Аналіз стратегічних заходів щодо престижу ЗВО провідних університетів Західної Європи

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Щербак Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4161-735X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-33-36

Ключові слова:

провідний, університет, стратегія, позиціонування, престиж, репутація, бренд, рейтинг, працедавці

Анотація

Основний зміст дослідження становить порівняльний аналіз стратегій позиціонування провідних закладів вищої освіти Західної Європи у міжнародному інформаційному просторі, а саме: Оксфордського, Кембриджського, Единбурзького, Манчестерського та Брістольського університетів за глобальним індикатором «престиж ЗВО серед споживачів освітніх послуг чи користувачів освітнім продуктом», який базується на таких показниках: індекс академічної репутації; індекс репутації ЗВО серед працедавців; впізнаваність бренду. Автором наукової розвідки визначено показники індекс академічної репутації та індекс репутації закладів вищої освіти серед працедавців за світовим рейтингом QS World University Rankings. У статті досліджено характерні ознаки, основні методи та засоби позиціонування провідних університетів Великобританії.

Біографія автора

Ірина Володимирівна Щербак, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри інформатики

Посилання

Богородецька О. Досвід Великобританії у сфері промоції вищої освіти. Knowledge, Education, Law, Management. 2018. № 3 (23). С. 14–24.

Тупичак Л. Розвиток системи управління якістю освіти у Великобританії: досвід для України. Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Львів, 2012. Вип. 30. С. 325–334.

Харківська А. А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ. 2017. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613 (дата звернення: 22.11.2020).

Щербак І. В. Дефініція глобальних індикаторів для аналізу стратегій позиціонування провідних університетів країн Західної Європи. Механізми сучасного інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти, (м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2020 р.). Херсон : Вид. дім «Гельветик»", 2020. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/46oct2020/23.pdf.

Business and enterprise. URL: https://www.cam.ac.uk/for-businesses?ucam-ref=userlink (дата звернення: 05.11.2019).

Executive and professional education. URL: http://www.epe.admin.cam.ac.uk/why-cambridge (дата звернення: 05.11.2019).

Industrial Strategy Challenge Fund. URL: https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/funding/industry#collapse392241 (дата звернення: 17.05.2019).

Oxford University Press (OUP). URL: https://annualreport.oup.com/2017/academic/ (дата звернення: 17.05.2019).

QS. Top universities. University of Bristol. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-bristol#wurs (дата звернення: 17.05.2019).

QS. Top universities. University of Cambridge. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge#wurs (дата звернення: 17.05.2019).

QS. Top universities. University of Edinburgh. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh#wurs (дата звернення: 17.05.2019).

QS. Top universities. University of Manchester. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-manchester#wurs (дата звернення: 17.05.2019).

QS. Top universities. University of Oxford. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford#wurs (дата звернення: 17.05.2019).

Unipage. University of Cambridge. URL: https://www.unipage.net/en/university_of_cambridge (дата звернення: 03.10.2019).

Why choose Edinburgh? URL: https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/edinburgh (дата звернення: 05.11.2019).

Reference

Bohorodetska, O. (2018). Dosvid Velykobrytanii u sferi promotsii vyshchoi osvity [UK experience in promoting higher education]. Knowledge, Education, Law, Management, 3 (23), 14-24 [in Ukrainian].

Tupychak, L. (2012). Rozvytok systemy upravlinnia yakistiu osvity u Velykobrytanii: dosvid dlia Ukrainy [Development of a quality management system for education in the UK: experience for Ukraine]. In Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration]: zb. nauk. prats. (Is. 30, pp. 325-334). Lviv [in Ukrainian].

Kharkivska, A. A. (2017). Stratehichne upravlinnia systemoiu naukovo-metodychnoi roboty VNZ [Strategic management of the system of scientific and methodological work of universities]. Retrieved from http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613 [in Ukrainian].

Shcherbak, I. V. (2020). Definitsiia hlobalnykh indykatoriv dlia analizu stratehii pozytsionuvannia providnykh universytetiv krain Zakhidnoi Yevropy [Definition of global indicators for the analysis of positioning strategies of leading universities in Western Europe]. Mekhanizmy suchasnoho innovatsiinoho rozvytku pedahohichnoi nauky ta osvity [Mechanisms of modern innovative development of pedagogical science and education], (m. Ivano-Frankivsk, 16-17 zhovtnia 2020 r.). Kherson: Vydavnychyi dim "Helvetyka". Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/46oct2020/23.pdf [in Ukrainian].

Business and enterprise. Retrieved from https://www.cam.ac.uk/for-businesses?ucam-ref=userlink.

Executive and professional education. Retrieved from http://www.epe.admin.cam.ac.uk/why-cambridge.

Industrial Strategy Challenge Fund. Retrieved from https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/funding/industry#collapse392241.

Oxford University Press (OUP). Retrieved from https://annualreport.oup.com/2017/academic/.

QS. Top universities. University of Bristol. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-bristol#wurs.

QS. Top universities. University of Cambridge. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge#wurs.

QS. Top universities. University of Edinburgh. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh#wurs.

QS. Top universities. University of Manchester. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-manchester#wurs.

QS. Top universities. University of Oxford. Retrieved from https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford#wurs.

Unipage. University of Cambridge. Retrieved from https://www.unipage.net/en/university_of_cambridge.

Why choose Edinburgh? Retrieved from https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/edinburgh (data zvernennia: 05.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Щербак, І. В. (2020). Аналіз стратегічних заходів щодо престижу ЗВО провідних університетів Західної Європи. Імідж сучасного педагога, (6(195), 33–36. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-33-36

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН