Роль української професійної вокально-хорової освіти у розвитку східно-слов’янської музичної культури XVII–XVIII ст

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Тилик Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2896-631X
  • Людмила Костянтинівна Бакало Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8924-2732

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-92-98

Ключові слова:

вокально-хорової освіта, музична культура, Києво-Могилянська академія, Глухівська школа, освітянські традиції, ментально-етнічний ареал, асиміляція

Анотація

Одним із важливих складників процесу сучасної інтеграції України до системи загальноєвропейського мистецького простору постає перегляд застарілих російсько-імперських і пострадянських стереотипів щодо ролі і значення української професійної вокально-хорової освіти у розвитку у розвитку східно-слов’янської музичної культури XVIIXVIII ст. Вирішення вказаної проблеми створює плідні передумови для цілком об’єктивного й аргументованого позиціювання українського професійного музичного мистецтва як потужного креативного чинника, який упродовж століть прямо або опосередковано впливав на формування та еволюцію цілої низки центрально- східно- та південно-слов’янських професійно-музичних парадигм.

Метою дослідження є комплексний музикознавчо-культурологічний аналіз суспільно-історичних факторів і тенденцій, які характеризують вплив української професійної вокально-хорової освіти XVIIXVIII ст. на тогочасне східноєвропейське, і зокрема російське, музичне середовище.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні аналізованої проблематики в оригінальному історико-культурологічному ракурсі, а також у з’ясуванні універсального психологічно-мотиваційного алгоритму, що детермінує процес асиміляції музичного досвіду в умовах іншого ментально-етнічного ареалу. 

Методологія дослідження базується на застосуванні універсальних наукових методів, зокрема: індуктивно-дедуктивного методу, аналізу, компаративного та комплексного історико-культурологічного аналізу, синтезу, методу гіпотетичної реконструкції.

Висновки. Педагогічний досвід української професійної вокально-хорової освіти доби Гетьманщини не замикався власне сам на себе, а екстраполювався в площину активних освітянських процесів, які відбувалися як в Україні, так і в різних регіонах Російської імперії XVIIXVIII ст. Цьому сприяв фактор ретрансляції вітчизняних культурних традицій, актуалізований через діяльність вихованців українських навчальних закладів, у тому числі Глухівської школи, Києво-Могилянської академії, Харківського казенного училища тощо.

Біографії авторів

Ігор Володимирович Тилик, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музичного мистецтва

Людмила Костянтинівна Бакало, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

провідна концертмейстерка кафедри сценічно- театрального мистецтва

Посилання

Антонович Д. Українська музика. Українська культура : лекції за ред. Дмитра Антоновича. Київ : Либідь, 1993. С. 404–442.

Біліченко В. Стан та розвиток музичної освіти на Сіверщині за доби Гетьманщини. Сіверщина в історії України. Київ ; Глухів, 2015. Вип. 8. С. 144–148.

Вишневский Д. Из быта студентов Киевской академии. Киевская старина. 1896. Март. С. 315–319.

Герасимова-Персидская Н. Русская музыка ХVII века: Встреча двух эпох. Москва : Музыка, 1997. 98 с.

Гусарчук Т. Артемій Ведель: Постать митця у контексті епох. Ніжин : Вид-во П. Лисенко, 2017. 735 с.

Ефименко П. Школа для обучения певчих, назначавшихся ко Двору. Киевская старина. 1883. Т. VI. С. 169–173.

Ісаєвич Я. Державність і культурні традиції в ХVІІ ХVІІІ ст. Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко [та ін.]. Київ : Либідь, 1994. С. 94–130.

Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. Київ : Музична Україна, 1971. 148 с.

Корній Л. Історія української музики : у 2 ч. Нью-Йорк ; Київ ; Харків : Вид. М. П. Коць, 1998. Ч. 2. 339 с.

Кузьмінський І. Музична культура й освіта у Києво-Могилянській академії. Київська академія. 2018. Вип. 15. С. 11–60.

Кузьмінський І. Реформа церковного співу митрополита Петра Могили. Українська музика. 2018. № 2 (28). С. 5–11.

Лисенко О. Формування системи давньоукраїнського професійного музичного мистецтва. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / [ред.-упор. М. М.Скорик]. Київ, 2010. Вип. 85: Духовна культура України: традиції та сучасність. С. 81–107.

Майбурова К. Глухівська школа півчих ХVIII ст. та її роль у розвитку музичного професіоналізму на Україні та в Росії. Українське музикознавство. 1971. № 6. С. 123–131.

Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки кінця XVІ – XVIIІ ст. : особливості формування та діяльності : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2019. 20 с .

Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца ХVIII века. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. Т. 2. 567 с.

Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. 375 с.

Хижняк З. Киево-Могилянская академія. Київ : Вища школа, 1988. 268 с.

Центральний державний історичний архів України. (1) Ф. 129, оп. 1, д. 65 а, лл. 1-8 об. ; (2) Ф. 51. оп. 3, д. 6718.

Шуміліна О. А. Перехідні процеси в українській партесній музиці середини ХVIII століття (за матеріалами Київської колекції рукописних памяток) : автореф. дис. … канд. мистецтв. : 17.00.03. Київ, 2004. 19 с.

References

Аntоnоvych, D. (1993). Ukrаinska мuzykа [Ukrainian music]. In D. Аntоnоvych (Ed.), Ukrаinska kulturа [Ukrainian culture]: lеktsіi (pp. 404-442). Kyiv: Lybіd [in Ukrainian].

Bіlіshеnко, V. (2015). Stan tа rozvytok muzytchnoji оsvіty nа Sіvеrschynі zа doby Hеtmanschyny [Conditions and development of musical education in the region of Siverschyna during the Hetmanship]. Siverschyna v іstorіi Ukrаiny [Severshchyna in the history of Ukraine] (Is. 8, pp. 144-148). Kyiv; Glukhiv [in Ukrainian].

Vyshnevsky, D. (1896). Iz byta studentov Kievsko y akademii [From the life of students of the Kyiv Academy]. Kievskaya starina [Kyiv antiquity], march, pp. 315–319 [in Russian].

Gerasimova-Persidskaya, N. (1997). Russkaya muzyika XVII veka: Vstrecha dvuh epoch [Russian music of the seventeenth century: Meeting of two epochs]. Moskva: Muzyka [in Russian].

Husarchuk, T. (2017). Artemii Vedel. Postat myttsia u konteksti epokh [The figure of the artist in the context of epochs]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].

Jefimеnkо, P. (1883). Schkоlа dlja оbuchеnija pеvchih, nаznаchаvshyhsja kо Dvоru [School for training singers assigned to the Court]. Кievskаya stаrinа [Kiev antiquity], Т. VI, p. 169 [in Russian].

Isayevich, Ya. (1994). Derzhavnist i kulturni traditsii v XVII-XVIII st. [Statehood and cultural traditions in the seventeenth and eighteenth centuries]. In V. M. Rusanivsky, G. D. Verves, & M. V. Goncharenko et al, Kultura ukrayinskogo narodu [Culture of the Ukrainian nation] (pp. 94-130). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kоzytzki, P. (1971). Spiv i muzykа v Кyjivskii akаdеmii zа 300 rоkiv yiyi іsnuvаnnia [Singing and music at the Kyiv Academy during its 300 years history]. Kyiv: Muzychnа Ukrаinа [in Ukrainian].

Коrnі, L. (1998). Istоria ukrainskoi muzyky [History of Ukrainian music]. Neu-York; Kyiv; Kharkiv: Vyd. P. Kotz [in Ukrainian].

Kuzminskyi, I. (2018). Muzytscna kultura i osvita u Kyevo-Mohylanski akademii [Music culture and education in Kyiv-Mohyla Academy]. Kyivska Akademia [Kyiv Academy], 15, 11-60 [in Ukrainian].

Kuzminskyi, I. (2018). Reforma tserkovnoho spivu mytropolyta Petra Mohyly u Kyievi [Reform of the church singing of Metropolitan Petro Mohyla in Kyiv]. Ukrainska musyka [Ukrainian music], 2 (28), 5-11 [in Ukrainian].

Lysenko, O. (2010). Formuvannya systemy davnoukrayinskogo profesiinogo muzichnogo mystetstva [Formation of the system of ancient Ukrainian professional musical art]. In M. Skoryk (Ed.), Naukoviy visnyk NMAU im. P. I. Chaykovskogo [Scientific Bulletin of NMAU. PI Tchaikovsky] (No 85: Dukhovna kultura Ukrainy: traditsii ta suchasnist, pp. 81-107). Kyiv [in Ukrainian].

Maiburova, K. (1971). Hlukhivska shkola pivchykh XVIII st. ta yii rol u rozvytku muzychnoho profesionalizmu na Ukraini ta v Rosii [Glukhiv school of singers of the XVIII century. and its role in the development of musical professionalism in Ukraine and Russia]. Ukrainske muzykoznavstvo [Ukrainian musicology], 6, 123-131 [in Ukrainian].

Tregubenko, T. (2019). Ukrainski tserkovni muzytscni oseredky kintsia XVI – XVIII st.: osoblyvosti formuvannja ta dialnosti [Ukrainian sacral music centers of the end XVI – XVIII cent.: peculiarities of formation and activity]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Findeisen, N. (1929). Ocherki po istorii muzyiki v Rossii s drevneyshykh vremen do kontsa XVIII veka [Essays on the history of music in Russia from ancient times to the end of the eighteenth century] (Vol. 2). Moskva; Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Khаrlаmpоvytsch, К. (1914). Маlоrоssiiskое vliianiе nа vеlikоrusskuiu tsеrkоvnuiu zshizn [Little Russian influence on Great Russian church life] (Vol. 1). Kazan [in Russian].

Hyzhnyak, Z. (1988). Kievo-Mogilyanskaya akademiya [Kyiv-Mohyla Academy]. Kyiv: Vyscha shkola [in Ukrainian].

Тsentralnyi dеrzshаvnyi istоrychnyi arhіv Ukrаiiny [Central State Historical Archive of Ukraine].(1) F. 129, оp. 1, d. 65 а, L. 1-8 оb./ ; (2) F. 51. оp. 3, d. 6718 [in Ukrainian].

Shumilina, O. A. (2004). Perekhidni protsesy v ukrainskii partesnii muzytsi seredyny XVIII stolittia (za materialamy Kyivskoi kolektsii rukopysnykh pamiatok) [Transitional processes in Ukrainian party music of the middle of the XVIII century (according to the materials of the Kyiv collection of manuscripts]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Тилик, І. В., & Бакало, Л. К. (2020). Роль української професійної вокально-хорової освіти у розвитку східно-слов’янської музичної культури XVII–XVIII ст. Імідж сучасного педагога, (4(193), 92–98. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-92-98

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ