Самостійна робота студентів, як складова навчального процесу на основі сучасних науково-практичних тенденцій

Автор(и)

  • Олександр Юрійович Лемберський Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0791-481X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-34-37

Ключові слова:

самостійна робота, навчальна діяльність, самостійність студентів, психологічна готовність, навчальні стратегії, типи самостійних робіт

Анотація

Присвячено актуальності організації самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти. Схарактеризовано типи та особливості самостійної роботи студентів, визначено рівень необхідної залученості та організаційних дій із боку викладача, а також найефективніші прийоми активізації самостійної роботи студентів.

Студенти, які ставлять власні цілі навчання, мають більше впевненості, щоб брати на себе складніші завдання, незалежно від їхніх здібностей. Їх мотивація до поліпшення й освоєння завдання поліпшується, самооцінка залишається сильною, навіть у разі невдачі. Коли студентам допомагають заглибитися у власні процеси мислення та навчання, вони привертають увагу до ефективності стратегій, які вони використовували для досягнення поставлених ними цілей навчання. Планування дій, моніторинг прогресу в досягненні цієї мети та оцінка результатів можуть допомогти студентам брати на себе більший контроль над своїм мисленням і процесами навчання та оснастити їх навичками навчання.

Усі етапи циклу важливі, і на практиці вони перетинаються. Стратегії досягнення особистих цілей навчання повинні враховуватися при розробленні студентами своїх цілей протягом усього процесу моніторингу, відображати і спиратися на стиль навчання студентів, їхню здатність до незалежного навчання, особисті особливості та конкретні цілі навчання, які вони ставлять. Студентам також необхідно формувати поінформоване та глибоке розуміння власної поведінки та навчання.

Біографія автора

Олександр Юрійович Лемберський, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, Україна

викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Посилання

Бендера І. М. Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей : монографія. Київ : Наукметодцентр аграрної освіти, 2007. 364 с.

Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів. Вища школа. 2002. № 6. С. 18–29.

Добровольська А. М. Метод проектів: формування компетентності майбутнix фаxiвцiв. Фізико-математична освіта, 2018. № 1 (15). С. 35–47. URL: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v1-15/2018_1-15-Dobrovolska_ScientificJournal_FMO.pdf

Дроздова І. П. Університетська освіта : навч. посіб. Харків, 2013. 212 с.

Чернякова Ж. Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу в контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін. Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 296–339.

Яроцкая Л. В. Обучение и развитие: диалектика становления профессиональной личности в XXI веке. Филологические науки в МГИМО. 2018. № 1 (13). С. 83–89.

References

Bendera, I. M. (2007). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv ahroinzhenernykh spetsialnostei [Organization of independent work of students of agroengineering specialties]: monohrafiia. Kyiv: Naukmetodtsentr ahrarnoi osvity [in Ukrainian].

Buriak, V. K. (2002). Umovy ta zasoby samoosvity studentiv [Conditions and means of self-education of students]. Vyshcha shkola [High school], 6, 18-29 [in Ukrainian].

Dobrovolska, A. M. (2018). Metod proektiv: formuvannia kompetentnosti maibutnix faxivtsiv [Project method: formation of competence of future specialists]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 1 (15), 35-47. Retrieved from http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v1-15/2018_1-15-Dobrovolska_ScientificJournal_FMO.pdf [in Ukrainian].

Drozdova, I. P. (2013). Universytetska osvita [University education]: navch. posib. Kharkiv [in Ukrainian].

Cherniakova, Zh. Yu. (2017). Formuvannia upravlinskoi kultury studentiv-bakalavriv pedahohichnoho vyshchoho navchalnoho zakladu v konteksti orhanizatsii samostiinoi roboty z pedahohichnykh dystsyplin [Formation of managerial culture of bachelor students of pedagogical higher educational institution in the context of organization of independent work in pedagogical disciplines]. In A. A. Sbruievoi (Ed.), Aktualni problemy upravlinnia yakistiu osvity: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Current problems of education quality management: theory, history, innovative technologies]: monohrafiia (pp. 269-339). Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].

Iarotckaia, L. V. (2018). Obuchenie i razvitie: dialektika stanovleniia professionalnoi lichnosti v XXI veke [Education and Development: Dialectics of Formation of a Professional Personality in the 21st Century]. Filologicheskie nauki v MGIMO [Philological Sciences at MGIMO], 1 (13), 83-89 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Лемберський, О. Ю. (2020). Самостійна робота студентів, як складова навчального процесу на основі сучасних науково-практичних тенденцій. Імідж сучасного педагога, (4(193), 34–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-34-37

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА