Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Надія Василівна Любченко Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4247-340X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-26-32

Ключові слова:

стратегічне управління, стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти, кластерний підхід, технології і методи стратегічного планування, форсайт, бенчмаркінг, управління проєктним циклом, SWOT-аналіз

Анотація

Розглянуто сутність стратегічного управління та планування, стратегії розвитку організації як складника стратегічного менеджменту. Обґрунтовано актуальність стратегічного планування діяльності закладу загальної середньої освіти в контексті стратегічного управління ним як відкритою соціально-педагогічною системою. Описано технологічний аспект розроблення стратегії закладу загальної середньої освіти з урахуванням нормативних вимог чинного законодавства щодо забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, реалізації Концепції «Нова українська школа». Окреслено досвід практичного втілення результатів дослідження автора із зазначеної проблематики.

Біографія автора

Надія Василівна Любченко, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту освіти та права

Посилання

Бессараб Є. І. Стратегія державна. Державна служба. Енциклопедія державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія Ю. В. Ковбасюк та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 6. С. 441–443.

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.

Бурдун В. М. Стратегічне планування. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П.Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Калашникова О. Кластерний підхід до розвитку об’єднаних територіальних громад. URL: http://samoorg.com.ua/blog/2016/06/03/klasterniy-pidhid-do-rozvitku-ob-yednanih-teritorialnih-gromad/.

Клокар Н. І. Освітній кластер як альтернативна модель професійного розвитку керівників закладів освіти. Вісник післядипломної освіти Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 6 (35). С. 94–109.

Ковбасюк Ю. В. Державне управління : підручник : у 2 т. Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Линьов К. Концепція розвитку закладу освіти: з чого починати (част. 1). URL: https://www.youtube.com/watch?v=WMiLcW77tyM.

Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування. 2016. Вип. 2 (31). С. 65–81.

Любченко Н. В. Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі кластерного підходу. Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу : електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. / за наук. ред. Н. І. Білик. Полтава : ПОІППО, 2018. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf.

Любченко Н. В. Технології стратегічного планування та проєктного менеджменту в управлінні освітою об’єднаної територіальної громади і опорними школами. Вісник післядипломної освіти. 2019. Вип. 10 (39). С. 36–59. URL: http://umo.edu.ua/socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipusk-1039-2020.

Пастовенський О. В. Відеолекція «Стратегія розвитку закладу освіти». URL: https://www.youtube.com/watch?v=sqd7pWa5OcY.

Педько О. Основи формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KlpaWJYZvVE.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. С. 434.

Програма онлайн-заходів Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (12–14 жовтня 2020 р.). URL: http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/about-the-exhibition/program.

Про освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39. С. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text.

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : наказ МОН України від 09.01.2019 .№ 17. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Офіційний вісник України. 2014. № 70. С. 1966.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р.

Ренькас Б. М. Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Народна освіта. 2020. № 2 (41). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6248.

Серьогін С. М., Шаров Ю. П., Бородін Є. І., Гончарук Н. Т. [та ін.] Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.

Сорочан Т. М., Цимбал І. І. Стратегія розвитку навчального закладу: розробка, планування, реалізація : навч. посіб. Луганськ : СПД Рєзніков, 2011. 152 с.

Федорова В. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «кластер». URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=704.

Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України : практ. посіб. Київ : ТОВ «Софія-А». 2012. 80 с.

Чикаренко І. А., Чикаренко О. О., Ушакова А. С. Досвід стратегічного управління розвитком об’єднаних територіальних громад. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 10. С. 4–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_10_9.

Шаров Ю. П. Стратегічне управління. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П.Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010.

References

Bessarab, Ye. I. (2011). Stratehiia derzhavna. Derzhavna sluzhba []. In Yu. V. Kovbasiuk (Ed.), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration] (Vol. 6, pp. 441-443). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Bobrovskyi, M. V., Horbachov, S. I., & Zaplotynska, O. O. (2020). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity [Recommendations for building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary education]. Kyiv: Derzhavna sluzhba yakosti osvity [in Ukrainian].

Burdun, V. M. (2010). Stratehichne planuvannia [Strategic planning]. In Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, & Yu. P. Surmina (Eds.), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Kalashnykova, O. Klasternyi pidkhid do rozvytku ob’iednanykh terytorialnykh hromad [Cluster approach to the development of united territorial communities]. Retrieved from http://samoorg.com.ua/blog/2016/06/03/klasterniy-pidhid-do-rozvitku-ob-yednanih-teritorialnih-gromad/ [in Ukrainian].

Klokar, N. I. (2018). Osvitnii klaster yak alternatyvna model profesiinoho rozvytku kerivnykiv zakladiv osvity [Educational cluster as an alternative model of professional development of heads of educational institutions]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of Postgraduate Education Series: Pedagogical Sciences], 6 (35), 94-109 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V. (2012). Derzhavne upravlinnia [Governance]: pidruchnyk (Vol. 1). Kyiv; Dnipropetrovsk: NADU [in Ukrainian].

Lynov, K. Kontseptsiia rozvytku zakladu osvity: z choho pochynaty (chastyna 1) [The concept of educational institution development: where to start (part 1)]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=WMiLcW77tyM [in Ukrainian].

Liubchenko, N. V. (2016). Potentsial klasternykh mekhanizmiv v upravlinni osvitoiu v umovakh detsentralizatsii vlady [The potential of cluster mechanisms in education management in the context of decentralization of power]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia: Upravlinnia ta administruvannia [Bulletin of postgraduate education. Series: Management and Administration], 2 (31), 65-81 [in Ukrainian].

Liubchenko, N. V. (2018). Formuvannia stratehii rozvytku shkil novatorstva kerivnykh, naukovo-pedahohichnykh i pedahohichnykh pratsivnykiv na osnovi klasternoho pidkhodu [Formation of strategy of development of schools of innovation of leading, scientific and pedagogical and pedagogical workers on the basis of the cluster approach]. In N. I. Bilyk (Ed.), Rehionalna osvitnia systema pidvyshchennia kvalifikatsii yak faktor rozvytku profesionalizmu pedahohichnykh pratsivnykiv: teoriia, praktyka ta vyklyky chasu [Regional educational system of professional development as a factor in the development of professionalism of teachers: theory, practice and challenges of time]: elektron. zb. nauk. prats za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. onlain-konferentsii. Poltava: POIPPO. Retrieved from http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf [in Ukrainian].

Liubchenko, N. V. (2019). Tekhnolohii stratehichnoho planuvannia ta proiektnoho menedzhmentu v upravlinni osvitoiu ob’iednanoi terytorialnoi hromady i opornymy shkolamy [Technologies of strategic planning and project management in the management of education of the united territorial community and support schools]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity [Bulletin of postgraduate education], 10 (39), 36-59. Retrieved from http://umo.edu.ua/socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipusk-1039-2020 [in Ukrainian].

Pastovenskyi, O. V. Videolektsiia “Stratehiia rozvytku zakladu osvity” [Video lecture "Strategy for the development of educational institutions"]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=sqd7pWa5OcY [in Ukrainian].

Pedko, O. Osnovy formuvannia stratehii rozvytku zakladu zahalnoi serednoi osvity [Fundamentals of forming a strategy for the development of general secondary education]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=KlpaWJYZvVE [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii [About the state regulation of activity in the field of technology transfer]: Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 143-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 45, 434 [in Ukrainian].

Prohrama onlain-zakhodiv Dvanadtsiatoi mizhnarodnoi vystavky «Innovatyka v suchasnii osviti» (12–14 zhovtnia 2020 r.) [Program of online events of the Twelfth International Exhibition "Innovation in Modern Education" (October 12-14, 2020)]. Retrieved from http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/about-the-exhibition/program [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 38-39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [On complete general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463-IKh. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia instytutsiinoho audytu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [On approval of the Procedure for conducting an institutional audit of general secondary education institutions]: nakaz MON Ukrainy vid 09.01.2019. № 17. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku [On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r. № 385. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Gazette of Ukraine], 70, 1966 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku [On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of reforming general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-r [in Ukrainian].

Renkas, B. M. (2020). Formuvannia stratehii rozvytku zakladu zahalnoi serednoi osvity [Formation of a strategy for the development of a general secondary education institution]. Narodna osvita [Public education], 2 (41). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6248 [in Ukrainian].

Serohin, S. M., & Sharov, Yu. P. (Eds.). (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom ob’iednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty [Managing the strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools]: monohrafiia. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Sorochan, T. M., & Tsymbal, I. I. (2011). Stratehiia rozvytku navchalnoho zakladu: rozrobka, planuvannia, realizatsiia [Educational development strategy: development, planning, implementation]: navch. posib. Luhansk: SPD Rieznikov [in Ukrainian].

Fedorova, V. Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia poniattia “klaster” [Theoretical and methodological approaches to the definition of "cluster"]. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=704 [in Ukrainian].

Chemerys, A. (2012). Rozroblennia ta upravlinnia proektamy u publichnii sferi: yevropeiskyi vymir dlia Ukrainy [Development and management of projects in the public sphere: the European dimension for Ukraine]: prakt. posib. Kyiv: TOV “Sofiia-A” [in Ukrainian].

Chykarenko, I. A., Chykarenko, O. O., & Ushakova, A. S. (2018). Dosvid stratehichnoho upravlinnia rozvytkom ob’iednanykh terytorialnykh hromad [Experience in strategic management of the development of united territorial communities]. Aspekty publichnoho upravlinnia [Aspects of public administration], 6, 10, 54-61. Retrieved from http://nbuv. gov. ua/UJRN/aplup_2018_6_10_9 [in Ukrainian].

Sharov, Yu. P. (2010). Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. In Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, & Yu. P. Surmina (Eds.), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Любченко, Н. В. (2023). Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 26–32. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-26-32

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ