Розроблення дидактичних матеріалів як умова ефективного засвоєння професійно спрямованої іноземної мови

Автор(и)

  • Аліна Євгенівна Фандєєва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2728-2864

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-54-59

Ключові слова:

розроблення дидактичних матеріалів, професійно спрямована іноземна мова, майбутні фахівці технічного профілю, заклади вищої технічної освіти, суб'єкт-суб'єктний підхід, особистісно-орієнтований підхід

Анотація

Аналізується доцільність розроблення дидактичних матеріалів майбутніми фахівцями технічного профілю під час вивчення ділової іноземної мови. Автором зазначено необхідність дотримання суб'єкт-суб'єктного та особистісно-орієнтованого підходів, які є основними при розробленні дидактичних матеріалів студентами на заняттях з іноземної мови професійної спрямованості. Робиться наголос на тому, що успішне засвоєння професійно спрямованої іноземної мови у майбутніх фахівців технічного профілю підвищиться значною мірою, якщо при розробленні дидактичних матеріалів буде дотримано принципів індивідуалізації, диференціації та інтерактивності навчання іноземних мов. Висвітлено результати експериментального дослідження щодо ефективного засвоєння професійно спрямованої іноземної мови студентами під час розроблення дидактичних матеріалів.

Біографія автора

Аліна Євгенівна Фандєєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри іноземних мов

Посилання

Івасів Н., Козяр М. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/viewIssue/2522-9729-2020-3%28192%29/pdf_66

Компанець Н. Використання інформаційно-комунікативних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ ; Вінниця : Планер, 2017. Вип. 48. С. 136–138.

Леврінц М. Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2020. № 2 (191). URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/viewIssue/2522-9729-2020-2%28191%29/pdf_42

Літвіненко. О. В. Роль наочності в навчанні іншомовних термінів у ВТНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 40 (93). С. 465–470.

Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : автореф . дис . ... канд . пед . наук : 13.00.04 / Вінниц. держ. пед. ун-т імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2018. 23 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / [О. Б. Бігіч, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова та ін.] ; під керів. С. Ю. Ніколаєвої. [2-е вид.]. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.

Можаровська О. Е. Методика визначення початкового рівня готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ ; Вінниця : Планер, 2018. Вип. 50. С. 336–341.

Морська Л. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Київ : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. 2007. Вип. 49. С. 80–85.

Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : монографія. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. 394 с.

Прадівлянний М. Г., Бондар Н. Д. Формування іншомовної компетенції фахівців немовних спеціальностей в процесі вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ ; Вінниця : Планер, 2018. Вип. 50. С. 228–233.

Стеклова О. Е. Формирование инновационной составляющей организационной культуры предпринимательской организации. Ульяновск : УлГТУ, 2012. 158 с.

Сухомлин Т. С. Психолого-педагогічні умови ефективного впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність майбутнього вчителя іноземної мови. Наукові записки. Серія "Філологічна". Острог, 2009. Вип. 11. С. 577–585.

Чернякова О. І. Особистісно орієнтований підхід у навчанні школярів англійської мови. Психолінгвістика. 2013. Вип. 13. С. 93–117.

Ягоднікова В. В. Теорія і практика формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2016. 525 с.

Free Practice Tests for learners of English. URL:

">https://www.examenglish.com/

British Council. URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/

Уроки английского. URL: http://english-for-free.com

References

Ivasiv, N., & Koziar. M. (2020). Zastosuvannia interaktyvnykh metodiv navchannia u protsesi formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv [Application of interactive teaching methods in the process of formation of foreign language communicative competence of future officers]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (192). Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/issue/viewIssue/2522-9729-2020-3%28192%29/pdf_66 [in Ukrainian].

Kompanets, N. (2017). Vykorystannia informatsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii dlia aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv [The use of information and communication technologies to enhance the cognitive activity of students]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. pr. (Is. 48, pp. 136-138). Kyiv; Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Levrints, M. (2020). Suchasni tendentsii rozvytku inshomovnoi pedahohichnoi osvity v Ukraini [Current trends in the development of foreign language pedagogical education in Ukraine]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 2 (191). Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/issue/viewIssue/2522-9729-2020-2%28191%29/pdf_42 [in Ukrainian].

Litvinenko, O. V. (2015). Rol naochnosti v navchanni inshomovnykh terminiv u VTNZ [The role of clarity in the teaching of foreign terms in higher education]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools]: zb. nauk. pr. (Is. 40 (93), pp. 465-470). Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

Mazaikina, I. O. (2018). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia osobystisno oriientovanykh pedahohichnykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future teachers for application of personally oriented pedagogical technologies of teaching foreign languages in professional activity]. (Extended abstract of PhD diss.), Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni M. Kotsiubynskoho. Vinnytsia [in Ukrainian].

Bihich, O. B., Brazhnyk, N. O., & Haponova, S. V. et al. (2002). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]: a textbook. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Mozharovska, O. E. (2018). Metodyka vyznachennia pochatkovoho rivnia hotovnosti do profesiino oriientovanoho inshomovnoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu [Methods for determining the initial level of readiness for professionally oriented foreign language communication of future technical specialists]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. pr. (Is. 50, pp. 336-341). Kyiv; Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Morska, L. I. (2007). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov do vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Pedagogical conditions of preparation of future teachers of foreign languages for the use of information technologies in professional activity]. In Novi tekhnolohii navchannia [New learning technologies]: nauk.-metod. zb. (Is. 49, pp. 80-85). Kyiv: Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity [in Ukrainian].

Nazarenko, H. A. (2015). Vykhovannia kultury demokratyzmu uchniv starshykh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Education of culture of democracy of pupils of senior classes of comprehensive schools]: monograph. Uman: FOP Zhovtyi O.O. [in Ukrainian].

Pradivliannyi, M. H., & Bondar, N. D. (2018). Formuvannia inshomovnoi kompetentsii fakhivtsiv nemovnykh spetsialnostei v protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of foreign language competence of non-language specialists in the process of learning a foreign language]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. pr. (Is. 50, pp. 228-233). Kyiv; Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Steklova, O. E. (2012). Formirovanie innovatcionnoi sostavliaiushchei organizatcionnoi kultury predprinimatelskoi organizatcii [Formation of an innovative component of the organizational culture of an entrepreneurial organization]. Ulyanovsk: UlGTU [in Russian].

Sukhomlyn, T. S. (2009). Psykholoho-pedahohichni umovy efektyvnoho vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinu diialnist maibutnoho vchytelia inozemnoi movy [Psychological and pedagogical conditions for the effective implementation of information technology in the professional activities of future teachers of foreign languages]. In Naukovi zapysky. Seriia "Filolohichna" [Proceedings. Philological Series] (Is. 11, pp. 577-585). Ostroh [in Ukrainian].

Cherniakova, O. I. (2013). Osobystisno oriientovanyi pidkhid u navchanni shkoliariv anhliiskoi movy [Personality-oriented approach in teaching English to students]. Psykholinhvistyka [Psycholinguistics], 13, 93-117 [in Ukrainian].

Yahodnikova, V. V. (2016). Teoriia i praktyka formuvannia innovatsiinoi spriamovanosti vykhovnoho protsesu zahalnoosvitnoi shkoly [Theory and practice of formation of innovative orientation of the educational process of secondary school]. (D diss.), Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia [in Ukrainian].

Free Practice Tests for learners of English. Retrieved from https://www.examenglish.com/ [in English].

British Council. Retrieved from http://learnenglish.britishcouncil.org/ [in English].

English lessons. Retrieved from http://english-for-free.com [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Фандєєва, А. Є. (2020). Розроблення дидактичних матеріалів як умова ефективного засвоєння професійно спрямованої іноземної мови. Імідж сучасного педагога, (4(193), 54–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-54-59

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ