Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54

Ключові слова:

підприємницька культура, педагогічні умови, соціальні практики підприємництва, квазіпрофесійні методи аудиторної роботи, стартап, виробнича практика, інтегроване тестування знань, діагностика особистісних рис, експертне оцінювання

Анотація

Обгрунтовано необхідність забезпечення педагогічних умов формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури і спорту, а саме: залучення здобувачів освіти до соціальних практик підприємництва під час навчання та використання взаємодоповнюваних методик контролю, орієнтованих на оцінювання підприємницьких якостей здобувачів освіти. Формами залучення здобувачів освіти до соціальних практик підприємництва визначено: квазіпрофесійні методи аудиторної роботи, виконання курсової роботи, проходження виробничої практики в організаціях фізкультурно-спортивного бізнесу. Серед методик контролю, орієнтованих на оцінювання підприємницьких якостей майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту, виокремлено: інтегроване тестування знань, оцінювання стартапу розробленого із залученням підприємців організацій оздоровчо-спортивного бізнесу, соціально-психологічні методики діагностики особистісних рис та експертне оцінювання сформованості підприємницької культури під час проходження навчальної практики.

Біографія автора

Олександр Ігорович Верітов, Запорізький національний університет, Україна

докторант кафедри фізичної культури та спорту

Посилання

Алтухов В. Как оценить потенциал предпринимателя? Служба занятости. 2012. № 4. URL: https://old.ht-lab.ru/cms/component/content/article/101734.

Алтухов В. Оценка потенциала к предпринимательской деятельности. Кадровик. Рекрутинг для кадровика. 2012. № 6. URL: https://hr-portal.ru/article/ocenka-potenciala-k-predprinimatelskoy-deyatelnosti.

Ахмадбекова Н. М. Методика оценки предпринимательской активности в условиях переходного процесса. Вестник Таджикского гос. ун-та права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2016. № 3. C. 62–71.

Буренко М. С. Формування фаховий компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2012. 224 с.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения : материалы к четвертому заседанию методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы», 16 ноября 2004 г. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Московского гос. ин-та стали и сплавов, 2004. 86 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: введение в психометрическое проектирование. Киев, 1994. 283 с.

Корицкий А. В., Алетдинова А. А., Курчеева Г. И. Методика оценки способностей личности к инновационной деятельности предпринимателя. Креативная экономика. 2011. Т. 5, № 1. С. 99–104.

Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. Львів : Афіша, 2001. 276 с.

Перепльотчиков Д. О. Підготовка майбутніх фахівців фізичного освітнього процесу і спорту до організації діяльності ЗВО : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2011. 222 с.

Положення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів Черкаського державного технологічного університету. Черкаси : ЧДТУ, 2012. URL: https://chdtu.edu.ua/normative/regulations/item/420-polozhennya-pro-organizatsiyu-kontrolyu-ta-otsinyuvannya-yakosti-navchannya-studentiv.

Пономарьов В. О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього тренера з атлетичної гімнастики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2010. 20 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1434870000112510.

Теребова С. В., Плешаков П. С. Предпринимательские способности населения: понятие и измерение. Russian Journal of Education and Psychology. 2012. № 9. P. 15.

Тест Предпринимательские способности. URL: http://azps.ru/tests/stest/predprinim.html.

Тест Предприниматель. URL: http://cyclowiki.org/wiki/Тест_%22Предприниматель%22.

Токов Р. Х. Диагностика психологической готовности студента ВУЗа к предпринимательской деятельности : дис. … канд. психол. наук. Пятигорск, 2005. URL: http://childpsy.ru/dissertations/id/19837.php.

Тонне О. Ш. Умови організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, серія «Педагогічні науки». 2017. № 5 (34). С. 126–136.

Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1986.

Malmberg J. Tracing the process of self-regulated learning – students’ strategic activity in g/n Study learning environment. University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education Acta Univ, 2014.

Startup.ua. URL: https://startup.ua.

References

Altukhov, V. (2012). Kak ocenyt potencyal predprynymatelia? [How to assess the potential of an entrepreneur?]. Sluzhba zanjatosty [Employment Service], 4. Retrieved from https://old.ht-lab.ru/cms/component/content/article/101734 [in Russian].

Altukhov, V. (2012). Ocenka potencyala k predprynymateliskoi deiatelinosty [Assessment of potential for entrepreneurship]. Kadrovyk. Rekrutyngh dlja kadrovyka [Personnel officer. Recruiting for a personnel officer], 6. Retrieved from https://hr-portal.ru/article/ocenka-potenciala-k-predprinimatelskoy-deyatelnosti [in Russian].

Akhmadbekova, N. M. (2016). Metodyka ocenky predprynymateliskoi aktyvnosty v uslovyiakh perekhodnogho processa [Methodology for assessing entrepreneurial activity in a transition process]. Vestnyk Tadzhykskogho ghosudarstvennogho unyversyteta prava, byznesa y polytyky. Seryja obshhestvennykh nauk [Bulletin of the Tajik State University of Law, Business and Politics. Social Science Series], 3, 62-71 [in Russian].

Burenko, M. S. (2012). Formuvannja fakhovyi kompetencii maibutnikh treneriv-vykladachiv u procesi vyvchennia cyklu profesiino-oriientovanykh dyscyplin [Formation of professional competencies of future trainers-teachers in the process of studying the cycle of professionally-oriented disciplines]. (Extended abstract of PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Verbyckyi, A. A. (2004). Kompetentnostnyi podkhod y teoryia kontekstnogho obuchenyia [Competence-based approach and contextual learning theory]: materyaly k chetvertomu zasedanyju metodologhycheskogho semynara «Rossyja v Bolonskom processe: problemy, zadachy, perspektyvy», 16 nojabrja 2004. Moskva: Yssledovateliskyi centr problem kachestva podghotovky specyalystov Moskovskogho ghosudarstvennogho ynstytuta staly y splavov [in Russian].

Klain, P. (1994). Spravochnoe rukovodstvo po konstruyrovanyju testov: vvedenye v psykhometrycheskoe proektyrovanye [Test Design Reference Guide: An Introduction to Psychometric Design]. Kyev [in Russian].

Koryckyi, A. V., Aletdynova, A. A., & Kurcheeva, Gh. Y. (2011). Metodyka ocenky sposobnostei lychnosty k ynnovacyonnoi dejatelinosty predprynymatelia [Methods for assessing the abilities of an individual for innovative activities of an entrepreneur]. Kreatyvnaia ekonomyka [Creative economy], 5, 1, 99-104 [in Russian].

Pachkovsikyi, Ju. F. (2001). Psykhologhiia pidpryiemnyctva [Psychology of entrepreneurship]: navch. posib. Lviv: Afisha [in Ukrainian].

Pereplotchykov, D. O. (2011). Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho osvitnoho protsesu i sportu do orhanizatsii diialnosti ZVO [Training of future specialists in the physical educational process and sports to organize the activities of the Free Economic Zone]. (PhD diss.). Zaporizhzhia, 2011 [in Ukrainian].

Polozhennia pro orghanizaciiu kontroliu ta ociniuvannia iakosti navchannia studentiv Cherkasikogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu [Regulations on the organization of control and evaluation of the quality of education of students of Cherkasy State Technological University]. (2012). Cherkasy: ChDTU. Retrieved from https://chdtu.edu.ua/normative/regulations/item/420-polozhennya-pro-organizatsiyu-kontrolyu-ta-otsinyuvannya-yakosti-navchannya-studentiv [in Ukrainian].

Ponomarov, V. O. (2010). Formuvannia profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnoho trenera z atletychnoi himnastyky u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional and pedagogical competence of the future coach in athletic gymnastics in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Pro vyshhu osvitu [About higher education]: Zakon Ukrajiny vid 01 lypnja 2014 r. № 1556-VII. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/print1434870000112510 [in Ukrainian].

Terebova, S. V., & Pleshakov, P. S. (2012). Predprynymateliskye sposobnosty naselenyia: ponjatye y yzmerenye [Entrepreneurial ability of the population: concept and measurement]. Russian Journal of Education and Psychology, 9, 15 [in Russian].

Test Predprynymateliskye sposobnosty [Test of Entrepreneurship]. Retrieved from http://azps.ru/tests/stest/predprinim.html [in Russian].

Test predprynymateli [Test entrepreneur]. Retrieved from http://cyclowiki.org/wiki/Test_%22Predprynymatelj%22 [in Russian].

Tokov, R. Kh. (2005). Dyaghnostyka psykhologhycheskoi ghotovnosty studenta VUZa k predprynymateliskoi dejatelinosty [Diagnosis of psychological readiness of students of the university to the entrepreneurial activity]. (PhD diss.). Piatyghorsk. Retrieved from http://childpsy.ru/dissertations/id/19837.php [in Russian].

Tonne, O. Sh. (2017). Umovy orghanizacii samostinoi piznavalinoii dialinosti vchyteliv u procesi pidvyshhennia kvalifikacii [Conditions for the organization of independent cognitive activity of teachers in the process of professional development]. Visnyk pisljadyplomnoji osvity: zbirnyk naukovykh praci. Seria: Pedaghoghichni nauky [Bulletin of postgraduate education: a collection of scientific papers, a series of "Pedagogical Sciences".], 5 (34), 126-136 [in Ukrainian].

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Malmberg, J. (2014). Tracing the process of self-regulated learning – students’ strategic activity in g/n Study learning environment. University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education Acta Univ.

Startup.ua. Retrieved from https://startup.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Як цитувати

Верітов, О. І. (2020). Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик. Імідж сучасного педагога, (6(195), 51–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54