Особливості організації психологічно безпечного освітнього простору

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-76-78

Ключові слова:

освітній простір, безпечний освітній простір, захищеність в освітньому просторі

Анотація

Розкрито сутність поняття «освітній простір», ознаки психологічно безпечного освітнього простору, організація якого передбачає реагування на нові виклики та вимоги, реалізацію системи принципів.

Останнім часом експерти в галузі освіти приділяють значну увагу вивченню умов оновлення шкільного освітнього простору. Сучасна освіта фокусується на реалізації ідей дитиноцентризму, вихованні, що базується на цінностях, оновленні освітнього простору. Суспільний запит спрямований на школу, яка є не тільки місцем, де діти можуть здобувати знання а й, насамперед, простором для їхнього гармонійного розвитку, осередком для самореалізації. Такий заклад освіти можливий лише за таких умов: атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби, з повагою ставиться до її особистісних якостей, забезпечує можливість повної реалізації своїх здатностей.

Біографія автора

Оксана Олександрівна Рогожина, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

методистка Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя

Посилання

Боровець О. Освітнє середовище початкової школи: сучасні підходи та вимоги. Інноватика у вихованні. 2019. Вип. 9. С. 114–120.

Водолазська Т. В. Освітнє середовище як «третій учитель». Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2018. № 4 (181). С. 10–12.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» № 764-IX від 13.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Курс підготовки вчителів «Вчимося жити разом». URL: http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#9

Ткач Т. В. Психологічні засади проектування освітнього простору особистості : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Київ, 2010. 50 с.

Цюман Т. П. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. Київ, 2018. 56 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.

References

Borovets, O. (2019). Osvitnie seredovyshche pochatkovoi shkoly: suchasni pidkhody ta vymohy [Primary school educational environment: modern approaches and requirements]. Innovatyka u vykhovanni [Innovation in education], 9, 114-120. [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2018). Osvitnie seredovyshche yak “tretii uchytel” [Educational environment as a "third teacher"]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (181), 10-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro povnu zahalnu seredniu osvitu” [Law of Ukraine "On complete general secondary education"] № 764-IX vid 13.07.2020. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Kurs pidhotovky vchyteliv “Vchymosia zhyty razom” [Teacher training course "Learning to live together"]. Retrieved from http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#9 [in Ukrainian].

Tkach, T. V. (2010). Psykholohichni zasady proektuvannia osvitnoho prostoru osobystosti [Psychological principles of designing the educational space of the individual]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tsiuman, T. P. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of safe educational environment]: metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Iasvin, V. A. (2001). Obrazovatelnaia sreda: ot modelirovaniia k proektirovaniiu [Educational environment: from modeling to design]. Moskva: Smysl [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Рогожина, О. О. (2020). Особливості організації психологічно безпечного освітнього простору. Імідж сучасного педагога, (6(195), 76–78. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-76-78

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА