Розвиток підприємницького мислення та культури бакалаврів фізичної культури і спорту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-21-24

Ключові слова:

педагогічні умови, підготовка майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту, здійснення управлінського циклу, розвиток підприємницького мислення, професійне самовизначення

Анотація

Розкрито сутність й обґрунтовано необхідність створення педагогічних умов для формування у майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту навичок здійснення управлінського циклу, розвитку підприємницького мислення та забезпечення професійного самовизначення. У якості засобу реалізації зазначеної діяльності визначено введення до навчального плану спеціальної дисципліни, метою якої є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, контрольну, інноваційну діяльність. Результатами навчання повинні бути: засвоєння організаційно-функціональних засад управління фізкультурно-спортивними підприємствами; навички планування комерційної діяльності, управління людьми та ресурсами; вміння оцінювати ефективність бізнесу і підприємницьких ризиків у спортивно-оздоровчій галузі; ознайомлення з джерелами фінансування підприємницьких програм, основними важелями регулювання спортивного бізнесу, алгоритмами визначення стратегії розвитку інноваційного бізнесу у галузі фізичної культури і спорту, світовими та вітчизняними стартапами.

Біографія автора

Олександр Ігорович Верітов, Запорізький національний університет, Україна

докторант кафедри фізичної культури та спорту

Посилання

Білогур В. Є. Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 64. С. 178–190.

Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.2003№ 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Єдиний фітнес абонімент. Сайт Startup.ua. URL: https://startup.ua/ startups/410696.html.

Интеллектуальная спортивная платформа. Сайт Startup.ua. URL: https://startup.ua/startups/355380.html.

Криштанович С. В. Європейський досвід формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. Педагогічний альманах. 2017. Вип. 35. С. 204–211.

Матросова Л., Галюза І. Проблеми менеджменту в галузі фізичної культури та спорту. Вісник економічної науки України. 2012. № 2 (22). С. 94–97.

Мобильное приложение для спорта. Сайт Startup.ua. URL: https://startup.ua/startups/403514.html

Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Менеджмент у спорті: теоретичний аспект. Економіка. Управління. Інновації. 2016. Вип. 4 (19). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_11.

Сайт Startup.ua. URL: https://startup.ua.

Fitswarm. Офіційний сайт. URL: https://www.fitswarm.com/.

Haidar J. I. Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier. 2012. Vol. 26 (3). Р. 285–307.

HeartIn. Офіційний сайт. URL: https://heartin.net/.

MindMeister. Офіційний сайт. URL: https://www.mindmeister.com.

Ovao. Офіційний сайт. URL: http://www.ovao.com/.

Reference

Biloghur, V. Je. (2016). Sportyvnyi menedzhment yak novyi naukovyi napriamok ta dystsyplina [Sports management as a new scientific direction and discipline]. Ghumanitarnyi visnyk ZDIA [Humanitarian Bulletin ZDIA], 64, 178-190 [in Ukrainian].

Ghospodarsikyi Kodeks Ukraiiny [Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukraiiny vid 16.01.2003 № 436-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Jedynyi fitnes aboniment [The only fitness subscription]. Sait Startup.ua. Retrieved from https://startup.ua/ startups/410696.html [in Ukrainian].

Intellektualnaia sportivnaia platforma [Intelligent sports platform]. Sait Startup.ua. Retrieved from https://startup.ua/startups/355380.html [in Russian].

Kryshtanovych, S. V. (2017). Yevropeiskyi dosvid formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv fizychnoi kultury i sportu [European experience in the formation of professional competence of future managers of physical culture and sports]. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], 35, 204-211 [in Ukrainian].

Matrosova, L., & Ghaliuza, I. (2012). Problemy menedzhmentu v haluzi fizychnoi kultury ta sportu [Problems of management in the field of physical culture and sports]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy [Bulletin of Economic Science of Ukraine], 2 (22), 94-97 [in Ukrainian].

Mobylinoe prylozhenye dlia sporta [Mobile application for sports]. Sait Startup.ua. Retrieved from https://startup.ua/startups/403514.html [in Russian].

Pavlenchyk, N. F., & Pavlenchyk, A. O. (2016). Menedzhment u sporti: teoretychnyj aspekt [Management in sports: theoretical aspect]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovacii [Economy. Management. Innovations], 4 (19). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_11 [in Ukrainian].

Sait Startup.ua. Retrieved from https://startup.ua.

Fitswarm. Ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.fitswarm.com/

Haidar, J. I. (2012). Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, 26 (3), 285-307.

HeartIn. Ofitsiinyi sait Retrieved from https://heartin.net/.

MindMeister. Ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.mindmeister.com.

Ovao. Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://www.ovao.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Верітов, О. І. (2020). Розвиток підприємницького мислення та культури бакалаврів фізичної культури і спорту. Імідж сучасного педагога, (5(194), 21–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-21-24

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ