Сутність і специфіка роботи у вокальному естрадному ансамблі

Автор(и)

  • Алла Борисовна Попова ПВНЗ «Київський університет культури», Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3007-2676
  • Оксана Олександрівна Сіненко ПВНЗ «Київський університет культури», Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-98-101

Ключові слова:

ансамбль, вокал, естрада, методика, керівник

Анотація

Розглянуто особливості вокального естрадного ансамблю. Наголошено увагу на тих можливостях, що відкриваються завдяки колективній формі вокального виконавства. Відмічено роль даної форми для розвитку слуху та механізму роботи голосового апарату. Зазначено, що для естрадного ансамблевого виконавства важливим є винайдення свого власного та неповторного іміджу, образу, який буде привертати увагу публіки. Для сучасних естрадних виконавців важливими є як аудіальні чинники (регістр, тембр, виконавська манера), так і візуальні  чинники (зовнішність, сценічний образ, сценічні рухи, невербальна комунікація). Вказано на важливу роль керівника колективу, який займається питанням розподілу партій між учасниками, виконує педагогічні функції, сприяє створенню позитивного та продуктивного психологічного клімату.

Біографії авторів

Алла Борисовна Попова, ПВНЗ «Київський університет культури», Україна

професорка, завідувачка кафедри музичного мистецтва, народна артистка України

Оксана Олександрівна Сіненко, ПВНЗ «Київський університет культури», Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва 

Посилання

Бондарчук А. Я. Роль естрадного вокального ансамблю у формуванні професійних навичок студентів музично-педагогічних напрямків освіти. Педагогічні науки. 2018. Вип. LXXXIV, т. 1. С. 82–86.

Дорофєєва В., Сіненко О. Методичні аспекти естрадного вокально-інструментального ансамблевого виконавства. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2018. № 1, (Вип. 38). С. 68–73.

Каблова Т. Б., Румянцева С. В. Вокальний ансамбль як засіб комунікації. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 517–519.

Курганова Я. Эстрадный вокал в контексте современной масс-культуры Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2015. Вип. 42. С. 416–428.

Ланіна Т. О. Розвиток вокального ансамблевого виконавства в Україні другої половини ХХ століття. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., (14-15 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 85–91.

Ланіна Т. О. Теоретичні основи вокального ансамблевого виконавства. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2017. № 2. С. 46–50.

Сіненко О. О. Особливості роботи естрадного вокального ансамблю. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 25–26 берез., 2020 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 236–238.

References

Bondarchuk, A. Ia. (2018). Rol estradnoho vokalnoho ansambliu u formuvanni profesiinykh navychok studentiv muzychno-pedahohichnykh napriamkiv osvity [The role of the variety vocal ensemble in the formation of professional skills of students of music and pedagogical directions of education]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], LXXXIV, 82-86 [in Ukrainian].

Dorofieieva, V., & Sinenko, O. (2018). Metodychni aspekty estradnoho vokalno-instrumentalnoho ansamblevoho vykonavstva [Methodical aspects of variety of vocal and instrumental ensemble performance]. Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Scientific notes of TNPU named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Art History], 38, 68-73 [in Ukrainian].

Kablova, T. B., & Rumiantseva, S. V. (2018). Vokalnyi ansambl yak zasib komunikatsii [Vocal ensemble as a means of communication]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 2 (54), 517-519 [in Ukrainian].

Kurhanova, Ya. (2015). Jestradnyj vokal v kontekste sovremennoj mass-kul'tury [Variety vocal in the context of modern mass culture]. Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky osvity [Problems of interaction of art, pedagogy and theory and practice of education], 42, 416-428 [in Russian].

Lanina, T. O. (2016). Rozvytok vokalnoho ansamblevoho vykonavstva v Ukraini druhoi polovyny XX stolittia [Development of vocal ensemble performance in Ukraine in the second half of the XXth century]. In Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura: vyklyky XXI stolittia [Professional art education and art culture: challenges of the XXI century]: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 85-91). Kyiv [in Ukrainian].

Lanina, T. O. (2017). Teoretychni osnovy vokalnoho ansamblevoho vykonavstva [Theoretical foundations of vocal ensemble performance]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 2, 46-50 [in Ukrainian].

Sinenko, O. O. (2020). Osoblyvosti roboty estradnoho vokalnoho ansambliu [Features of the variety vocal ensemble]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 236-238). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Попова, А. Б., & Сіненко, О. О. (2020). Сутність і специфіка роботи у вокальному естрадному ансамблі. Імідж сучасного педагога, (3(192), 98–101. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-98-101