Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва

Автор(и)

  • Сяося Лі Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0286-8850

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-47-50

Ключові слова:

креативність, креативна компетентність, методологічні підходи, компетентнісний підхід, системний підхід, індивідуально-креативний підхід, майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва

Анотація

Досліджуються методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, зокрема компетентнісний, системний, діяльнісний та індивідуально-креативний. У ході дослідження автор визначає, що компетентнісний підхід передбачає комплексне засвоєння знань і способів практичної діяльності, що забезпечує успішне функціонування і сприяє самореалізації в сучасному суспільстві фахівців. Було доведено актуальність поєднання і тісного переплетіння наукових підходів: системного і компетентнісного, оскільки характеризуючи системні ознаки формування компетентності фахівця, треба брати до уваги той факт, що характеристики постійно змінюються відповідно до змін, які відбуваються в контексті професійної діяльності фахівця. Зроблено висновок, що індивідуально-креативний підхід сприяє формуванню креативності й передбачає здійснення індивідуальної й неповторної діяльності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, яка пов’язана зі створенням творчого продукту.

Біографія автора

Сяося Лі, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ

аспірантка кафедри педагогіки (громадянка КНР)

Посилання

Антонова О. Є., Маслак Л. П. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011.

Борисенко Н. А. Системний і діяльнісний підходи до професійної підготовки майбутніх учителів технологій. Педагогічні науки. 2014. Вип. 24. С. 72–74.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Дубасенюк О. А. Креативний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Креативна педагогіка. 2011. № 4. С. 23–28.

Романчук О. Теоретичні засади та практичні аспекти реалізації компетентнісного підходу у вищих технічних закладах освіти. Науковий вісник мну імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. Т. 2. № 3 (62). С. 263–267.

Сегеда Н. А. Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 4. С. 106–110.

Семенова О. Модель педагогічної системи формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2016. № 13. С. 125–131.

Reference

Antonova, O. Ye., Maslak, L. P. (2011). Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid: monohrafiia [Professional pedagogical education: competence approach]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Borysenko, N. A. (2014). Systemnyi i diialnisnyi pidkhody do profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [System and activity approaches to professional training of future technology teachers]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 24, 72-74 [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Kreatyvnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Creative approach to professional and pedagogical training of future teachers]. Kreatyvna pedahohika [Creative pedagogy], 4, 23-28 [in Ukrainian].

Romanchuk, O. (2018). Teoretychni zasady ta praktychni aspekty realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchykh tekhnichnykh zakladakh osvity [Theoretical bases and practical aspects of realization of the competence approach in higher technical establishments of education]. Naukovyi visnyk mnu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of VN named after VO Sukhomlinsky. Pedagogical sciences.], 2, 3 (62), 263-267 [in Ukrainian].

Seheda, N. A. (2009). Zmist kreatyvno-akmeolohichnoho pidkhodu do vyvchennia fenomenu profesiinoho zrostannia vykladacha vyshchoi shkoly [The content of the creative-acmeological approach to the study of the phenomenon of professional growth of a high school teacher]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 4, 106-110 [in Ukrainian].

Semenova, O. (2016). Model pedahohichnoi systemy formuvannia khudozhno-tvorchoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Model of pedagogical system of formation of artistic and creative competence of the future teacher of arts]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 13, 125-131 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Лі, С. (2020). Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Імідж сучасного педагога, (6(195), 47–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-47-50