Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології

Автор(и)

  • Світлана Орестівна Стежко Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3716-6541
  • Наталія Юріївна Кондратенко Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2769-7413
  • Ганна Валеріївна Марченко Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1075-1903

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-67-73

Ключові слова:

комунікативний акт, мовленнєвий акт, комунікація, компетентність, комунікативна компетентність майбутнього журналіста, лінгвокультурологія, лінгвокультурологічна компетентність майбутнього журналіста

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології. Проведено аналіз наявних у науковому обігу понять «комунікативний акт», «мовленнєвий акт», «комунікація», «компетентність»; обґрунтування та уточнення змістового наповнення термінологічних сполучень «комунікативна компетентність майбутнього журналіста», «лінгвокультурологія», «лінгвокультурологічна компетентність майбутнього журналіста». Визначено, що комунікативною компетентністю майбутнього журналіста є сукупність знань, умінь, навичок, здібностей і досвіду, які необхідні йому для здійснення професійної діяльності (робота з інформацією, створення усного та письмового журналістського тексту, організація професійного діалогу, пізнавальна діяльність тощо). Цей феномен є поняттям інтегрованим і складається з мовного (лінгвістичного), соціокультурного, стратегічного та професійного компонентів.

Біографії авторів

Світлана Орестівна Стежко, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна

кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри української мови

Наталія Юріївна Кондратенко, Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри української мови

Ганна Валеріївна Марченко, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.

Білик Н. І. Комунікативна компетентність керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фах. видання. 2019. Вип. 6 (11). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/146

Голуб Н. Б. Комунікативна компетентність учнів загальноосвітньої середньої школи: структурні компоненти. Науковий вісник ХДУ: Педагогічні науки. Херсон, 2011. № 58. С. 220–224.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Відділ сучасних мов, Страсбург. Київ : Ленвіт, 2003. 262 с.

Караман С. Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника. Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (28–29 березня). Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. С. 338–341.

Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 198 с.

Максименко С. Д., Заброцький М. М. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) : навч. посіб. Київ : Главник, 2005. 112 с.

Мамчур Л. І. Реалізація принципу перспективності й наступності у процесі формування комунікативної компетентності учнів початкової та основної школи. Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. 2011. № 15 (226): Пед. науки. С. 18–25.

Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2001. 208 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 2. 910 с.

Овсієнко Л. М. Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 44 с.

Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 447 с.

Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2006. 336 с.

Равен Джон. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация : пер. с англ. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Саяхова Л. Г. Спецкурс «Русский язык в диалоге культур» в профессиональной подготовке студентов-филологов. Сопоставительная филология и полилингвизм : сб. науч. тр. Казань, 2003. С. 127–135.

Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Львів : Академія, 2010. 240 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики / за ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2014. 310 с.

Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. Эйдос : интернет-журнал. 2005. 12 дек. URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm.

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. для сам. роб. студента. Київ : Академія, 2010. 312 с.

References

Batsevych, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Fundamentals of communicative linguistics]: pidruchnyk. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2019). Komunikatyvna kompetentnist kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [Communicative competence of heads of general secondary education institutions in the conditions of the New Ukrainian school]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka Seriia: Pedahohika [Adaptive control: theory and practice. Series: Pedagogy], 6 (11). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/146 [in Ukrainian].

Holub, N. B. (2011). Komunikatyvna kompetentnist uchniv zahalnoosvitnoi serednoi shkoly: strukturni komponenty [Communicative competence of secondary school students: structural components]. Naukovyi visnyk KhDU: Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of KSU: Pedagogical Sciences], 58, 220-224 [in Ukrainian].

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European Recommendations on Language Education: Study, Teaching, Assessment]. (2003). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Karaman, S. (2012). Realizatsiia stratehii spivdiialnosti u profesiinii movlennievii pidhotovtsi vchytelia-slovesnyka [Implementation of the strategy of cooperation in the professional speech training of a teacher-vocabulary]. Suchasni stratehii universytetskoi osvity: yakisnyi vymir [Modern strategies of university education: qualitative dimension]: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 338-341). Kyiv: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].

Kolodko, T. M. (2005). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Formation of socio-cultural competence of future foreign language teachers in higher pedagogical educational institutions]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D., & Zabrotskyi, M. M. (2005). Tekhnolohiia spilkuvannia (komunikatyvna kompetentnist uchytelia: sutnist i shliakhy formuvannia) [Communication technology (teacher's communicative competence: essence and ways of formation)]: navch. posib. Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].

Mamchur, L. I. (2011). Realizatsiia pryntsypu perspektyvnosti y nastupnosti u protsesi formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv pochatkovoi ta osnovnoi shkoly [Implementation of the principle of perspective and continuity in the process of formation of communicative competence of primary and primary school students]. Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of Luhansk. nat. Taras Shevchenko University], 15 (226), 18-25 [in Ukrainian].

Maslova, V. A. (2001). Lingvokulturologiia [Linguoculturology]: ucheb. posob. dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Moskva: Akademiia [in Russian].

Yaremenko, V., & Slipushko, O. (Comps.). (1998). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 2). Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

Ovsiienko, L. M. (2018). Metodyka navchannia linhvistyky tekstu maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Methods of teaching the linguistics of the text of future teachers of Ukrainian language and literature on the basis of the competence approach]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Pavlenko, O. O. (2005). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi profesiinoi osvity [Formation of communicative competence of customs service specialists in the system of continuing professional education]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Panfilova, A. P. (2006). Trening pedagogicheskogo obshcheniia [Pedagogical communication training]: ucheb. posob. dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Moskva: Akademiia [in Russian].

Raven, Dzhon. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyiavlenie, razvitie i realizatciia [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Moskva: Kogito-Tcentr [in Russian].

Saiakhova, L. G. (2003). Spetckurs «Russkii iazyk v dialoge kultur» v professionalnoi podgotovke studentov-filologov [Special course "Russian language in the dialogue of cultures" in the professional training of students-philologists]. In Sopostavitelnaia filologiia i polilingvizm [Comparative Philology and Polylinguism]: sb. nauch. tr. (pp. 127-135). Kazan [in Russian].

Semeniuk, O. A., & Parashchuk, V. Yu. (2010). Osnovy teorii movnoi komunikatsii [Fundamentals of the theory of language communication]: navch. posib. Lviv: Akademiia [in Ukrainian].

Pentyliuk, M. I. (Ed.). (2014). Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky [Dictionary-reference book on Ukrainian language didactics]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Khutorskoi, A. V. (2005). Tekhnologiia proektirovaniia kliuchevykh i predmetnykh kompetentcii [Design technology for key and subject competencies]. Eidos [Eidos]: internet-zhurnal, 12 dek. Retrieved from http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm [in Ukrainian].

Yashenkova, O. V. (2010). Osnovy teorii movnoi komunikatsii [Fundamentals of the theory of language communication]: navch. posib. dlia sam. rob. studenta. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Стежко, С. О., Кондратенко, Н. Ю., & Марченко, Г. В. (2020). Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології. Імідж сучасного педагога, (4(193), 67–73. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-67-73

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ