Актуальні проблеми здійснення формувального оцінювання в системі післядипломної освіти

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Буйдіна Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0356-949X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-21-25

Ключові слова:

формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, оцінка для навчання, оцінка навчання, зворотній зв’язок, оцінювальна компетентність, професійна компетентність педагогічного працівника

Анотація

Представлено формувальне оцінювання, метою якого є виявлення потреби у навчанні кожного учня, відслідковування його індивідуальних досягнень, адаптування і корегування освітнього процесу, сприяння розвитку самооцінки і відповідальності за власну навчальну діяльність. Доведено, що ключовим чинником в оцінювальній діяльності формувального характеру постає постійній зворотній зв’язок, який повинен забезпечуватися спеціальним інструментарієм: різноманітними методичними прийомами й засобами.

Зміст статті розкриває актуальність формувального оцінювання в освітньому процесі Нової української школи, аналізує напрями розвитку формувального оцінювання в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних дослідників, окреслює компетентність із оцінювання як професійну компетентність педагогічного працівника.

Біографія автора

Олена Олександрівна Буйдіна, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри методики змісту освіти

Посилання

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : Богданова А.М., 2009. 404 с.

Онопрієнко О. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення. Український педагогічний журнал. 2016. № 4. С. 36–42.

Пол Блэк, Кристина Хэррисон, Клэр Ли, Бетан Маршалл, Дилан Уильям. Работа внутри чёрного ящика. Оценивание аудиторного обучения. Фи Дельта Каппа. 2004. Т. 86, № 1. С. 9–21. URL: https://cutt.ly/TukFntL.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. : Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272. URL: https://cutt.ly/zhuEBUw.

Фідкевич О., Бакуліна Н. НУШ. Теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2020. 63 с.

Формувальне оцінювання: означення, техніки і інструменти : [блог] : україн. версія. URL: https://formativeasua.blogspot.com/.

Щербак О. І., Софій Н. З., Бович Б. Ю. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. 136 с.

Applying science of learning in education. Infusing psychological science into the curriculum. 2014. P. 45–59. URL: https://cutt.ly/ehtZRuN

Assessment and Learning: differences and relationships between formative and summative assessment. 1997. URL: https://cutt.ly/EuPCl9G

Assessment for Learning: 10 research-based principles to guide classroom practice. Assessment Reform Group. 2002. URL: https://cutt.ly/KhtZyoz

Greenstein L. What Teachers Really Need to Know About Formative Assessment. Alexandria, VA: ASCD, 2010. 194 p. URL: https://cutt.ly/8hitm5I

Pioneering teaching innovation through technology enhanced learning. URL: https://iet.open.ac.uk/.

Sadler D. R. Formative assessment and the design of instructional strategies. Instructional Science. 1989. Vol. 18. P. 119–144. URL: https://cutt.ly/3htL3Xk

Seven1 Strategies of Assessment for Learning, 2nd Edition. Jan Chappuis, Pearson Assessment Training Institute. 2015. URL: https://cutt.ly/AhtZo8T

Wiliam, D. Assessment: The bridge between teaching and learning. Voices from the Middle. 2013. No 21 (2). P. 15–20. National Council of Teachers of English. URL: https://cutt.ly/ohtZdix

References

Lokshyna, O. I. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [The content of school education in the European Union: theory and practice (second half of XX - early XXI century.)]: monohrafiia. Kyiv: Bohdanova A.M. [in Ukrainian].

Onopriienko, O. V. (2016). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv: sutnist i metodyka zdiisnennia [Formative assessment of students' academic achievements: the essence and methods of implementation]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 4, 36-42 [in Ukrainian].

Pol, Blek, Kristina, Kherrison, Kler, Li, Betan, Marshall, Dilan, Uiliam. (2004). Rabota vnutri chernogo iashchika. Otcenivanie auditornogo obucheniia [Working inside a black box. Assessment of classroom learning]. Fi Delta Kappa, 86, 1, 9-21. Retrieved from https://cutt.ly/TukFntL [in Russian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [On complete general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463-IKh. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama, rozroblena pid kerivnytstvom Savchenko O. Ya. [A typical educational program developed under the guidance of Savchenko O. Ya.]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.10.2019 roku № 1272. Retrieved from https://cutt.ly/zhuEBUw [in Ukrainian].

Fidkevych, O., Bakulina, N. (2020). NUSh. Teoriia i praktyka formuvalnoho otsiniuvannia u 1-2 klasakh [NUSH. Theory and practice of formative assessment in grades 1-2]: navch.-metod. posib. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Formuvalne otsiniuvannia: oznachennia, tekhniky i instrumenty [Formative assessment: definitions, techniques and tools]: [bloh]: ukrain. versiia. Retrieved from https://formativeasua.blogspot.com/ [in Ukrainian].

Shcherbak, O. I., Sofii, N. Z., & Bovych, B. Yu. (2014). Teoriia i praktyka otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen [Theory and practice of assessment of educational achievements]: navch.-metod. posib. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV [in Ukrainian].

Applying science of learning in education. (2014). Infusing psychological science into the curriculum, 45-59. Retrieved from https://cutt.ly/ehtZRuN

Assessment and Learning: differences and relationships between formative and summative assessment. (1997). Retrieved from https://cutt.ly/EuPCl9G

Assessment for Learning: 10 research-based principles to guide classroom practice. (2002). Assessment Reform Group, 2002. Retrieved from https://cutt.ly/KhtZyoz

Greenstein, L. (2010). What Teachers Really Need to Know About Formative Assessment. Alexandria, VA: ASCD. Retrieved from https://cutt.ly/8hitm5I

Pioneering teaching innovation through technology enhanced learning. Retrieved from https://iet.open.ac.uk/.

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional strategies. Instructional Science, 18, 119-144. Retrieved from https://cutt.ly/3htL3Xk

Seven1 Strategies of Assessment for Learning, 2nd Edition. Jan Chappuis, Pearson Assessment Training Institute. (2015). Retrieved from https://cutt.ly/AhtZo8T

Wiliam, D. Assessment: The bridge between teaching and learning. Voices from the Middle. 2013. No 21 (2). P. 15–20. National Council of Teachers of English. URL: https://cutt.ly/ohtZdix

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Буйдіна, О. О. (2020). Актуальні проблеми здійснення формувального оцінювання в системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 21–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-21-25

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА