Формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку: теорія і сучасна практика

Автор(и)

  • Наталія Георгіївна Пахомова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8332-8188
  • Інна Володимирівна Баранець Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут спеціальної педагогіки і психології НАПН імені М.Ярмаченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4972-6510

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-60-66

Ключові слова:

комунікативна компетентність, компетенція, комунікативно-мовленнєва діяльність, діти старшого дошкільного віку

Анотація

Розкрито стан дослідження проблеми формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку в сучасній теорії та практиці дошкільної і спеціальної освіти України. Проаналізовано Державний стандарт та чинні освітні програми, що визначають мету, завдання і зміст освітньо-виховної роботи з дітьми, а також підготовку до навчання в школі у закладах дошкільної освіти. Виокремлено наявні розбіжності між сучасними вимогами до комунікативно-мовленнєвої діяльності й умовами забезпечення і реалізації цього процесу в умовах загальних і спеціальних закладів освіти, що на сьогодні створюють перешкоди до ефективної корекційно-розвивальної роботи в напрямі формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення. Обґрунтовано доцільність вивчення проблеми формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією, яка є важливим складником процесу організації освітньо-виховного процесу в умовах спеціального та інклюзивного простору.

Біографії авторів

Наталія Георгіївна Пахомова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Інна Володимирівна Баранець, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут спеціальної педагогіки і психології НАПН імені М.Ярмаченка

асистент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, аспірантка 

Посилання

Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник. Київ : Слово, 2011. 704 с.

Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : навч.-метод. посібник. Одеса : Ярослав, 2004. 176 с.

Базовий компонент дошкільної освіти / [авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін.] ; наук. кер. А. М. Богуш. Київ : Вид-во МОН, 2012. 26 с.

Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: програма та метод. рекомендації / [уклад. А. М. Богуш]. Одеса : Маяк, 1999. 88 с.

Вчимося жити разом : парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років / Т. Піроженко, О. Хартман. Київ : Алатон, 2016. 32 с.

Впевнений старт : програма розвитку дітей старшого дошкільного віку / наук. кер. проекту Б. М. Жебровський. Тернопіль : Мадрівець, 2013. 104 с.

Дитина в дошкільні роки : програма розвитку, навчання та виховання дітей / наук. кер. проф. К. Л. Крутій. Запоріжжя : ЛІПС, 2004. 268 с.

Дитина : програма виховання та навчання дітей дошкільного віку / наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Малятко : програма виховання дітей дошкільного віку / наук. кер. З. П. Плохій. Київ, 2001. 86 с.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Тернопіль : Мандрівець, 2013. 152 с.

Рогальська-Яблонська І. П. Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2016. № 2. С. 204–211.

Розвиток українського мовлення у дошкільників / уклад. Н. Я. Дзюбишина-Мельник. Київ : Освіта, 1991. 94 с.

Світ дитинства : комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / наук. кер. А. М. Богуш. Тернопіль : Мадрівець, 2015. 200 с.

Соняшник : комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку / уклад. Л. Калуська. Тернопіль : Мандрівець, 2014. 144 с.

Українське дошкілля : програма розвитку дитини дошкільного віку / за заг. ред. О. В. Низковської. Тернопіль : Мадрівець, 2017. 256 с.

Шеремет М. К., Пахомова Н. Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання в школі : навч.-метод. посіб. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2009. 137 с.

Я у Світі : базова програма розвитку дитини дошкільного віку / наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. Київ : Світич, 2008. 430 с.

References

Bogush, A. M., & Gavrish, N. V. (2011). Doshkilna linhvodydaktyka: teoriia i metodyka navchannia ditei ridnoi movy v doshkilnykh navchalnykh zakladakh [Preschool language didactics: theory and methods of teaching children their native language in preschool educational institutions]: pіdruchnyk. Kyiv : Slovo [in Ukrainian].

Bogush, A. M. (2004). Movlennievyi komponent doshkilnoi osvity [Speech component of preschool education]: navch.-metod. posіbnik. Odesa: Yaroslav [in Ukrainian].

Bohush, A. M., Bielienka, H. V., Bohinich, O. L. et al. (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education]. Kyiv: Vyd-vo MON [in Ukrainian].

Bohush, A. M. (Comp.). (1999). Vytoky movlennievoho rozvytku ditei doshkilnoho viku [Origins of speech development of preschool children]: prohrama ta metod. rekomendatsii. Odesa: Maiak [in Ukrainian].

Pirozhenko, T., & Khartman, O. (Comps.). (2016). Vchymosia zhyty razom : partsialna prohrama z rozvytku sotsialnykh navychok efektyvnoi vzaiemodii ditei vid 4 do 6–7 rokiv [Learning to live together: a partial program for the development of social skills for effective interaction of children from 4 to 6-7 years]. Kyiv: Alaton [in Ukrainian].

Vpevnenyi start: prohrama rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku [A confident start: a program for the development of older preschool children]. (2013). Ternopil: Madrivets [in Ukrainian].

Dytyna v doshkilni roky : prohrama rozvytku, navchannia ta vykhovannia ditei [The child in preschool years: the program of development, training and education of children]. (2004). Zaporizhzhia: LIPS [in Ukrainian].

Dytyna: prohrama vykhovannia ta navchannia ditei doshkilnoho viku [Child: program of education and training of preschool children]. (2016). Kyiv: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].

Maliatko: prohrama vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Baby: a program for raising preschool children]. (2001). Kyiv [in Ukrainian].

Pirozhenko, T. O. (2013). Komunikatyvno-movlennievyi rozvytok doshkilnyka [Communicative and speech development of a preschooler]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Rohalska-Iablonska, I. P. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid yak osnova formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti osobystosti u doshkilnomu dytynstvi [Competence approach as a basis for the formation of social and communicative competence of the individual in preschool childhood]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika [Anthropological studies. Pedagogy], 2, 204-211 [in Ukrainian].

Dziubyshyna-Melnyk, N. Ya. (Comp.). (1991). Rozvytok ukrainskoho movlennia u doshkilnykiv [Development of Ukrainian speech in preschoolers]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Svit dytynstva: kompleksna osvitnia prohrama dlia doshkilnykh navchalnykh zakladiv [The world of childhood: a comprehensive educational program for preschool educational institutions]. (2015). Ternopil: Madrivets [in Ukrainian].

Kaluska, L. (2014). Soniashnyk: kompleksna prohrama rozvytku, navchannia ta vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Sunflower: a comprehensive program of development, education and upbringing of preschool children]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Nyzkovska, O. V. (Ed.). (2017). Ukrainske doshkillia: prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku [Ukrainian preschool: preschool child development program]. Ternopil: Madrivets [in Ukrainian].

Sheremet, M. K., & Pakhomova, N. H. (2009). Formuvannia movlennievoi hotovnosti ditei starshoho doshkilnoho viku z porushenniamy movlennia do navchannia v shkoli [Formation of speech readiness of older preschool children with speech disorders for school]: navch.-metod. posib. Kyiv: Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Kononko, O. L. (Comp.). (2008). Ya u Sviti: bazova prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku [I am in the World: a basic program for the development of a preschool child]. Kyiv: Svitych [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Пахомова, Н. Г., & Баранець, І. В. (2020). Формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку: теорія і сучасна практика. Імідж сучасного педагога, (4(193), 60–66. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-60-66

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ