ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Кокнова ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0232-0756

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68

Ключові слова:

лінгвометодична компетентність, майбутні викладачі іноземних мов, технологічний інструментарій, технологія, професійні компетенції

Анотація

Розглядаються суперечності, що виникають між достатньою за обсягом науково-методичною традицією підготовки майбутніх викладачів іноземних мов і сучасними освітніми інструментами в підготовці викладачів іноземної мови нового формату. Така суперечність вимагає перегляду технологічного інструментарію, який можна було б використовувати у процесі формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов. У ході дослідження автор дає визначення технологізації та вдається до деталізації вимог і групування методологічних критеріїв, яким вони мають відповідати, і що висуваються до відбору такого інструментарію, який буде здатний впливати на рівень сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, динамічність, перспективність); доповнює їх специфічними вимогами, актуальними в контексті підготовки майбутніх викладачів іноземної мови.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Кокнова, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

к.п.н, доц

Посилання

Монахов В. М. Дидактическая аксиоматика когнитивной теории педагогических технологий. Современные информационные технологии и ИТ-образование (SITITO’2016) : труды XI междунар. науч.-практ. конф. Москва, 2016. С. 32–39.

Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації : монографія / за ред. С. Я. Харченка. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. 372 с.

Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів : дис. … д-ра пед. наук. Старобільськ, 2015. 716 с.

Романова Г. М. Застосування проектних технологій у формуванні особистісно-розвивального середовища ПТНЗ. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія: Професійна педагогіка. 2016. Вип. 11. С. 54–62.

Стратегія розвитку національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/ (дата звернення 13.11.2020).

Basol H. C., & Inozu J. Educating the 21st Century Language Teacher. Alberta Journal of Educational Research. 2019. 65 (3), P. 205–220.

Chernysh V., Vaseiko Yu., Kaplinskіy V., Tkachenko L. & Bereziuk J. Modern Methods of Training Foreign Language Teachers. International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9, no. 7. P. 332–344.

Hassan H., & Shkak J. (2020). Teacher Competence. DOI: 10.13140/RG.2.2.26969.95848.

Juniardi Y. Analysis the Effectiveness of Usaid Prioritas Program on English Language Teachers’ Teaching Competence. Conference: Analysis the Effectiveness of Usaid Prioritas Program on English Language Teachers’ Teaching Competence, Indonesia. 2018.

Koknova T., Kharchenko S., Bilyk N., & Sechka S. The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers within Competency-Based Education. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 2020. P. 79–89. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.7

Muhammad A. M., & Rahmat N.H. An Analysis of Language Teacher Competencies Among Novice Teachers. 4th International Conference ILANNS. 2018.

Vilkancienė L., & Rozgienė I. CLIL Teacher Competences and Attitudes. Sustainable Multilingualism. 2017. 11 (1). P. 196–218. DOI: 10.1515/sm-2017-0019.

Reference

Monakhov, V. M. (2016). Didakticheskaya aksiomatika kognitivnoy teorii pedagogicheskikh tekhnologiy [Didactic axiomatics of cognitive theory of pedagogical technologies]. In Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye (SITITO’2016) [Modern information technology and IT education (SITITO’2016)]: trudy XI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (pp. 32-39). Moskva [in Russian].

Kharchenko, S. Ya. (Ed.). (2017). Pedahohichni tekhnolohiyi v suchasnykh naukovykh doslidzhennyakh : dosvid ta innovatsiyi [Pedagogical technologies in modern research: experience and innovation]. Starobil’sk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka» [in Ukrainian].

Petryshyn, L. Y. (2015). Teoretyko-metodychni osnovy formuvannya kreatyvnosti maybutnikh sotsialʹnykh pedahohiv [Theoretical and methodological bases of formation of creativity of future social pedagogues]. (D diss.). Starobil’sk [in Ukrainian].

Romanova, H. M. (2016). Zastosuvannia proektnykh tekhnolohiy u formuvanni osobystisno-rozvyval’noho seredovyshcha PTNZ [Application of design technologies in the formation of personal development environment of vocational schools]. Naukovyy visnyk Instytutu profesiyno-tekhnichnoyi osvity NAPN Ukrayiny. Seriya: Profesiyna pedahohika [Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Seriya: Professional pedagogy]. 11, 54-62 [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku natsional’noyi akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny na 2016-2022 roky [Development strategy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2016-2022]. Retrieved from http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/ [in Ukrainian].

Basol, H. C., & Inozu, J. (2019). Educating the 21st Century Language Teacher. Alberta Journal of Educational Research, 65 (3), 205-220.

Chernysh, V., Vaseiko, Yu., Kaplinskіy, V., Tkachenko, L., & Bereziuk, J. (2020). Modern Methods of Training Foreign Language Teachers. International Journal of Higher Education. 9, 7, 332-344.

Hassan, H., & Shkak, J. (2020). Teacher Competence. DOI: 10.13140/RG.2.2.26969.95848.

Juniardi, Y. (2018). Analysis the Effectiveness of Usaid Prioritas Program on English Language Teachers’ Teaching Competence. Conference: Analysis The Effectiveness Of Usaid Prioritas Program On English Language Teachers’ Teaching Competence. Indonesia.

Koknova, T., Kharchenko, S., Bilyk, N., & Sechka, S. (2020). The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers within Competency-Based Education. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, 79-89. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.7

Muhammad, A. M., & Rahmat, N. H. (2018). An Analysis of Language Teacher Competencies Among Novice Teachers. 4th International Conference ILANNS.

Vilkancienė, L. & Rozgienė, I. (2017). CLIL Teacher Competences and Attitudes. Sustainable Multilingualism, 11 (1), 196-218. DOI: 10.1515/sm-2017-0019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Кокнова, Т. А. (2023). ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Імідж сучасного педагога, (6(195), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ