Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти

Автор(и)

  • Юлія Сергіївна Славінська Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1476-2896

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-55-60

Ключові слова:

самореалізація особистості, підготовка майбутніх лікарів-стоматологів, педагогічна освіта, інтерес до педагогічної освіти, компетентність, толерантність, основи педагогічної майстерності, методи виховання, командна робота, онлайн-вебінар

Анотація

Розкрито проблему професійно-орієнтованої самореалізації майбутніх лікарів-стоматологів, сутність якої полягає в пошуках нових підходів до організації освітнього процесу в закладах вищої медичної освіти, активізації потреб самоосвіти особистості, в тому числі педагогічної самоосвіти. Готовність майбутніх лікарів-стоматологів до педагогічної освіти визначено як особистісне новоутворення, компонентами якого є інтерес до педагогічної проблематики, її використання в професійній діяльності; знання і вміння застосовувати педагогічні прийоми і методи в роботі з пацієнтами та їхніми родичами; здатність комунікувати і вивляти толерантність. З метою поглиблення змісту професійно-орієнтованої самореалізації майбутніх лікарів-стоматологів розроблено і запропоновано орієнтовний план занять педагогічною самоосвітою.  

Біографія автора

Юлія Сергіївна Славінська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки

Посилання

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спец. 7.110106 Стоматологія. Напрям підготовки 1101 Медицина. (2003). URL: https://a9cd7e04-a-111754dc-s-sites.googlegroups.com/a/bsmu.edu.ua/edudept/7.110106%20stomatology%20%28%D0%9E%D0%9A%D0%A5%29.pdf?attachauth=ANoY7cqC4K_sdd_i3CgdenHG71xTiFL5cl9bwOS_YhmVUULOfD-QNT4IXxXUqhJAqE0RNz-odrrEg1i9n7BZsThEELFbV-U7ONQYj6_CA-PJNprphm-KZcAYRcVQuE2pEpa4gyJ-pV7kelNtAPbpJB8u3I0_Wr-eOlSCwDvJjftE721DeSrPfe-A6xRx4ggizwN_itjohABi4MHUlzzWLu3j6JH362Jh3aSoZMqT7GEzT6yb_b1mne2EQ5Ebe1oeSiNDA9PiOZM&attredirects=0 (дата звернення 20.11.2020).

Гасюк Н. І. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх лікарів до професійної діяльності. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. стат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (31 травня – 01 червня 2018 р., м. Полтава). Полтава : Астрая, 2018. С. 50–54.

Гуменна І. Р. Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1 (38). С. 101–103.

Мунтян О. В., Горай М. А., Мунтян В. Л., Шінкарук-Диковицька М. М., Тепла Т. О. Впровадження інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів-стоматологів. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018. Т. 22, № 4. С. 691–695.

Немеш О. М., Гонта З. М., Шилівський І. В. Самоосвіта як невід’ємна складова безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога. Буковинський медичний вісник. 2019. Т. 23, № 3 (91). С. 156–159.

Новий тлумачний словник української мови. Т. 3: П-Я / уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2006. 862 с.

Основи педагогічної майстерності : практикум / уклад.: І. Л. Холковська, О. В. Волошина, С. І. Губіна. Вінниця : Твори, 2019. 240 с.

Педагогіка : базовий підручник для студ. вищ. навч. закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / за ред. І. Ф. Прокопенка ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. Харків : Фоліо, 2015. 572 с.

Рибалко Л. С., Гепенко Л. О. Міжкультурне виховання як складова професійної підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць. Харків, 2019. Вип. 44. С. 215–224.

Сірак І. П. Структура готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Миколаїв, 2017. Вип. № 2 (57). С. 136–149.

Скрипников П. М., Скрипникова Т. П., Хміль Т. А., Бережна О. Е., Беляєва О. М. Форми інформальної освіти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА. Український стоматологічний альманах. 2019. № 1. С. 44–47.

Сміла Н. В., Лазуренко О. О. Досвід формування психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності. Психологічний часопис. 2017. № 3 (7). С. 117–133.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf (дата звернення 20.11.2020).

Теорія і методика виховання : метод. реком. до семін. занять для здоб. третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / уклад. : Л. С. Рибалко. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. 24 с.

Rybalko L., Fomina L., Gepenko L. Self-analysis of the contents of variable academic discipline “Theory and method of education” for applicants of secondary (master’s) level of higher education of non-pedagogical specialities. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph / edit.: I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN Print, 2020. P. 580–592.

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19

References

Haluzevyi standart vyshchoi osvity. Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka spetsialista za spets. 7.110106 Stomatolohiia. Napriam pidhotovky 1101 Medytsyna [Industry standard of higher education. Educational and qualification characteristics of the specialist for special. 7.110106 Dentistry. Direction of training 1101 Medicine]. (2003). Retrieved from https://a9cd7e04-a-111754dc-s-sites.googlegroups. com/a/bsmu.edu.ua/edudept/7.110106%20stomatology%20%28%D0%9E%D0%9A%D0%A5%29.pdf?attachauth=ANoY7cqC4K_sdd_i3CgdenHG71xTiFL5cl9bwOS_YhmVUULOfD-QNT4IXxXUqhJAqE0RNz-odrrEg1i9n7BZsThEELFbV-U7ONQYj6_CA-PJNprphm-KZcAYRcVQuE2pEpa4gyJ-pV7kelNtAPbp JB8u3I0_Wr-eOlSCwDvJjftE721DeSrPfe-A6xRx4ggizwN_itjohABi4MHUlzz WLu3j6JH362Jh3aSoZMqT7GEzT6yb_b1mne2EQ5Ebe1oeSiNDA9PiOZM&attredirects=0 [in Ukrainian].

Hasiuk, N. I. (2018). Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia hotovnosti maibutnikh likariv do profesiinoi diialnosti [Psychological and pedagogical aspects of forming the readiness of future doctors for professional activity]. Aktualni pytannia linhvistyky, profesiinoi linhvodydaktyky, psykholohii i pedahohiky vyshchoi shkoly [Current issues of linguistics, professional language didactics, psychology and pedagogy of higher education]: zb. statei III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 50-54). Poltava: Astraia [in Ukrainian].

Humenna, I. R. (2016). Struktura hotovnosti maibutnikh likariv do profesiinoi komunikatsii [The structure of readiness of future doctors for professional communication]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work], 1 (38), 101-103 [in Ukrainian].

Muntian, O. V., Horai, M. A., Muntian, V. L., Shinkaruk-Dykovytska M. M., & Tepla, T. O. (2018). Vprovadzhennia interaktyvnykh metodiv navchannia u pidhotovtsi likariv-stomatolohiv [Introduction of interactive teaching methods in the training of dentists]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu [Bulletin of Vinnytsia National Medical University], 22, 4, 691-695 [in Ukrainian].

Nemesh, O. M., Honta, Z. M., & Shylivskyi, I. V. (2019). Samoosvita yak nevidiemna skladova bezperervnoho profesiinoho rozvytku likaria-stomatoloha [Self-education as an integral part of the continuous professional development of a dentist]. Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovynian Medical Bulletin], 23, 3 (91), 156-159 [in Ukrainian].

Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (Comps.). (2006). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 3: P-Ya). Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

Kholkovska, I. L., Voloshyna, O. V., & Hubina, S. I. (Comps.). (2019). Osnovy pedahohichnoi maisternosti [Fundamentals of pedagogical skills]: praktykum. Vinnytsia: Tvory [in Ukrainian].

Prokopenka, I. F. (Ed.). (2015). Pedahohika [Pedagogy]: baz. pidruch. dlia studentiv vyshch. navch. zakladiv III-IV rivniv akredytatsii. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., & Hepenko, L. O. (2019). Mizhkultuvne vykhovannia yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnikh likariv u zakladakh vyshchoi medychnoi osvity [Intercultural education as a component of professional training of future doctors in institutions of higher medical education]. In Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the department of pedagogy]: zb. nauk. prats. (Is. 44, pp. 215-224). Kharkiv [in Ukrainian].

Sirak, I. P. (2017). Struktura hotovnosti maibutnikh medychnykh sester do profesiinoi samorealizatsii [The structure of readiness of future nurses for professional self-realization]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichninauky [Scientific Bulletin of the Nikolaev National University named after VO Sukhomlinsky. Series: Pedagogical sciences], 2 (57), 136-149 [in Ukrainian].

Skrypnykov, P. M., Skrypnykova, T. P., Khmil, T. A., Berezhna, O. E., & Beliaieva, O. M. (2019). Formy informalnoi osvity na kafedri pisliadyplomnoi osvity likariv-stomatolohiv UMSA [Forms of informal education at the Department of Postgraduate Education of Dentists UMSA]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh [Ukrainian Dental Almanac], 1, 44-47 [in Ukrainian].

Smila, N. V., & Lazurenko, O. O. (2017). Dosvid formuvannia psykholohichnoi hotovnosti maibutnoho likaria do profesiinoi diialnosti [Experience of formation of psychological readiness of the future doctor for professional activity]. Psykholohichnyi chasopys [Psychological Journal], 3 (7), 117-133 [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 221 «Stomatolohiia» [Standard of higher education in specialty 221 "Dentistry"]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf [in Ukrainian].

Rybalko, L. S. (Comp.). (2019). Teoriia i metodyka vykhovannia [Theory and methods of education]: metodychni rekomendatsii do seminarskykh zaniat dlia zdobuvachiv tretoho (osvitno-naukovoho) rivnia vyshchoi osvity spetsialnosti 011 Osvitni, pedahohichni nauky. Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Rybalko, L., Fomina, L., & Gepenko, L. (2020). Self-analysis of the contents of variable academic discipline “Theory and Methods of Education” for applicants of secondary (Masters) level of higher education of non-pedagogical specialties. In I. F. Prokopenko, & I. M. Trubavina (Eds.), Theory and Practice of Future Teachers Training for Work in New Ukrainian School: monograph (pp. 580-592). Prague: OKTANPrint.

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Славінська, Ю. С. (2023). Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 55–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-55-60