Теоретичні основи управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема в педагогічній теорії та освітній практиці

Автор(и)

  • Гаррет Бодом Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ТОВ «Бі-Зі АЛЬФА», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5342-9220

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-16-19

Ключові слова:

цифрова компетентність, цифровізація, керівники закладів загальної середньої освіти, технологізація, цифрові технології

Анотація

Висвітлено теоретичні основи управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема в педагогічній теорії та освітній практиці. Проаналізовано понятійний тезаурус проблеми управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти. Встановлено, що нині цифрова компетентність як складник професійної педагогічної компетентності, в тому числі керівників закладів загальної середньої освіти, обґрунтована в стандарті ЮНЕСКО «ІКТ компетентності ЮНЕСКО для педагогів» («UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. VERSION 3» (ICT CFT)), розробленому в 2018 році. Даний документ надає повний набір компетенцій, які педагогам необхідно інтегрувати в свою професійну практику, щоб сприяти досягненню учнями цілей навчальної програми. Окреслено завдання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти у сфері розвитку цифрової компетентності.

У документі ЮНЕСКО термін «компетенція» описує функціонал педагога, а «компетентність» – здатність педагогів виконувати відповідні функції. Проаналізовано вітчизняні реалії та міжнародний досвід розвитку цифрової компетентності педагогів і керівників закладів загальної середньої освіти. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку цифрової компетентності педагогів і керівників шкіл дав змогу встановити, що європейська система освіти нині характеризується інтенсивною цифровізацією. Тому освітня політика європейських країн спрямована на забезпечення комфортних умов для підвищення кваліфікації вчителів та управлінців на макро-, мезо- і мікрорівнях. Висвітлено актуальність і можливості інноватизації й технологізації процесу управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти.

Біографія автора

Гаррет Бодом, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ТОВ «Бі-Зі АЛЬФА»

аспірант відділу економіки та управління загальною середньою освітою, Президент ТОВ «Бі-Зі АЛЬФА», Україна. Громадянин США

Посилання

Антонченко М. О. Критерії сформованості інформаційно-цифрової компетентності педагогів. Інформаційно-цифрова компетентність педагога: теорія і практика : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Г. Петрової. Суми : Мрія, 2019. Вип. 2. С. 4–10.

Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. Вип. 29. С. 32–40.

Биков В. Ю., Спірін О. М., Пінчук О. П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2017. URL: http://lib.iitta.gov.ua. (дата звернення: 20.08 2020).

Калініна Л. М. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки. Освіта і управління. 2005. Т. 8, № 2. С. 35–44.

Калініна Л. М., Онаць О. М. Нова Українська школа: базовий стандарт професійної діяльності керівника. Директор школи. 2018. № 21–22 (837–838). С. 25–31.

Канафоцька Г. Нова модель управління школою в контексті менеджменту творчості. Директор школи. 2012. № 14 (686). С. 4–10.

Карташова Л. А., Пліш І. В., Бахмат Н. В. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 68, № 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2543/1423 (дата звернення: 20.08 2020).

Малицька Ірина. Тенденції розвитку цифрової компетентності у системі освіти Великої Британії. Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. семінару, (м. Київ, 28 лютого 2018). Київ : Інститут інформаційних технологій засобів навчання НАПН України, 2018. С. 54–58.

Морзе Н. Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, №4. С. 220–238.

Морзе Н. В. Модель ІКТ компетентності вчителів. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2016. № 10 (6). С. 4–9.

Овчарук Оксана. До питання розвитку цифрової компетентності вчителя у європейському баченні. Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. семінару, (м. Київ, 28 лютого 2018). Київ : Інститут інформаційних технологій засобів навчання НАПН України, 2018. С. 64–66.

Нutmacher W. Key competencies for Europe. Report of the Symposium Berne, (Switzezland, 27–30 March, 1996). Secondary Education for Europe. Council for Cultural Cooperation (CDCC). Strsburg, 1997. 53 р.

European Framework forthe Digital Competenceof Educators: DigCompEdu. – 2017. URL: https://www.ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu.pdf. (дата звернення: 22.08.2020)

References

Antonchenko, M. O. (2019). Kryterii sformovanosti informatsiino-tsyfrovoi kompetentnosti pedahohiv [Criteria for the formation of information and digital competence of teachers]. In L. H. Petrova (Ed). Informatsino-tsyfrova kompetentnist pedahoha: teoriia i praktyka [Information and digital competence of the teacher: theory and practice]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 2, pp. 4-10). Sumy: Mriia [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2012). Innovatsiinyi rozvytok zasobiv i tekhnolohii system vidkrytoi osvity [Innovative development of means and technologies of open education systems]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems], 29, 32-40 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu., Spirin, O. M., & Pinchuk, O. P. (2017). Problemy ta zavdannia suchasnoho etapu informatyzatsii osvity [Problems and tasks of the modern stage of informatization of education]. Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy [Institute of Information Technologies and Teaching Aids of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2005). Informatsiini protsesy v upravlinskii diialnosti kerivnyka zakladu: sutnist, spetsyfika ta kharakterni oznaky [Information processes in the management activities of the head of the institution: the essence, specifics and characteristics]. Osvita i upravlinnia [Education and management], 8, 2, 35-44.

Kalinina, L. M., & Onats, O. M. (2018). Nova Ukrainska shkola: bazovyi standart profesiinoi diialnosti kerivnyka [New Ukrainian school: the basic standard of professional activity of the head]. Dyrektor shkoly [School Director], 21-22 (837–838), 25-31 [in Ukrainian].

Kanafotska, H. (2012). Nova model upravlinnia shkoloiu v konteksti menedzhmentu tvorchosti [A new model of school management in the context of creativity management]. Dyrektor shkoly [School Director], 14 (686), 4-10 [in Ukrainian].

Kartashova, L. A., Plish, I. V., & Bakhmat, N. V. (2018). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahoha v informatsiino-osvitnomu seredovyshchi zakladu zahalnoi serednoi osvity [Development of digital competence of a teacher in the information and educational environment of a general secondary education institution]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 68, 6. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2543/1423 [in Ukrainian].

Malytska, Iryna. (2018). Tendentsii rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti u systemi osvity Velykoi Brytanii [Trends in the development of digital competence in the UK education system]. In Tsyfrova kompetentnist suchasnoho vchytelia Novoi ukrainskoi shkoly [Digital competence of a modern teacher of the New Ukrainian school]: zb. tez dop. vseukr. nauk.-prakt. Seminaru (pp. 54-58). Kyiv: Instytut informatsiinykh tekhnolohii zasobiv navchannia NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Morze, N. (2017). Pidhotovka menedzheriv e-navchannia: kompetentnisnyi pidkhid [Training of e-learning managers: a competency approach]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 60, 4, 220-238 [in Ukrainian].

Morze, N. V. (2016). Model IKT kompetentnosti vchyteliv [ICT model of teacher competence]. Scientific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”, 10 (6), 4-9 [in Ukrainian].

Ovcharuk, Oksana. (2018). Do pytannia rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti vchytelia u yevropeiskomu bachenni [On the development of digital competence of teachers in the European vision]. In Tsyfrova kompetentnist suchasnoho vchytelia Novoi ukrainskoi shkoly [Digital competence of a modern teacher of the New Ukrainian school]: zb. tez dop. vseukr. nauk.-prakt. Seminaru (pp. 64-66). Kyiv: Instytut informatsiinykh tekhnolohii zasobiv navchannia NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Нutmacher, W. (1997). Key competencies for Europe. Report of the Symposium Berne, (Switzezland, 27–30 March, 1996). Secondary Education for Europe. Council for Cultural Cooperation (CDCC). Strsburg.

European Framework for the Digital Competenceof Educators: DigCompEdu. 2017. Retrieved from https://www.ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Бодом, Г. (2020). Теоретичні основи управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема в педагогічній теорії та освітній практиці. Імідж сучасного педагога, (4(193), 16–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-16-19

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ