували продуктивність навчальної праці та праці педагога. Такі методи навчання можна реалізувати на основі використання мобільних інформаційних технологій в освіті. Мобільні технології можуть зробити процес навчання цікавішим, що відповідає вимогам сьогодення, надаючи потрібну інформацію в потрібний час.

Розглядається поняття «мобільне навчання», проаналізовано особливості та напрями його використання в сучасній освіті. Відзначається, що використання мобільних електронних пристроїв і додатків на заняттях із вищої математики дозволяє швидко перевірити отриманий розв’язок, за декілька хвилин побудувати необхідний графік, застосовувати їх також і для дистанційного навчання, що значно полегшує й прискорює отримання знань студентами, підвищує продуктивність навчальної та самостійної роботи. Відмічається, що незважаючи на широке поширення і доступність мобільних телефонів серед студентів, мобільне навчання недостатньо поширене у вітчизняних ЗВО. Визначено дидактичні принципи, яким повинні відповідати мобільні додатки, а також звернуто увагу на основні переваги і недоліки використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики.

Біографії авторів

Людмила Миколаївна Блажко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидатка фізико-математичних наук, доцентка кафедри вищої математики

Інна Володимирівна Рассоха, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидатка фізико-математичних наук, доцентка кафедри вищої та прикладної математики

Сергій Петрович Рендюк, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики

Посилання

Білоус В. В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті. Освітологічний дискурс. 2018. № 1-2 (20-21). С. 353–362.

Бугайчук К. Л. Мобільне навчання: сутність та моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. № 1. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/49#.UiMS7zbIYlQ.

Горбатюк Р. М., Тулашвілі Ю. Й. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 27. С. 31–34. URL: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1815.

Ічанська Н. В. Оптимальний вибір методів організації інтернет-ресурсів. Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. Полтава : ПНТУ, 2019. Т. 2 (54). С. 83–87.

Пэйн Н. 10 элементов мобильного обучения. Дистанционное обучение: информационный портал. URL: >http://www.distancelearning.ru/db/el/C89AA03833448937C32577660010ACF1/doc.html

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2011.

Самойленко О. М. Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2015. № 3 (81). С. 19–23.

Семеріков С. О., Стрюк М. І., Моісеєнко Н. В. Мобільне навчання: історико-технологічний вимір. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / за ред. проф. О. А. Коновала. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. С. 188–242.

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2011.

MLE–Mobile Learning Engine. URL: http://mle.sourceforge.net .

References

Bilous, V. V. (2018). Mobilni navchalni dodatky v suchasnii osviti [Mobile learning applications in modern education]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 1-2 (20-21), 353-362 [in Ukrainian].

Buhaichuk, K. L. (2012). Mobilne navchannia: sutnist ta modeli vprovadzhennia v navchalnyi protses vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Mobile learning: the essence and models of implementation in the educational process of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/49#.UiMS7zbIYlQ [in Ukrainian].

Horbatiuk, R. M., & Tulashvili, Yu. Y. (2013). Mobilne navchannia yak nova tekhnolohiia vyshchoi osvity [Mobile learning as a new technology of higher education]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work], 27, 31-34. Retrieved from http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1815 [in Ukrainian].

Ichanska, N. V. (2019). Optymalnyi vybir metodiv orhanizatsii internet-resursiv [The optimal choice of methods for organizing Internet resources]. In Systemy upravlinnia, navihatsii ta zv’iazku [Control, navigation and communication systems]: zb. nauk. pr. (Vol. 2 (54), pp. 83-87). Poltava: PNTU [in Ukrainian].

Pein, N. 10 elementov mobilnogo obucheniia [10 elements of mobile learning]. Distantcionnoe obuchenie: informatcionnyi portal [Distance learning: information portal]. Retrieved from http://www.distancelearning.ru/db/el/C89AA03833448937C32577660010ACF1/doc.html[in Russian].

Samoilenko, O. M. (2015). Osoblyvosti vykorystannia mobilnoho navchannia u pidhotovtsi bakalavriv matematyky [Features of the use of mobile learning in the preparation of bachelors of mathematics]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko], 3 (81), 19-23 [in Ukrainian].

Semerikov, S. O., Striuk, M. I., & Moiseienko, N. V. (2012). Mobilne navchannia: istoryko-tekhnolohichnyi vymir [Mobile learning: historical and technological dimension]. In O. A. Konovala (Ed.), Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theory and practice of organizing independent work of students of higher educational institutions]: monohrafiia (pp. 188-342). Kryvyi Rih: Knyzhkove vydavnytstvo Kyreievskoho [in Ukrainian].

Slovak, K. I. (2011). Metodyka vykorystannia mobilnykh matematychnykh seredovyshch u protsesi navchannia vyshchoi matematyky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Methods of using mobile mathematical environments in the process of teaching higher mathematics to students of economic specialties]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Rashevska, N. V. (2011). Mobilni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Mobile information and communication technologies for teaching higher mathematics to students of higher technical educational institutions]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

MLE–Mobile Learning Engine. Retrieved from http://mle.sourceforge.net.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Блажко, Л. М., Рассоха, І. В., & Рендюк, С. П. (2020). Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів. Імідж сучасного педагога, (6(195), 42–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-42-46