Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи

Автор(и)

  • Андрій Борисович Єрмоленко Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3048-7844
  • Володимир Сергійрвич Кулішов Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3262-796X
  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-52-57

Ключові слова:

освітні інновації, професійна компетентність, модель інноваційної діяльності, творчість педагога, інноваційна культура, інформаційна грамотність, методологічна грамотність, педагогічна майстерність

Анотація

Необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності вітчизняної професійної освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти у нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграції її в європейський і світовий освітній простір об’єктивно зумовлюють ключову роль педагога професійної школи.

Інноваційні процеси в системі професійної освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії та розвитку інноваційної діяльності педагогічних працівників і процесів застосування її результатів. Для цього етапу характерною є тенденція до ліквідації розриву між процесами створення освітніх новацій і процесами їхнього сприйняття, адекватного оцінювання, освоєння та застосування, а також до подолання суперечності між стихійністю цих процесів і можливістю та необхідністю свідомого управління ними.

Зміст статті висвітлює особливості інноваційних процесів у  вітчизняній професійній освіті, розкриває взаємозв’язок зростання рівня інноваційної компетентності педагога та ефективності реалізації його творчого потенціалу в процесі освоєння та реалізації сучасних освітніх практик у навчально-організаційній і науково-методичній роботі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України. Визначені та проаналізовані компоненти моделі інноваційної діяльності педагога.

Біографії авторів

Андрій Борисович Єрмоленко, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Володимир Сергійрвич Кулішов, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси : Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога у системі післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2011. № 6. С. 27–31.

Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 4. С. 192–198.

Даниленко Л. Сучасні підходи до управління навчальними закладами в умовах інноваційного розвитку. Післядипломна освіта в Україні. 2008. Спецвипуск. С. 14–16.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Зелюк В. В., Білик Н. І. Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2018. № 6 (183). С. 19–23. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 448 с.

Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : монографія / В. П. Андрушенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій та ін. ; за ред.: С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. Київ : НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2005. 183 с.

Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. Москва : Магистр, 1997. 224 с.

Шевчук Л. І. Професійна компетентність педагога та її вплив на якість сучасної освіти. Професійна освіта. 2008. № 30–31. URL: http://hmnmc.km.ua/index.php/menu/open_rub/96.

Шевчук С. С. Діяльність педагога професійної школи у контексті інноватики : навч.-метод. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України, 2017. 106 с.

References

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Theoretical and methodical bases of management of adaptive and pedagogical designing of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]. (Extended abstract of D diss.). Cherkasy : Biznes-innovats. tsentr Cherkaskoho nats. ped. un-t im. Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Bolsun, S., & Chypylenko, N. (2011). Innovatsiinyi pidkhid do formuvannia profesiinoho imidzhu pedahoha u systemi pisliadyplomnoi osvity [An innovative approach to the formation of the professional image of a teacher in the system of postgraduate education]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 6, 27-31 [in Ukrainian].

Volovych, V. (2004). Bolonskyi protses i nova paradyhma osvity v Ukraini [The Bologna Process and a New Paradigm of Education in Ukraine]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing], 4, 192-198 [in Ukrainian].

Danylenko, L. (2008). Suchasni pidkhody do upravlinnia navchalnymy zakladamy v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Modern approaches to the management of educational institutions in terms of innovative development]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], spetsvypusk, 14-16 [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine "On Education"] vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zeliuk, V. V., & Bilyk, N. I. (2018). Innovatsiinyi pidkhid do navchannia doroslykh u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti [An innovative approach to adult learning in postgraduate pedagogical education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (183), 19-23. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2005). Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraine - innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Sysoievoi, S. O., & Huzii, N. V. (Eds.). (2005). Pedahohichna tvorchist: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii [Pedagogical creativity: methodology, theory, technologies]: monohrafiia. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Slastenin, V. A., & Podymova, L. S. (1997). Pedagogika: innovatcionnaia deiatelnost [Pedagogy: innovative activity]. Moskva: Magistr [in Russian].

Shevchuk, L. I. (2008). Profesiina kompetentnist pedahoha ta yii vplyv na yakist suchasnoi osvity [Professional competence of a teacher and its impact on the quality of modern education]. Profesiina osvita [Professional education], 30-31. Retrieved from http://hmnmc.km.ua/index.php/menu/open_rub/96 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. S. (2017). Diialnist pedahoha profesiinoi shkoly u konteksti innovatyky [The activity of a vocational school teacher in the context of innovation]: navch.-metod. posib. dlia samost. roboty slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii. Bila Tserkva: BINPO DVNZ UMO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Єрмоленко, А. Б., Кулішов, В. С., & Шевчук, С. С. (2020). Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога, (5(194), 52–57. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-52-57

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають