Підготовка майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації з позиції акмеологічного підходу

Автор(и)

  • Ісюань Хоу Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7410-9621

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-37-41

Ключові слова:

акмеологія, самореалізація особистості, професійна підготовка майбутніх учителів хімії, освітній процес, творчий потенціал учителя, успішний учитель, професіоналізм, акмеологічний тренінг, позитивне мислення, візуалізація, проєктування

Анотація

Розкрито змістові характеристики професійної самореалізації майбутніх учителів хімії (особистісно-професійний потенціал, готовність майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації в освітньому процесі, прагнення досягати нових вершин у навчанні і вихованні). Зазначено, що особистісно-професійний потенціал майбутнього вчителя хімії є багатогранним феноменом, що охоплює мотиваційно-ціннісну сферу (інтерес, прагнення, бажання, потреби, мотиви, установка), когнітивно-пізнавальні здібності (здатність пізнавати нове й цікаве, фахові й психолого-педагогічні знання, знання про способи передавання власного досвіду учням), уміння (загальнонавчальні, спеціальні), особистісні й професійні якості. Автором розроблено вправи і завдання акмеологічного тренінгу з метою стимулювання майбутніх учителів хімії до самовдосконалення особистісно-професійних якостей і подолання ними бар’єрів самореалізації особистості.

Біографія автора

Ісюань Хоу, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Україна

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки (громадянка КНР)

Посилання

Гиря О. Проблемно-інтегративний підхід до вдосконалення методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті. Імідж сучасного педагога. 2013. № 6. С. 3–5.

Гречаник О. Є., Григораш В. В. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : монографія. Харків : Основа, 2019. 144 с.

Дай Цзиньбао. В соответствии с концепцией новой учебной программы методы повышения педагогической способности преподавателей химии в средней школе. Учимся еженедельно. 2017. № 6. С. 104–105.

Єфіменко С. М. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2015. 20 с.

Іващенко О. В. Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язувати розрахункові завдання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2007. 21 с.

Касперський А. В., Кучменко О. М. Формування фахової компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення хімії. Збірник наук. праць Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2014. № 20. С. 21–22. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/36796/33022

Рибалко Л. С., Чернвол-Ткаченко Р. І., Горбачова І. І. Формування професійної мобільності вчителів: акмеологічний підхід, загальна середня освіта. Харків : Основа, 2019. 96 с.

Хаустова О. В. Упровадження освітніх проектів у практику розвитку духовного потенціалу вчителів у системі післядипломної освіти. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp9/haustova.pdf.

Хомич Л. О. Spiritual Teacher potential – the key to creating humanistic society. Professional education: pedagogy and psychology. 2012. № 14. P. 184–191. URL: http://lib.iitta.gov.ua/5764/1/tmp7EB8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87.pdf10.

Чигрина Л. В. Використання елементів продуктивного навчання на уроках. Технології навчання хімії у школі та ЗВО : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / за заг. ред. Т. В. Старова. Кривий Ріг : КДПУ, 2018. С. 78–80.

Чувасова Н. О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Черкаси, 2017. 531 с.

Чэнь Синьхуа. Оптимизация преподавания химии в средней школе. Подготовка учителей начальных и средних школ. 2017. № 371 (6). С. 45–48.

Шацька О. П. Підготовка вчителів у системі дистанційної освіти. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/11606/4/%D1%88%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf.

Шевчук Т. О. Вимоги до підготовки вчителя хімії в умовах реформ сучасної української школи. URL: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/3923/2018Melitopol.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=283.

Ян Ченьинь, Ма Лимей. Использование позитивных методов для подготовки преподавателей химии в рамках национальной системы квалификационных экзаменов преподавателей. Химическое образование. 2017. № 38 (20). C. 46–50.

References

Hyria, O. (2013). Problemno-intehratyvnyi pidkhid do vdoskonalennia metodychnoi pidhotovky vchytelia khimii v pedahohichnomu universyteti [Problem-integrative approach to improving the methodological training of chemistry teachers at the Pedagogical University]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6, 3-5 [in Ukrainian].

Hrechanyk, O. Ye., & Hryhorash, V. V. (2019). Formuvannia akmeolohichnoi kompetentnosti vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Formation of acmeological competence of a teacher in the system of postgraduate education]: monohrafiia. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Dai, Tczinbao. (2017). V sootvetstvii s kontceptciei novoi uchebnoi programmy metody povysheniia pedagogicheskoi sposobnosti prepodavatelei khimii v srednei shkole [In accordance with the concept of the new curriculum, methods of improving the teaching ability of chemistry teachers in secondary schools]. Uchimsia ezhenedelno [Learning weekly], 6, 104-105 [in Russian].

Yefimenko, S. M. (2015). Rozvytok intelektualno-tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky [Development of intellectual and creative potential of the future teacher of technologies in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Kirovohrad [in Ukrainian].

Ivashchenko, O. V. (2007). Tekhnolohiia pidhotovky maibutnikh uchyteliv khimii do navchannia uchniv rozv’iazuvaty rozrakhunkovi zavdannia [Technology for preparing future chemistry teachers to teach students to solve computational problems]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kasperskyi, A. V., & Kuchmenko, O. M. (2014). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii v protsesi vyvchennia khimii [Formation of professional competence of future teachers of technology in the process of studying chemistry]. Zbirnyk nauk. prats Kamianets-Podilskoho nats. un-tu im. Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna [Collection of sciences. works of Kamyanets-Podilsky National un-tu them. Ivan Ogienko. The series is pedagogical], 20, 21-22. Retrieved from ttp://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/36796/33022h [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., Chernvol-Tkachenko, R. I., Horbachova, I. I. (2019). Formuvannia profesiinoi mobilnosti vchyteliv: akmeolohichnyi pidkhid, zahalna serednia osvita [Formation of professional mobility of teachers: acmeological approach, general secondary education]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Khaustova, O. V. Uprovadzhennia osvitnikh proektiv u praktyku rozvytku dukhovnoho potentsialu vchyteliv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Implementation of educational projects in the practice of developing the spiritual potential of teachers in the system of postgraduate education]. Retrieved from https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp9/haustova.pdf [in Ukrainian].

Khomych, L. O. (2012). Spiritual Teacher potential – the key to creating humanistic society. Professional education: pedagogy and psychology, 14, 184-191. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/5764/1/tmp7EB8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87.pdf10.

Chyhryna, L. V. (2018). Vykorystannia elementiv produktyvnoho navchannia na urokakh [Using elements of productive learning in lessons]. In T. V. Starov (Ed.), Tekhnolohii navchannia khimii u shkoli ta ZVO [Technologies of teaching chemistry at school and ZVO]: zb. tez dopovidei Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (pp. 78-80). Kryvyi Rih: KDPU [in Ukrainian].

Chuvasova, N. O. (2017). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku tvorchoho potentsialu maibutnikh uchyteliv khimii ta biolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical bases of development of creative potential of future teachers of chemistry and biology in higher educational institutions]. (D diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Chen, Sinkhua. (2017). Optimizatciia prepodavaniia khimii v srednei shkole [Optimizing high school chemistry teaching]. Podgotovka uchitelei nachalnykh i srednikh shkol [Primary and Secondary School Teacher Training], 371 (6), 45-48 [in Russian].

Shatska, O. P. Pidhotovka vchyteliv u systemi dystantsiinoi osvity [Teacher training in the distance education system]. Retrieved from http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/11606/4/%D1%88%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf [in Ukrainian].

Shevchuk, T. O. Vymohy do pidhotovky vchytelia khimii v umovakh reform suchasnoi ukrainskoi shkoly [Requirements for the training of chemistry teachers in the context of reforms of the modern Ukrainian school]. Retrieved from http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/3923/2018Melitopol.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=283 [in Ukrainian].

Ian, Chenin, & Ma, Limei. (2017). Ispolzovanie pozitivnykh metodov dlia podgotovki prepodavatelei khimii v ramkakh natcionalnoi sistemy kvalifikatcionnykh ekzamenov prepodavatelei [Using positive methods to train chemistry teachers through the national teacher qualification examination system]. Khimicheskoe obrazovanie [Chemical education], 38 (20), 46-50 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Хоу, І. (2020). Підготовка майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації з позиції акмеологічного підходу. Імідж сучасного педагога, (6(195), 37–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-37-41

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН