Використання інформаційних технологій при дистанційному вивченні музично-виконавських дисциплін

Автор(и)

  • Віра Сергіївна Литовченко Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, ПЦК «Оркестрові струнні інструменти», Харківське музичне училище імені Б. М. Лятошинського, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0520-6521

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-86-91

Ключові слова:

інформаційні технології, дистанційне навчання, музична освіта, музичне виконавство, виконавська майстерність музиканта.

Анотація

Розглянуто специфіку вживання терміну «інформаційні технології» у сфері музичної освіти. Описано особливості професійної підготовки музикантів-виконавців і специфічні проблеми, що виникають при впровадженні дистанційної форми навчання фахівців цієї сфери діяльності. Також розглянуто можливості застосування інформаційних технологій при вивченні музично-виконавських дисциплін як сольних, так і ансамблевих, описано різні форми проведення дистанційних уроків (занять), проаналізовано недоліки та переваги кожної форми та критерії їхнього вибору. Зроблено висновок про можливість поєднання елементів традиційної та дистанційної форм вивчення музично-виконавських дисциплін із залученням інформаційних технологій.

Біографія автора

Віра Сергіївна Литовченко, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, ПЦК «Оркестрові струнні інструменти», Харківське музичне училище імені Б. М. Лятошинського, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

провідна концертмейстерка кафедри камерного ансамблю,  викладачка, аспірантка кафедри психології, педагогіки та філософії

Посилання

Берлянчик М. М. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства скрипача : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : 17.00.02 ; 13.00.02. Москва : Госуд. консерватория, 1995. 35 с.

Бондаренко А. І. Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). С. 69–72. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/202243/pdf_55.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. Київ : Академвидав, 2007. 616 с.

Замороцька В. В. Дистанційне навчання у формуванні інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2019. Вип. 2 (45). С. 70–74.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.

Попенко Н. В. Організація дистанційного навчання у закладах вищої освіти засобами платформи Moodle : метод. реком. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. 57 с.

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406. URL:

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04#Text .(дата звернення 06.08.2020).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 Дата оновлення: 14.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення 06.08.2020).

Чистякова Н. В., Зуб Т. С., Чистякова Д. А. Основні принципи дистанційної роботи з учнями струнно-смичкових відділень закладів початкової мистецької освіти : метод. реком. для самост. роботи студ. зі спец. 025 Музичне мистецтво. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. 18 с.

Энциклопедический музыкальный словарь / отв. ред. Г. В. Келдыш. Москва : БСЭ, 1959. 328 с.

Юдкова К. В. Особливості визначення поняття «інформаційні технології». Інформація і право. 2015. № 1 (13). С. 63–67.

Governance of IT for the organization: ISO/IEC 38500: 2015 (en). (Міжн. стандарт). URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:38500:ed-2:v1:en (дата звернення 06.08.2020).

Khussainova G., Chsherbotayeva N., Maimakova L., Argingazinova G., Sagatova A. Computer Technologies Usage in Higher Music Education System. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2018. Vol. 7. No 2. Р. 358–365. URL: http://european-science.com/eojnss/article/view/5432 (дата звернення: 12.08.2020).

Merriam-Webster Dictionary : [Веб-сайт]. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/information%20technology (дата звернення 06.08.2020). Назва з екрана.

Vega-Martinez Х. C. Exploring distance learning experiences of in-service music teachers from Puerto Rico in a master's program : diss. for the Degree of Doctor of Musical Arts; Boston University, USA, 2013. 203 p. URL: https://hdl.handle.net/2144/11075 (дата звернення 06.08.2020).

Wood S. Distance Learning in Singing Education: An Overview of Historical and Modern Approaches and Future Trends : diss. for the Degree of Doctor of Musical Arts (Performance). University of North Texas, USA, 2019. 44 p. URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1505254/m2/1/high_res_d/WOOD-DISSERTATION-2019.pdf (дата звернення 06.08.2020).

References

Berlianchik, M. M. (1995). Teoreticheskie osnovy formirovaniia ispolnitel`skogo masterstva skripacha [Theoretical foundations of the formation of the violinist's performing skills]. (Extended abstract of D diss.) Moskva: Gosud. Konservatoriia [in Russian].

Bondarenko, A. I. (2020). Dystantsiina osvita muzykantiv-vykonavtsiv: problemy ta perspektyvy [Distance Education for Musicians-Performers: Problems and Perspectives]. Imidg suchasnogo pedagoga [Image of the modern pedagogue], 3, 69-72. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/202243/pdf_55 [in Ukrainian].

Volkova, N. P. (2007). Pedahohika [Pedagogics]: navch. posibnyk. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Zamorotska, V. V. (2019). Dystantsiine navchannia u formuvanni instrumentalno-vykonavskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky. Naukovii visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seriia “Pedahohika. Sotsialna robota” [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series "Pedagogy. Social work"], 2 (45), 70-74 [in Ukrainian].

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogics of Art (Theory and methodology of teaching artistic disciplines)]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Popenko, N. V. (2020). Organizatsiia dystantsiinogo navchannia u zakladakh vyshchoi osvity zasobamy platformy Moodle : metodychni rekomendatsii. [Organization of distance learning in higher education institutions by means of the Moodle platform: methodical recommendations]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Pro organizatsiini zakhody dlia zapobigannia poshyrenniu coronavirusu COVID-19 [On organizational measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.03.2020 r. № 406. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 21.01.2004 № 40. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 № 466. Data onovlennia: 14.07.2015. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text [in Ukrainian].

Chystiakova, N. V., Zub, T. S., & Chystiakova, D. A. (2020). Osnovni pryntsypy dystantsiinoi roboty z uchniamy strunno-smychkovykh viddilen zakladiv pochatkovoi mystetskoi osvity : metodychni rekomendatsii dlya samostiinoi roboty studentiv zi spetsialnosti 025 – Muzychne mystetstvo. [Basic principles of distance work with students of bowed string departments of primary art education: methodological recommendations for independent work of students majoring in 025 – Music]. Kharkiv: KhNPU imeni G. S. Skovorody [in Ukrainian].

Keldysh, G. V. (Ed.). (1959). Entsiklopedicheskiy muzykalnyu slovar [Encyclopedic Music Dictionary]. Moskva: BSE [in Russian].

Yudkova, K. V. (2015). Osoblyvosti vyznachennia poniattia «informatsiini tekhnologii» [Features of the definition of "information technology"]. Informacia i pravo [Information and law], 1 (13), 63-67 [in Ukrainian].

Governance of IT for the organization (2015). ISO/IEC 38500 (en). Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:38500:ed-2:v1:en.

Khussainova, G., Chsherbotayeva, N., Maimakova, L., Argingazinova, G., & Sagatova, A. (2018). Computer Technologies Usage in Higher Music Education System. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 7 (2), 358-365. Retrieved from http://european-science.com/eojnss/article/view/5432.

Merriam-Webster Dictionary [website]. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/information%20technology.

Vega-Martinez, Х. C. (2013). Exploring distance learning experiences of in-service music teachers from Puerto Rico in a master's program. (D diss.). Boston University, USA. Retrieved from https://hdl.handle.net/2144/11075.

Wood, S. (2019). Distance Learning in Singing Education: An Overview of Historical and Modern Approaches and Future Trends. (D diss.); Univ. of North Texas, USA. Retrieved from https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1505254/m2/1/high_res_d/WOOD-DISSERTATION-2019.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Литовченко, В. С. (2020). Використання інформаційних технологій при дистанційному вивченні музично-виконавських дисциплін. Імідж сучасного педагога, (4(193), 86–91. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-86-91

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ