Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя

Автор(и)

  • Галина Іванівна Соцька Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0184-2715
  • Олена Володимирівна Тринус Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2945-0796

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-5-9

Ключові слова:

вчитель, доросла людина, дорослість, професійне самовиховання, андрагогічний аспект

Анотація

Висвітлюється проблема професійного самовиховання вчителя у сучасному соціальному контексті. Розкрито сутність поняття професійного самовиховання вчителя як дорослої людини. Визначено андрагогічні принципи, врахування яких забезпечує ефективність вирішення вчителем завдань у процесі професійного самовиховання на різних етапах його професійної діяльності. Доведено, що професійне самовиховання сучасного вчителя пов’язане зі свідомим, систематичним професійним зростанням, саморозвитком, самовдосконаленням, визначенням власних індивідуальних життєвих й професійних перспектив.

Біографії авторів

Галина Іванівна Соцька, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, заступниця директора з науково-експериментальної роботи 

Олена Володимирівна Тринус, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидатка педагогічних наук, старша дослідниця, вчена секретарка

Посилання

Білик Н. І., Галич О. Г. Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2017. № 7 (176). С. 9–12.

Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2017. № 7 (312). С. 185–192.

Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 376 с.

Коваленко Е. А. Усвідомлений саморозвиток особистості в сучасних умовах. Вісник Харківського університету. Сер. Теорія культури і філософія науки. 2014. № 1092. С. 71–78.

Лук’янова Л. Дорослість як базова категорія андрагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2010. № 2. С. 20–29.

Марцих Н. Психологічні особливості розвитку та розкриття творчих здібностей у дорослому віці. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 30–31 серп. 2013 р. Переяслав-Хмельницький, 2013. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/944

Мешко О. І. Професійне самовизначення майбутніх учителів у контексті становлення їх педагогічної позиції. Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф., (Київ, 21 трав. 2010 р.). Київ, 2010. С. 92–95.

Михайлишин Л. Р. Андрагогічні основи професійного розвитку державних службовців. Демократичне врядування. Львів, 2013. Вип. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_11_24.

Михальчук Н. О., Хупавцева Н. О. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі. Освіта регіону: політологія. Психологія, комунікації. 2011. № 3. С. 385–394.

Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред.: В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Панченко С. М. Психологічні особливості дорослої людини як суб’єкта навчання. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_35

Скрипник М. Дорослий у практичній андрагогіці. Післядипломна освіта в Україні. 2016. № 1. С. 38–46.

Сотська Г. Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України. Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku. Bydgoszcz, 2017. P. 387–396.

Тринус О. В. Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 1 (9). С. 15–19.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. 560 с.

Lucian Turos. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2005. Tom IV. 1295 p.

References

Bilyk, N. I., Halych, O. H. (2017). Rol samomenedzhmentu v osobystisnomu rozvytku vchytelia [The role of self-management in the personal development of the teacher]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 7 (176), 9-12 [in Ukrainian].

Zvonok, O. S. (2017). Do pytannia spivvidnoshennia poniat doroslist i zrilist u vikovii psykholohii [On the relationship between the concepts of adulthood and maturity in age psychology]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University], 7 (312), 185-192 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., & Kryvonos, I. F. (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]: pidruchnyk. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Kovalenko, E. A. (2014). Usvidomlenyi samorozvytok osobystosti v suchasnykh umovakh [Conscious self-development of personality in modern conditions]. Visnyk Kharkivskoho universytetu. Seriy Teoriia kultury i filosofiia nauky [Bulletin of Kharkiv University. Ser. Theory of culture and philosophy of science], 1092, 71-78 [in Ukrainian].

Lukianova, L. (2010). Doroslist yak bazova katehoriia andrahohiky [Adulthood as a basic category of andragogy]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, prospects], 2, 20-29 [in Ukrainian].

Martsykh, N. (2013). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku ta rozkryttia tvorchykh zdibnostei u doroslomu vitsi [Psychological features of development and disclosure of creative abilities in adulthood]. In Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia u krainakh SND [Problems and prospects of science development at the beginning of the third millennium in the CIS countries], materialy XVIII Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Retrieved from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/944 [in Ukrainian].

Meshko, O. I. (2010). Profesiine samovyznachennia maibutnikh uchyteliv u konteksti stanovlennia yikh pedahohichnoi pozytsii [Professional self-determination of future teachers in the context of formation of their pedagogical position]. In Aktualni pytannia psykholohichnoho zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Topical issues of psychological support of the educational process in higher educational institutions], materialy mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 92-95). Kyiv [in Ukrainian].

Mykhailyshyn, L. R. (2013). Andrahohichni osnovy profesiinoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv [Andragogical bases of professional development of civil servants]. Demokratychne vriaduvannia [Democratic governance], 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_11_24 [in Ukrainian]

Mykhalchuk, N. O., & Khupavtseva, N. O. (2011). Rozvytok osobystisnoho dosvidu maibutnoho psykholoha pid chas yoho profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli [Development of personal experience of the future psychologist during his professional training in high school]. Osvita rehionu: politolohiia. Psykholohiia, komunikatsii [Education in the region: political science. Psychology, communication], 3, 385-394 [in Ukrainian].

Kremeni, V. H., & Kovbasiuka, Yu. V. (Eds.). (2014). Osvita doroslykh [Adult education]: entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Panchenko, S. M. (2013). Psykholohichni osoblyvosti dorosloi liudyny yak subiekta navchannia [Psychological features of an adult as a subject of learning]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_35 [in Ukrainian].

Skrypnyk, M. (2016). Doroslyi u praktychnii andrahohitsi [Adult in practical andragogy]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 1, 38-46 [in Ukrainian].

Sotska, H. (2017). Akmeolohichnyi pidkhid u pedahohichnii osviti Ukrainy [Acmeological approach in pedagogical education of Ukraine]. Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku (pp. 387-396). Bydgoszcz [in Ukrainian].

Trynus, O. V. (2017). Problema vyznannia statusu molodoho vchytelia v Ukraini [The problem of recognizing the status of a young teacher in Ukraine]. ScienceRise: Pedagogical Education, 1 (9), 15-19 [in Ukrainian].

Iahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posib. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Lucian Turos. (2005). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (Vol. IV). Warszawa, Wydawnictwo Akademickie «Żak».

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Соцька, Г. І., & Тринус, О. В. (2020). Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя. Імідж сучасного педагога, (4(193), 5–9. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-5-9

Номер

Розділ

ТОЧКА ЗОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають