Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Калініченко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3079-270X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81

Ключові слова:

модель, інклюзія, інтеграція, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне освітнє середовище, інклюзивна компетен

Анотація

Висвітлено генезис науково-теоретичних підходів до проблеми формування інклюзивного освітнього середовища, яке сприяє ефективній соціалізації та адаптації дітей з особливими освітніми потребами у суспільстві. З’ясовано зміст понять «інклюзія», «інтеграція», «інклюзивне освітнє середовище», «діти з особливими освітніми потребами», «інклюзивна компетентність». Проаналізовано систему освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами: психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття; реалізація Індивідуальної програми розвитку (адаптація/модифікація навчального матеріалу, підходів тощо); педагогічний супровід асистента вихователя; соціальний супровід асистента дитини Теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічну модель підготовки педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі. Розглянуто структурні компоненти інклюзивного освітнього середовища: курикулум (адаптація та модифікація структури та змісту навчальних планів, диференціація у стилі, методах навчання та оцінювання); універсальний дизайн (фізична доступність, безпека, інформативність, зручність); матеріально-технічна база (навчально-матеріальна база: кабінети психологічного розвантаження, сенсорні кімнати, з відповідним обладнанням, різні технічні засоби навчання, включаючи комп’ютер та відеотехніку, засоби наочності для дітей із різними категоріями освітніх потреб) і навчально-методичний комплекс (медіатека, корекційні засоби навчання); людський фактор (інклюзивна компетентність педагога). 

Біографія автора

Ірина Олександрівна Калініченко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Андреєва М. О. Концептуалізація поняття «інклюзивне середовище» у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2017. № 6. С. 47–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_6_13(дата звернення: 30.04.2020 р.).

Бондар Є. О. Виховання осіб з психофізичними вадами як соціальна проблема. URL: http://library.rehab.org.ua/ukrainian/psicho/bond/print (дата звернення: 30.04.2020 р.).

Водолазська Т. В. Моделювання освітнього середовища початкової школи. Постметодика. 2010. № 5. С. 53.

Закон України «Про освіту» : офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ (дата звернення: 30.04.2020 р.).

Закон України «Про повну загальну середню освіту» : офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/ (дата звернення: 30.04.2020 р.).

Калініченко І. Місце інклюзивно-ресурсного центру в сучасному освітньому просторі. Perspectives of world science and education. Abstracts of the th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. P. 513–521. URL: http://sci-conf.com.ua

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ : Самміт-Книга, 2009. 272 с.

Конвенція про права осіб з інвалідністю: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/ (дата звернення: 30.04.2020 р.).

Ливенцева Н. А. Обзор современных зарубежных исследований по проблемам инклюзивного образования. URL: http://www.google.com.ua/search?q (дата звернення: 30.04.2020 р.).

Мануйлов Ю. С. Средовой подход в воспитании. Педагогика. 2000. № 7. С. 36–41.

Хафізулліна І. М. Формування інклюзивної компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань, 2008. 22 с.

References

Andreieva, M. O. (2017). Kontseptualizatsiia poniattia «inkliuzyvne seredovyshche» u konteksti rozbudovy suspilstva rivnykh mozhlyvostei v Ukraini [Conceptualization of the concept of "inclusive environment" in the context of building a society of equal opportunities in Ukraine]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6, 47-50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_6_13 [in Ukrainian].

Bondar, Ye. O. Vykhovannia osib z psykhofizychnymy vadamy yak sotsialna problema [Education of people with mental and physical disabilities as a social problem]. Retrieved from http://library.rehab.org.ua/ukrainian/psicho/bond/print [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2010). Modeliuvannia osvitnoho seredovyshcha pochatkovoi shkoly [Modeling of the educational environment of primary school]. Postmetodyka [Postmethodology], 5, 53 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine "On complete general secondary education"]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/ [in Ukrainian].

Kalinichenko, I. (2020). Mistse inkliuzyvno-resursnoho tsentru v suchasnomu osvitnomu prostori [The place of the inclusive resource center in the modern educational space]. Perspectives of world science and education. Abstracts of the th International scientific and practical conference (pp. 513-521). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. Retrieved from http://sci-conf.com.ua [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]. Kyiv: Sammit-Knyha [in Ukrainian].

Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu [Convention on the Rights of Persons with Disabilities]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/ [in Ukrainian].

Liventceva, N. A. Obzor sovremennykh zarubezhnykh issledovanii po problemam inkliuzivnogo obrazovaniia [Review of modern foreign research on the problems of inclusive education]. Retrieved from http://www.google.com.ua/search?q [in Ukrainian].

Manuilov, Iu. S. (2000). Sredovoi podkhod v vospitanii [The environmental approach to education]. Pedagogika [Pedagogy], 7, 36-41 [in Ukrainian].

Khafizullina, I. M. (2008). Formuvannia inkliuzyvnoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of inclusive competence of future teachers in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Astrakhan [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Калініченко, І. О. (2020). Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Імідж сучасного педагога, (4(193), 74–81. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА