Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах

Автор(и)

  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-5-10

Ключові слова:

якість освіти, критерії якості освіти, реформування освіти, компетентнісний підхід, творча особистість, персоніфікація, силлабус навчальної дисципліни, стейкхолдер

Анотація

Проблема підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих фахівців у сучасних умовах активно обговорюється вітчизняною педагогічною спільнотою, насамперед, у зв'язку з існуванням основної проблеми вищої професійної освіти – невідповідністю якості підготовки кваліфікованих кадрів потребам особи, національної економіки та суспільства. Інтеграційний освітній процес із упровадження європейських норм і стандартів в освіті і науці України вимагає необхідність модернізації вітчизняної професійної освіти, створення такої моделі освітнього процесу, в якій би оптимально поєдналися кращі вітчизняні й зарубіжні традиції.

Зміст статті спрямовано на: обґрунтування науково-методичних основ якісного забезпечення освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного та персоніфікованого підходів; висвітлення практики провідних вітчизняних закладів вищої освіти з розроблення та впровадження в освітній процес професійної підготовки силлабусів навчальних дисциплін – персоніфікованих програм педагога для навчання здобувачів освіти; залучення до підготовки кваліфікованих фахівців стейкхолдерів – так званих груп інтересів або груп впливу. Аналіз перспективного досвіду діяльності вітчизняних закладів вищої (професійної) освіти дає можливість окреслити вектори підвищення якості професійної підготовки у сучасних умовах.

Біографія автора

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України

старший викладач кафедри "Методика професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін" Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України

Посилання

Кінаш І. П. Якість освіти як результат, процес та освітня система. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. Вип. 21.5. С. 363–368.

Методичний супровід навчальної дисципліни «Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації»: рівень вищ. освіти – другий (магістерський) рівень: ступінь вищ. освіти – магістр: галузь знань – 08 «Право»: спец. – 081 «Право» / за заг. ред. О. В. Ус. Харків : Право, 2018. 166 с.

Мурашко М. І., Назарко С. О. Формування моделі оцінювання якості вищої освіти і можливість її реалізації в системі підготовки фахівців. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць. Чернігів : ЧДТУ, 2010. № 43. С. 122–131.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.13 року № 344/2013. URL: www.ligazakon.ua.

Терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднeго профессионального образования. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "Лети", 2005. 63 с.

Чепак В. Університет як стейкхолдер-компанія: потреба чи необхідність? Освіта і суспільство. Серія: Новий колегіум. 2017. № 1. С. 14–17.

Шевчук С. С. Реалізація сучасних освітніх практик у професійну підготовку фахівців сфери обслуговування : навч.-метод. посіб. Біла Церква : БІНПО ДВНЗ «УМО» НАПНУ. 2018. 139 с.

References

Kinash, I. P. (2011). Yakist osvity yak rezultat, protses ta osvitnia systema [Quality of education as a result, process and educational system]. In Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine]: zb. nauk.-tekhn. prats (Is. 21.5, pp. 363-368). Lviv: RVV NLTU Ukrainy [in Ukrainian].

Us, O. V. (Ed.). (2018). Metodychnyi suprovid navchalnoi dystsypliny “Teoriia ta praktyka kryminalno-pravovoi kvalifikatsii” [Methodical support of the discipline "Theory and practice of criminal law qualification"]: riven vyshch. osvity – druhyi (mahisterskyi) riven : stupin vyshch. osvity – mahistr : haluz znan – 08 «Pravo» : spets. – 081 «Pravo». Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Murashko, M. I., & Nazarko, S. O. (2010). Formuvannia modeli otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity i mozhlyvist yii realizatsii v systemi pidhotovky fakhivtsiv [Formation of a model for assessing the quality of higher education and the possibility of its implementation in the training system]. In Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of Chernihiv State Technological University. Series: Economic sciences:]: zb. nauk. prats (No. 43, pp. 122-131). Chernihiv: ChDTU. [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.13 roku № 344/2013. Retrieved from www.ligazakon.ua [in Ukrainian].

Terminologicheskii slovar v oblasti upravleniia kachestvom vysshego i srednego professionalnogo obrazovaniia [Terminological dictionary in the field of quality management of higher and secondary vocational education]. (2005). Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGETU "Leti" [in Russian].

Chepak, V. (2017). Universytet yak steikkholder-kompaniia: potreba chy neobkhidnist? [University as a stakeholder company: need or necessity?]. Osvita i suspilstvo. Seriia: Novyi kolehium [Education and society. Series: New Collegium], 1, 14-17 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. S. (2018). Realizatsiia suchasnykh osvitnikh praktyk u profesiinu pidhotovku fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia [Implementation of modern educational practices in the training of service professionals]: navch.-metod. posib. Bila Tserkva: BINPO DVNZ «UMO» NAPNU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Як цитувати

Шевчук, С. С. (2020). Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога, (3(192), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-5-10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають