Проблема батьківської толерантності у розвитку і вихованні особистості дитини

Автор(и)

  • Ганна Андріївна Люлька Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8915-8426

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-82-86

Ключові слова:

толерантність, інтолерантність, батьки, дитина, аналіз, особистість, партнерське спілкування, діалог, демократичне виховання

Анотація

Актуалізовано проблему утвердження ідеї толерантності в людській свідомості й поведінці за допомогою освітньо-виховної системи з використанням засобів педагогіки толерантності. Визначено ключові принципи, на які потрібно спиратися під час проведення занять: активності учасників групи, дослідницької позиції, об'єктивації поведінки, партнерського спілкування. У процесі дослідження рівнів толерантності батьків молодших школярів було висунуто низку припущень (на основі кореляційного аналізу можливі емпіричне підтвердження теоретичної моделі структури батьківської толерантності, виділення в ній системоутворювального компонента; антиподом батьківської толерантності є інтолерантнісь, яка має власні ознаки і прояви; прояви батьківської толерантності / інтолерантності корелюють з особливостями суб'єктного/об'єктного розвитку особистості дитини), які нами експериментально підтверджено. Здійснено теоретичну й практичну розвідку, яка уможливила формулювання базових понять дослідження.

Біографія автора

Ганна Андріївна Люлька, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Волошина О. Проблема формування толерантності в сучасних педагогічних дослідженнях. Рідна школа. 2007. № 3. С. 4–6.

Горинцева Н. Воспитание толерантности во взаимоотношениях родителей и детей. Педагогика. 2018. № 4. С. 12–14.

Гайдамащук М. Толерантність як основа формування цивілізованих стосунків. Ділова гра для дорослих. Учитель початкової школи. 2015. № 12. С. 53–55.

Канішевська Л. В. Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика. Київ : Компринт, 2017. 403 с.

Карпюк Ю. Я. Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип. 1(2). С. 72–76.

Кошевич Д. Гармонія – у різноманітті. Управління освітою. 2016. № 5. С. 29–32.

Матієнко О. Виховання толерантності починається з учителя. Учитель початкової школи. 2017. № 6. С. 27–31.

Мариновська О. Я. Педагогічна інноватика. Менеджмент інновацій : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2019. 504 с.

Михайліченко Ю. В. До питання про педагогічні аспекти формування толерантного ставлення у сім’ї. Початкова школа. 2017. № 3. С. 2–4.

Чернуха Н. Підготовка педагогів у сучасних соціокультурних умовах виховання толерантності. Управління освітою. 2018. № 1. С. 7–8.

References

Voloshyna, O. (2007). Problema formuvannia tolerantnosti v suchasnykh pedahohichnykh doslidzhenniakh [The problem of forming tolerance in modern pedagogical research]. Ridna shkola [Native school], 3, 4-6 [in Ukrainian].

Gorintceva, N. (2018). Vospitanie tolerantnosti vo vzaimootnosheniiakh roditelei i detei [Education of tolerance in the relationship between parents and children]. Pedagogika [Pedagogy], 4, 12-14 [in Russian].

Haidamashchuk, M. (2015). Tolerantnist yak osnova formuvannia tsyvilizovanykh stosunkiv. Dilova hra dlia doroslykh [Tolerance as a basis for the formation of civilized relations. Business game for adults]. Uchytel pochatkovoi shkoly [Primary school teacher], 12, 53-55 [in Ukrainian].

Kanishevska, L. V. (2017). Formuvannia tolerantnosti v molodshykh shkoliariv u pozaurochnii diialnosti: teoriia i praktyka [Formation of tolerance in junior high school students in extracurricular activities: theory and practice]. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Karpiuk, Yu. Ya. (2017). Tolerantnist yak determinanta moralnoi povedinky pidlitkiv [Tolerance as a determinant of moral behavior of adolescents]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences], 1 (2), 72-76 [in Ukrainian].

Koshevych, D. (2016). Harmoniia – u riznomanitti [Harmony - in diversity]. Upravlinnia osvitoiu [Education management], 5, 29-32 [in Ukrainian].

Matiienko, O. (2017). Vykhovannia tolerantnosti pochynaietsia z uchytelia [Tolerance education begins with the teacher]. Uchytel pochatkovoi shkoly [Primary school teacher], 6, 27-31 [in Ukrainian].

Marynovska, O. Ya. (2019). Pedahohichna innovatyka. Menedzhment innovatsii [Pedagogical innovation. Innovation management]: navch.-metod. posib. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Mykhailichenko, Yu. V. (2017). Do pytannia pro pedahohichni aspekty formuvannia tolerantnoho stavlennia u sim’i [On the question of pedagogical aspects of forming a tolerant attitude in the family]. Pochatkova shkola [Elementary School], 3, 2-4 [in Ukrainian].

Chernukha, N. (2018). Pidhotovka pedahohiv u suchasnykh sotsiokulturnykh umovakh vykhovannia tolerantnosti [Training of teachers in modern socio-cultural conditions of tolerance education]. Upravlinnia osvitoiu [Education management], 1, 7-8 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Люлька, Г. А. (2020). Проблема батьківської толерантності у розвитку і вихованні особистості дитини. Імідж сучасного педагога, (6(195), 82–86. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-82-86