Специфіка роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Лузан Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2935-9792
  • Вадим Михайлович Самолюк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1442-5272

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-92-95

Ключові слова:

концертмейстер, дистанційне навчання, виконавство, інтернет, професійна діяльність

Анотація

Окреслено основні напрями роботи концертмейстера, який працює з хоровим чи інструментальним колективом. Проаналізовано проблемні аспекти, які важко вирішити при взаємодії-онлайн зі студентами. Наголошується увага на програмному забезпеченні, яке може використовуватись задля колективних занять, це – Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, Messenger. У них надається можливість створювати якісний відеозв’язок, що дозволяє обговорити аналітичні аспекти, які стосуються репертуару. Важливою частиною поточної роботи концертмейстера є запис аудіотреків із вокальними вправами, інструментальним супроводом. Постійною практикою має бути зворотній зв'язок зі студентами та контроль опанування ними творів.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Лузан, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Вадим Михайлович Самолюк, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Посилання

Бондаренко А. Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 3 (192). С. 69–72. DOI: https://doi.org/ 10.33272/2522-9729-2020-3(192)-69-72.

Васильєва Л. Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 48–58.

Зорін В. В. Методичні аспекти роботи піаніста-концертмейстера у хореографічному класі. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 65. С. 42–45.

Кравченко І. А. Специфіка роботи концертмейстера хореографічних дисциплін. Мистецька освіта в Україні: Проблеми теорії і практики : тези за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф.-семінару. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 120–122.

Краснова А. В., Ярославцева М. І., Пєхарєва С. В., Методи й форми підготовки здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності в умовах дистанційного навчання. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 28. С. 165–169. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/28.30.

Некоторые проблемы дистанционного онлайн-преподавания музыкальных дисциплин. URL: http://herbalogya.ru/music/vocal/dist-obr.php (дата звернення: 24.11.2020).

Сологуб Д. Ю. Дистанційне навчання у класі гітари. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 27. С. 172–175. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/27.34.

References:

Bondarenko, A. (2020). Dystantsiina osvita muzykantiv-vykonavtsiv: problemy ta perspektyvy [Distance Education for Musicians-Performers: Problems and Perspectives]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of the Modern Pedagogue], 3 (192), 69-72 [in Ukrainian].

Vasylieva, L. (2017). Dosvid formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva do vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Experience in forming the readiness of future music teachers to use distance learning technology]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 7, 48-58 [in Ukrainian].

Zorin, V. V. (2018). Metodychni aspekty roboty pianista-kontsertmeistera u khoreohrafichnomu klasi [Methodical aspects of the work of a pianist-concertmaster in a choreographic class]. Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanova. Series 5: Pedagogical sciences: realities and prospects], 65, 42-45 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. A. (2014). Spetsyfika roboty kontsertmeistera khoreohrafichnykh dystsyplin [The specifics of the work of the accompanist of choreographic disciplines]. In Mystetska osvita v Ukraini: Problemy teorii i praktyky [Art Education in Ukraine: Problems of Theory and Practice]: tezy za materialamy Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii-seminaru (pp. 120-122). Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

Krasnova, A. V., Yaroslavtseva, M. I., & Piekharieva, S. V. (2020). Metody y formy pidhotovky zdobuvachiv osvity do naukovo-doslidnytskoi diialnosti v umovakh dystantsiinoho navchannia [Methods and forms of preparation of students for scientific-research activity in the conditions of the distance leatning]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 28, 165-169 [in Ukrainian].

Nekotorye problemy distancionnogo onlajn-prepodavanija muzykal'nyh discipline [Some Problems of Remote Online Teaching of Music Disciplines]. URL: http://herbalogya.ru/music/vocal/dist-obr.php (available at: 24.11.2020) [in Russian].

Solohub, D. Iu. (2020). Dystantsiine navchannia u klasi hitary [Distance learning in a guitar class]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 27, 172-175 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Лузан, О. В., & Самолюк, В. М. (2023). Специфіка роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання. Імідж сучасного педагога, (6(195), 92–95. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-92-95

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ