Правова культура і компетентність особистості: спільне та відмінне культурологічного і компетентнісного підходів

Автор(и)

  • Любов Миколаївна Кравченко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0011-609X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-29-33

Ключові слова:

особистість, майбутні фахівці (студенти), правова культура, правова компетентність, науковий підхід

Анотація

На фоні акцентування соціально значущої проблеми міждисциплінарного вивчення різними галузями науки питання сутності й ефективності правової культури кожного громадянина України розглянуто проблему співвідношення понять «правова культура» і «правова компетентність» у руслі ідей і положень культурологічного та компетентнісного наукових підходів. З’ясовано шляхом системного аналізу наукових праць (соціологічних, юридичних, культурологічних, педагогічних), що правова культура має потужний аксіологічний компонент, а її дослідження базується на ідеях функціонального, якісного, комплексного, діяльнісного підходів; водночас своєї конкретизації для реалізації завдань професійної підготовки у закладах освіти потребує співвідношення і взаємозалежність теоретичних можливостей культурологічного та компетентнісного підходів. Поняття «правова компетентність» визначено як підпорядковане поняттю «правова культура» і таке, що позначає передбачений нормативними засобами освітній чинник розвитку цієї культури.

Біографія автора

Любов Миколаївна Кравченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Посилання

Возович А. А. Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2017. 19 с.

Горбова Н. А. Правова культура та культура прав людини: співвідношення понять та шляхи імплементації. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 16–18.

Гусенко А. А. Поняття та сутність правової культури студентів. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2016. Т. 270. Вип. 258. С. 27–30.

Демічева В. В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір. Держава і право. 2009. Вип. 45. С. 38–42.

Дьоміна О. С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2007. 19 с.

Загальна теорія держави та права / за ред. В. В. Копейчикова. Київ : Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

Закон України «Про вищу освіту» : офіц. вид. : офіц. текст, прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2014 р. Київ : Ін Юре, 2014. 164 с.

Закон України «Про освіту» : від 05.09.2017 № 2145-VIII. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2009. 21 с.

Твердохліб Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу / Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. Луганськ, 2003. 260 c.

Хаварівська Г. С. Теоретичні аспекти формування правової культури студентів закладів вищої освіти в Україні. Ефективність державного управління. 2019. № 4 (61), ч. 1. С. 13–24.

Чебикін О. Я., Булгакова В. О. Психологічні основи правової культури та умови її корегування : [монографія]. Одеса, 2019. 162 с.

Чепульченко Т. О. Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2013. № 2. С. 109–114. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/VKPI_soc_2013_2_19.

Чернета С. Ю., Дурманенко О. Л. (2019) Формування правової культури студентської молоді: соціально-педагогічний аспект. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/ 10008/3/Chernet.pdf.

Целуйко М. Ф. Компетентна правова культура в механізмі формування та реалізації українського права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2012. 19 с.

Целуйко М. Ф. Компетентно-правова культура працівників законодавчої влади в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Право. 2015. Вип. 35. Ч. ІІ, т. І. С. 70–74.

Целуйко М. Ф., Усенко О. В. Основні концепції професіонально-правової культури у вітчизняній правовій науці. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 71–74.

Шай Р. Я. Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 850. С. 317–320.

Шарвара І. Правова свідомість та правова культура в Україні: проблеми їх формування. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. № 7. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/3/part_1/2.pdf.

Щербань М. П. Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 20 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред кол.: Ю. С. Шемшученко (відпов. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл. 2003. Т. 5: П–С. 736 с.

References

Vozovych, A. A. (2017). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia pravosvidomosti studentiv koledzhiv [Psychological features of the formation of legal awareness of college students]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Gorbova, N. A. (2017). Pravova kultura ta kultura prav liudyny: spivvidnoshennia poniat ta shliakhy implementatsii [Legal culture and human rights culture: the relationship between concepts and ways of implementation]. Porivnialno-analitychne pravo [Comparative and analytical law], 1, 16-18 [in Ukrainian].

Gusenko, A. A. (2016). Poniattia ta sutnist pravovoi kultury studentiv [The concept and essence of legal culture of students]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia” [Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex], 270, 258, 27-30 [in Ukrainian].

Demicheva, V. V. (2009). Pravova kultura: teoretychnyi analiz ta praktychnyi vymir [Legal culture: theoretical analysis and practical dimension]. Derzhava i pravo [State and law], 45, 38-42 [in Ukrainian].

Domina, O. S. (2007). Formuvannia pravovoi kultury studentskoi molodi v umovakh suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Formation of legal culture of student youth in the conditions of modern Ukrainian society]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kopeichykov, V. V. (Ed.). (2000). Zahalna teoriia derzhavy ta prava [General theory of state and law]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014): oficz. vyd.: oficz. tekst, pryinyatyi. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] vid 05.09.2017 No 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Kovalenko, N. Yu. (2009). Formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury studentiv v Ukraini [Formation of legal awareness and legal culture of students in Ukraine]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tverdoxlib, L. V. (2003). Formuvannia pravovoi kultury starshoklasnykiv u navchalnykh zakladakh novoho typu [Formation of legal culture of high school students in educational institutions of a new type]. Lugan. akad. vnutr. sprav im. 10-richchya nezalezhnosti Ukrayiny. Lugansk [in Ukrainian].

Khavarivska, H. S. (2019). Teoretychni aspekty formuvannia pravovoi kultury studentiv zakladiv vyshchoi osvity v Ukraini [Theoretical aspects of formation of legal culture of students of higher education institutions in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration], 4 (61), 1, 13-24 [in Ukrainian].

Chebykin, O. Ya., & Bulgakova, V. O. (2019). Psykholohichni osnovy pravovoi kultury ta umovy yii korehuvannia [Psychological bases of legal culture and conditions of its correction]: [monografiya]. Odesa [in Ukrainian].

Chepulchenko, T. O. (2013). Pravova kultura: mistse u pravovomu protsesi ta vplyv na stan zakonnosti v derzhavi [Legal culture: place in the legal process and the impact on the rule of law in the state]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy ‘Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. Seriia “Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo” [Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series "Political Science. Sociology. Right"], 2, 109-114. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_2_19 [in Ukrainian].

Cherneta, S. Yu., & Durmanenko, O. L. (2019). Formuvannia pravovoi kultury studentskoi molodi: sotsialno-pedahohichnyi aspekt [Formation of legal culture of student's youth: social and pedagogical aspect]. Retrieved from http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/ 10008/3/Chernet.pdf [in Ukrainian].

Celuiko, M. F. (2012). Kompetentna pravova kultura v mekhanizmi formuvannia ta realizatsii ukrainskoho prava [Competent legal culture in the mechanism of formation and implementation of Ukrainian law]. (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Celuiko, M. F. (2015). Kompetentno-pravova kultura pratsivnykiv zakonodavchoi vlady v Ukraini [Competent and legal culture of employees of the legislative power in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pravo [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Right], 35, II, I, 70-74 [in Ukrainian].

Celuiko, M. F., & Usenko, O. V. (2011). Osnovni kontseptsii profesionalno-pravovoi kultury u vitchyznianii pravovii nautsi [Basic concepts of professional and legal culture in domestic legal science]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal of Kyiv University of Law], 1, 71-74 [in Ukrainian].

Shai, R. Ya. (2016). Pravova kultura yak umova kultyvuvannia pryntsypu verkhovenstva prava v ukrainskomu suspilstvi [Legal culture as a condition for cultivating the principle of the rule of law in Ukrainian society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Yurydychni nauky [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences], 850, 317-320 [in Ukrainian].

Sharvara, I. (2015). Pravova svidomist ta pravova kultura v Ukraini: problemy yikh formuvannia [Legal consciousness and legal culture in Ukraine: problems of their formation.]. Natcionalnyi iuridicheskii zhurnal: teoriia i praktika [National Legal Journal: Theory and Practice], 7. Retrieved from http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/3/part_1/2.pdf [in Ukrainian].

Shherban, M. P. (2005). Formuvannia pravovoi kultury studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii [Formation of legal culture of students of higher agricultural educational institutions of I-II levels of accreditation]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.). (2003). Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia] (Vol. 5: P-S). Kyiv: Ukr. encykl. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Кравченко, Л. М. (2020). Правова культура і компетентність особистості: спільне та відмінне культурологічного і компетентнісного підходів. Імідж сучасного педагога, (4(193), 29–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-29-33

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА