Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Сахно Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2969-6377

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-10-14

Ключові слова:

цифрова компетентність, цифрові компетенції, інформаційне суспільство, медіаграмотність, освітні та цифрові технології, цифрові інструменти, онлайн-інструменти, онлайн-сервіс, вебсервіс

Анотація

Аналізуються поняття «цифрова компетентність», «цифрове споживання» та умови, що стали вирішальними факторами для всебічного розвитку цифрової компетентності. Розглядаються питання, пов’язані з цифровими компетенціями студентів та організацією освіти в постіндустріальному суспільстві. Розглядається роль цифрової освіти в процесах трансформації економіки країни та формування єдиного цифрового простору. Визначаються цілі та задачі учасників освітнього процесу при реформуванні освіти. У статті розкрито значення цифрових технологій для організації спільної діяльності педагога та учнів. Охарактеризовано можливості використання сучасних освітніх інструментів для підвищення рівня цифрової компетентності педагога.

Біографія автора

Олександр Володимирович Сахно, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну

Посилання

Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века: подходы и практические меры [5-8 октяб. 1998 г., Париж]. Alma mater. Вестник высшей школы. 1999. № 3. C. 29–35.

Гладун М. А., Сабліна М. А. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва.

Національний освітній глосарій: вища освіта. Київ : Плеяди, 2014. 100 с.

Овчарук О. В., Сороко Н. В. Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. № 16 (23). С. 145–148.

Проект Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0). Грудень, 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Скрайбінг – новітня техніка презентації. URL: https://osvita.ua/school/scribing/51803/.

References

Vsemirnaia deklaratciia o vysshem obrazovanii dlia KhKhI veka: podkhody i prakticheskie mery [World Declaration on Higher Education for the 21st Century: Approaches and Practical Measures]. (1999). Alma mater. Vestnik vysshei shkoly [Alma mater. Higher school bulletin], 3, 29-35 [in Russian].

Hladun, M. A., & Sablina, M. A. Suchasni onlain instrumenty interaktyvnoho navchannia yak tekhnolohiia spivrobitnytstva [Modern online tools for interactive learning as a technology of cooperation]. [in Ukrainian].

Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National educational glossary: higher education]. (2014). Kyiv: Pleiady [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V., & Soroko, N. V. (2015). Zahalni pidkhody do problemy otsiniuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity vprodovzh zhyttia [General approaches to the problem of assessing information and communication competencies in the lifelong learning system]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 2. Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia [Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Series № 2. Computer-based learning systems]: zb. nauk. prats (No 16, pp. 145-148). Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Proekt Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» – 2020) Kontseptualni zasady (versiia 1.0) [Digital Agenda of Ukraine - 2020 project (Digital Agenda - 2020) Conceptual principles (version 1.0)]. (2016). Retrieved from https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian].

Skraibinh – novitnia tekhnika prezentatsii [Scribing – the latest presentation technique]. Retrieved from https://osvita.ua/school/scribing/51803/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Сахно, О. В. (2020). Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 10–14. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-10-14