Програми розвитку швидкісно-силових якостей борців

Автор(и)

  • Юрій Іванович Палічук Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6616-1649
  • Оксана Василівна Шукатка Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2297-4709
  • Олег Михайлович Мартинів Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2509-0677
  • Олександр Миколайович Вілігорський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4119-9063

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-68-71

Ключові слова:

боротьба, програма, ефективність, швидкісно-силові якості, підготовка

Анотація

Запропонована програма розвитку швидкісно-силових якостей борців забезпечила достовірне зростання значень анаеробного компоненту спеціальної витривалості, збільшення її швидкісно-силового та силового компонентів за результатами тестів у присіданні з партнером своєї ваги та підтягування на перекладині.

Результатом упровадженої програми тренувань було покращення змагальної діяльності, що підтверджувалося вірогідним зростанням тривалості реальних атак, зменшенням часу інтервалів між атаками, збільшенням часу успішних атак і збільшенням часу поєдинку загалом. Як наслідок – зросла загальна кількість перемог на фоні незмінного числа поразок.

Біографії авторів

Юрій Іванович Палічук, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини

Оксана Василівна Шукатка, Львівський національний університет імені Івана Франка

докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри фізичного виховання та спорту

Олег Михайлович Мартинів, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Олександр Миколайович Вілігорський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

старший викладач кафедри фізичної культури та основ здоров’я

Посилання

Андрійцев В. О. Удосконалення техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вихов. та спорту. Київ, 2016.

Палічук Ю. І., Вілігорський О. М., Мартинів О. М. Застосування рухливих ігор з метою відбору школярів, які займаються боротьбою на початковому етапі підготовки. Единоборства. 2019. № 4 (14). С. 72–80.

Ручка Є. В. Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби. Траектория науки. 2016. № 2 (7). С. 5.51–5.66.

Тропин Ю. Н. Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой. Единоборства. 2018. № 4 (10). С. 43–48.

Шандригось В. І. Індивідуалізація технічної підготовки юних борців вільного стилю. Спортивна наука України. 2015. № 5. С. 38–42.

Palichuk Y., Kozhokar M., Balatska L., Moroz O., Yarmak O., Galan Y. Determination of the interrelationships between the body composition of the young 18-19 year old men with the indicators of the cardiovascular system during physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2018. Vol. 18, Art. 281. Р. 1907–1911.

Yarmak O., Kyselytsia O., Moseychuk Y., Dotsyuk L., Palichuk Y. Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level. Journal of Physical Education and Sport. 2018. Vol. 18(1), Art. 37. Р. 276–281.

References

Andreytsev, V. A. (2016). Udoskonalennia tekhniko-taktychnykh dii bortsiv vilnoho styliu na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Improving the technical and tactical actions of freestyle wrestlers at the stage of specialized basic training]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Palichuk, Yu. I., Vilihorskyi, O. M., & Martyniv, O. M. (2019). Zastosuvannia rukhlyvykh ihor z metoiu vidboru shkoliariv, yaki zaimaiutsia borotboiu na pochatkovomu etapi pidhotovky [The use of mobile games to select students who are engaged in wrestling at the initial stage of preparation]. Edynoborstva [Martial arts], 4 (14), 72-80 [in Ukrainian].

Ruchka, Е. V. (2016). Udoskonalennia pidhotovky yunykh bortsiv v umovakh dynamichnoho rozvytku vilnoi borotby [Improving the training of young wrestlers in the dynamic development of freestyle wrestling]. Traektoryia nauky [Trajectory of science], 2 (7), 5.51-5.56 [in Ukrainian].

Tropyn, Ju. N. (2018). Osobennosti fizicheskoi podgotovlennosti iunoshei i devushek, zanimaiushchikhsia volnoi borboi [Features of physical fitness of boys and girls engaged in freestyle wrestling]. Edynoborstva [Martial arts], 4 (10), 43-48 [in Russian].

Shandrygos, V. Y. (2015). Indyvidualizatsiia tekhnichnoi pidhotovky yunykh bortsiv vilnoho styliu [Individualization of technical training of young freestyle wrestlers]. Sportyvna nauka Ukrainy [Sports science of Ukraine], 5, 38-42 [in Ukrainian].

Palichuk, Y., Kozhokar, M., Balatska, L., Moroz, O., Yarmak, O., & Galan, Y. (2018). Determination of the interrelationships between the body composition of the young 18-19 year old men with the indicators of the cardiovascular system during physical education. Journal of Physical Education and Sport, 18, 281, 1907-1911.

Yarmak, O., Kyselytsia, O., Moseychuk, Y., Dotsyuk, L., Palichuk, Y., & Galan Y. (2018). Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level. Journal of Physical Education and Sport, 18 (1), 37, 276-281.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Палічук, Ю. І., Шукатка, О. В., Мартинів, О. М., & Вілігорський, О. М. (2020). Програми розвитку швидкісно-силових якостей борців. Імідж сучасного педагога, (5(194), 68–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-68-71