Проблема управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів закладів освіти першого ступеня в педагогічній теорії та освітній практиці

Автор(и)

  • Ольга Федорівна Золочевська Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ТОВ «Бі-Зі АЛЬФА», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2765-1079

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-20-24

Ключові слова:

компетентність, Нова українська школа, науково-методична компетентність, вчителі закладу освіти І ступеня, методична служба

Анотація

Проаналізовано проблему управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів закладів освіти першого ступеня в педагогічній теорії та освітній практиці. Здійснено дефінітивний аналіз категорій «компетентність», «науково-методична компетентність», «науково-методична компетентність учителів початкової школи». Встановлено, що реформування загальної середньої освіти призвело до істотних змін в управлінні розвитком закладів освіти, зокрема до виокремлення проблеми управління розвитком науково-методичної компетенції вчителів закладів освіти І ступеня зі всієї сукупності наявних як пріоритетної. Міждисциплінарний характер досліджуваної проблеми зумовив необхідність визначення й обґрунтування наукових підходів із урахування їх конструктивних можливостей.

Методологічним обґрунтуванням проблеми управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів початкової школи на міждисциплінарному рівні слугує сукупність принципів, категорій, методів і прийомів соціальних наук. Резюмовано, що реформа загальної середньої освіти є тим каталізатором, який спонукає суб’єктів управління закладів освіти І ступеня оптимізувати діяльність внутрішньошкільної методичної роботи щодо розвитку науково-методичної компетентності вчителів. Особливе місце в процесі управління науково-методичною компетентністю вчителів початкової освіти відводиться практичній педагогічній діяльності в ході безпосереднього включення їх у виконання професійних функцій.

Узагальнення досвіду роботи закладів освіти І ступеня дало можливість з’ясувати, що розвиток науково-методичної компетентності вчителів початкової школи забезпечується, насамперед, шляхом ефективної, цілеспрямованої організації внутрішньошкільної роботи. Методична служба закладів освіти І ступеня має створювати умови для вчителів не лише для реалізації готових навчальних програм, а й брати активну участь у їх розробленні та експериментальній перевірці, інноваційних та авторських підходів до здійснення освітнього процесу, всебічно стимулюючи розвиток потенціалу, спрямованого на вдосконалення особистісних і професійних якостей.

Біографія автора

Ольга Федорівна Золочевська, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ТОВ «Бі-Зі АЛЬФА»

аспірантка відділу економіки та управління загальною середньою освітою, Генеральна директорка 

Посилання

Андрієвський Б. М. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів : монографія. Херсон : Айлант, 2006. 176 с.

Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Київський нац. лінгвістичний ун-т. Київ, 2005. 485 с.

Білик Н. І., Бабаєва О. О. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у Новій українській школі. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2017. № 3 (172). С. 10–14.

Гаєвець Я. Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів. Наука і освіта. 2012. № 8. С. 38–42.

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 20.05 2020).

Мамонтова Т. С. Профессионально-методическая компетентность будущего учителя математики. Омский научный вестник. 2010. № 5 (72). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-metodicheskaya-kompetentnost-buduschegouchitelya-matematiki-1 (дата звернення: 20.06.2019).

Павленко В. Організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.0.01. Харків, 2007. 22 с.

Потоцька Т. Ф Підготовка майбутніх вчителів до методичної творчості. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2007. № 1. С. 179–184.

Про повну середню загальну освіту : Закону України від 16.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (дата звернення: 20.05 2020).

Сидоренко В. В. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати. Методист. 2018. № 5 (77). С. 4–21.

Сидоренко В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2013. 486 с.

Ткаченко К. Г. Теоретичні основи методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-contentof-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 (дата звернення: 20.05 2020).

References

Andriievskyi, B. M. (2006). Profesiino-naukova pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Professional and scientific training of future primary school teachers]: monohrafiia. Kherson: Ailant [in Ukrainian].

Bihych, O. B. (2005). Teoretychni osnovy formuvannia metodychnoi kompetentsii maibutnoho vchytelia inozemnoi movy pochatkovoi shkoly [Theoretical bases of formation of methodical competence of the future teacher of a foreign language of elementary school]. (Extended abstract of D diss.), Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi un-t. Kyiv [in Ukrainian].

Bilyk, N. I., & Babaieva, O. O. (2017). Pidvyshchennia sotsialnoho statusu vchytelia pochatkovykh klasiv u Novii ukrainskii shkoli [Raising the social status of primary school teachers in the New Ukrainian School]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (172), 10-14 [in Ukrainian].

Haievets, Ya. (2012). Metodychna kompetentnist yak meta ta rezultat pidhotovky vchytelia pochatkovykh klasiv [Methodical competence as a goal and result of primary school teacher training]. Nauka i osvita [Science and education], 8, 38-42 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian school]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Mamontova, T. S. (2010). Professionalno-metodicheskaia kompetentnost budushchego uchitelia matematiki [Professional and methodological competence of the future teacher of mathematics]. Omskii nauchnyi vestnik [Omsk Scientific Bulletin], 5 (72). Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-metodicheskaya-kompetentnost-buduschegouchitelya-matematiki-1 [in Russian].

Pavlenko, V. (2007). Orhanizatsiia naukovo-metodychnoi roboty v shkolakh silskoi mistsevosti [Organization of scientific and methodical work in rural schools]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Pototska, T. F (2007). Pidhotovka maibutnikh vchyteliv do metodychnoi tvorchosti [Preparation of future teachers for methodical creativity]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky) [Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical sciences)], 1, 179-184 [in Ukrainian].

Pro povnu seredniu zahalnu osvitu [On complete secondary general education]: Zakonu Ukrainy vid 16.01.2020 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. V. (2018). Kontseptualni zasady Novoi ukrainskoi shkoly: kliuchovi kompetentnosti, tsinnisni oriientyry, osvitni rezultaty [Conceptual principles of the New Ukrainian school: key competencies, values, educational results]. Metodyst [Methodist], 5 (77), 4-21 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2013). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity [Theoretical and methodical bases of development of pedagogical skill of the teacher of the Ukrainian language and literature in system of postgraduate education]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tkachenko, K. H. Teoretychni osnovy metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical bases of methodical competence of future primary school teachers]. Retrieved from http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-contentof-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Золочевська, О. Ф. (2020). Проблема управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів закладів освіти першого ступеня в педагогічній теорії та освітній практиці. Імідж сучасного педагога, (4(193), 20–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-20-24

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ