Ідея вдячності вчителю в мемуарній та історико-публіцистичній літературі кінця XIX – початку ХХ століття

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Петренко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2296-3919

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-72-75

Ключові слова:

вдячність, вчитель, наставництво, виховання, допомога, спогади, література

Анотація

Присвячено висвітленню ідеї вдячності вчителю, що знайшли своє конструктивне вирішення в мемуарній та історико-публіцистичній літературі кінця XIX – початку ХХ століття. Доведено, що вдячність відноситься до складної особистісної й морально-духовної категорії відчуття. Характерною особливістю категорії вдячності є душевне вираження власного почуття до вчителя, готовність віддячити йому за наставництво, виховання, допомогу, зроблене добро. З морально-духовної позиції вдячність проявляється через міжособистісне спілкування, спогади, листування з учнями, батьками, колегами. Це підкреслюється значною кількістю літературно-художніх, історико-публіцистичних і мемуарних творів кінця XIX – початку ХХ століття, де ідея вдячності вчителю безпосередньо підіймалась у працях видатних педагогів, письменників. Як правило, в словах вдячності звучала подяка за чуйність й розуміння дитячої душі, моральну підтримку й людську опіку, турботу й душевне відношення. Визначено, що вдячність учителю можна розглядати не тільки з позиції соціуму, але й через площину державної підтримки щодо ставлення до педагогічних кадрів. Завдяки аналізу історико-педагогічної літератури й нормативних документів (постанови, розпорядження, накази) досліджуваного періоду виявлено характерні ознаки такої позиції – визначення матеріального заохочення з метою мотивації до праці (премії, винагороди), визнання вчительських заслуг (присудження звань), вдячності за багаторічну й наполегливу працю. Накреслено перспективи подальших досліджень, які полягають у висвітленні сучасного стану й досвіду висловлення вдячності вчителю з позиції соціуму та держави; звернення уваги науковців до визначеної проблеми в європейських країнах.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Петренко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

докторантка кафедри педагогіки

Посилання

Беклешов М. Русские воспитательно-исправительные заведения для несовершеннолетних. Тюремный вестник. 1910. № 4. С. 593–611.

Бондарев І. Спогади з ослячої парти. Якою була єдина гімназія у Станиславові. Онлайн-журнал «Репортер». URL: https://report.if.ua/uncategorized/spogady-z-oslyachoyi-party-yakoyu-bula-yedyna-gimnaziya-u-stanyslavovi/.

Высочайшие награды. Тюремний вісник, 1908. № 3. С. 195–210.

Гончарова Н. О. Благодійна діяльність дворянства Південної України. Інтелігенція і влада. 2012. Вип. 26. С. 141–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2012_26_16.

Драгоманов М. Два вчителі. Київ : Вибране, 1991. URL: http://litopys.org.ua/drag/drag23.htm.

Дриль Д. Вопросы исправительного воспитания (организация воспитательных заведений для несовершеннолетних). Тюремный вестник. 1903. № 4. С. 346–357.

Заметки и сообщения. Вестник благотворительности. 1901. № 1.

Иван Ильин. Путь духовного обновления. Москва : Институт русской цивилизации, 2011. 1216 с.

Колесник І. О. Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 30. С. 72–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_17.

От редакции. Вестник благотворительности. 1897. № 1.

Троицкий Д., свящ. Священник тюремной церкви. Тюремный вестник. 1893. № 4. С. 138–144.

Учитель в русской художественной литературе. Москва : Работник просвещения, 1927. 429 с.

Фомін В. В. Питання суспільної опіки дітей та молоді у вітчизняній періодичній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. Вип. 45. С. 94–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2015_45_11.

Фомін В. В. Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ століття) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Харків, 2019. 577 с.

References

Bekleshov, M. (1910). Russkiye vospitatelno-ispravitelnyye zavedeniya dlya nesovershennoletnikh [Russian correctional facilities for minors]. Tyuremnyy vestnik [Prison Herald], 4, 593-611 [in Russian].

Bondarev, Í. Spogady z oslyachoi party. Yakoyu bula gimnaziya u Stanislavovi [Memories from the donkey desk. What was the only gymnasium in Stanislavov]. Onlayn zhurnal «Reporter». Retrieved from https://report.if.ua/uncategorized/spogady-z-oslyachoyi-party-yakoyu-bula-yedyna-gimnaziya-u-stanyslavovi/ [in Ukrainian].

Vysochayshiye nagrady [The highest awards]. (1908). Tyuremniy visnik [Prison Herald], 3, 195-210 [in Russian].

Goncharova, N. O. (2012). Blagodiyna diyal'nist' dvoryanstva Pivdennoi Ukraini [Charitable activity of the nobility of Southern Ukraine]. Inteligentsiya i vlada [Intelligentsia and power], 26, 141-147. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2012_26_16 [in Ukrainian].

Dragomanov, M. (1991). Dva vchiteli [Two teachers]. Kyiv: Vibrane. Retrieved from http://litopys.org.ua/drag/drag23.htm [in Ukrainian].

Dril', D. (1903). Voprosy ispravitel'nogo vospitaniya [Questions of correctional education] (organizatsiya vospitatel'nykh zavedeniy dlya nesovershennoletnikh). Tyuremnyy vestnik [Prison Herald], 4, 346-357 [in Russian].

Zametki i soobshcheniya [Notes and messages]. (1901). Vestnik blagotvoritel'nosti [Charity Herald], 1 [in Russian].

Il'in, Ivan (2011). Put' dukhovnogo obnovleniya [The path of spiritual renewal]. Moskva: Institut russkoy tsivilizatsii [in Russian].

Kolesnik, I. O. (2014). Postat' vchitelya v osvitn'omu prostori drugoi polovini XIX – pochatku XX stolittya [The figure of a teacher in the educational space of the second half of the XIX - early XX century]. Naukovi zapiski Natsional'nogo universitetu "Ostroz'ka akademiya". Seriya: Psikhologiya i pedagogika [Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Psychology and pedagogy], 30, 72-75. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_17 [in Ukrainian].

Ot redaktsii [From the editors]. (1897). Vestnik blagotvoritel'nosti [Charity Herald], 1 [in Russian].

Troitskiy, D. (1893). Svyashchennik tyuremnoi tserkvi [Priest of the prison church]. Tyuremniy visnik [Prison Herald], 4, 138-144 [in Russian].

Uchitel' v russkoy khudozhestvennoy literature [Teacher in Russian fiction]. (1927). Moskva: Rabotnik prosveshcheniya [in Russian].

Fomin, V. V. (2015). Pitannya suspil'noi opiki ditey ta molodi u vitchiznyaniy periodichniy presi drugoi polovini XIX – pochatku XX stolittya [Issues of social care of children and youth in the domestic periodicals of the second half of the XIX - early XX century]. Zasobi navchal'noi ta naukovo-doslidnoi roboti [Means of educational and research work], 45, 94-105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2015_45_11 [in Ukrainian].

Fomin, V. V. (2019). Teoriya i praktika organizatsii diyal'nosti zakladiv suspil'noi opiki ditey ta molodi v Ukraini (kinets' XVIII – pochatok XX stolittya) [Theory and practice of organizing the activities of social care institutions for children and youth in Ukraine (late eighteenth - early twentieth century)]. (D diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Петренко, Т. В. (2020). Ідея вдячності вчителю в мемуарній та історико-публіцистичній літературі кінця XIX – початку ХХ століття. Імідж сучасного педагога, (6(195), 72–75. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-72-75

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ