Зміни в традиційному пісенному виконавстві в процесі переходу від автентичного фольклору до фольклоризму

Автор(и)

  • Святослав Вадимович Овчаренко Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного мистецтва, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1855-9358

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-81-84

Ключові слова:

автентичний фольклор, фольклоризм, культура, традиційне пісенне виконавство

Анотація

Проаналізовано трансформацію традиційного пісенного виконавства, яка була пов’язана з переходом від автентичного фольклору до фольклоризму. Розкрито сутність явища фольклоризму та його відповідність світогляду сучасної людини в контексті розвитку культури України періоду XX – початку XXI століття. Даний процес у результаті приводить до зміни більшості матеріальних компонентів автентичного фольклору, які впливають на його життєвість і здатність бути сприйнятим у традиційній формі. Висвітлено низку чинників історії культури України, які гальмували розвиток традиційного виконавства, його першочергових форм, а також породжували певне завмирання автентичного виконавства. У результаті на перший план виходить «продукт», який синтезує різні мистецькі явища, ті, що стосуються народної культури та популярного естрадного напряму – фольклоризму.

Біографія автора

Святослав Вадимович Овчаренко, Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного мистецтва

асистент кафедри музичного мистецтва, методист деканату факультету музичного мистецтва

Посилання

Грица С. Й. Автентичний фольклор. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2001. Т. 1. С. 94. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42412.

Рожанська Н. В. Основні характеристики світогляду українського народу: теоретичний аналіз. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Соціологія. 2014. Вип. 232, т. 244. С. 49–53.

Тормахова В. М. Характерні особливості стилю World music крізь призму творчості гурту «Даха-Браха». Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 1. С. 89–92.

Фурдичко А. О. Музичний фольклор і фольклоризм на сучасному українському телебаченні. Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 961–970.

Фурдичко А. О. Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2019. 30 с.

Хекало Є. Особливості професійної підготовки виконавців народної пісні, її значення в історії розвитку пісенної культури сьогодення. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 8, ч. 1. С. 234–238.

Furdichko A. O. Ukraine pop-folk beginning of the XXI century. Sciences of Europe. 2017. № 16-2. С. 3–6.

References

Hrytsa, S. Y. (2001). Avtentychnyi folklore [Authentic folklore]. In Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of modern Ukraine] (Vol. 1, p. 94). Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42412 [in Ukrainian].

Rozhanska, N. V. (2014). Osnovni kharakterystyky svitohliadu ukrainskoho narodu: teoretychnyi analiz [The main characteristics of the outlook of the Ukrainian people: a theoretical analysis]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Sotsiolohiia [Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series: Sociology], 232 (Part 244), 49-53 [in Ukrainian].

Tormakhova, V. M. (2016). Kharakterni osoblyvosti styliu World music kriz pryzmu tvorchosti hurtu "DakhaBrakha" [Characteristic features of the World music style through the prism of creativity of the band "DahaBrahha"]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts], 1, 89-92 [in Ukrainian].

Furdichko, A. О. (2017). Muzychnyi folklor i folkloryzm na suchasnomu ukrainskomu telebachenni [Musical Folklore and Folklorism on Modern Ukrainian Television]. Narodoznavchi zoshyty [Ethnographic notebooks], 4 (136), 961-970 [in Ukrainian].

Furdichko, A. O. (2019). Protsesy folkloryzmu v pisenno-muzychnomu mystetstvi Ukrainy (kinets XX – pochatok XXI st.) [Processes of Folklorism in the Song and Music Art of Ukraine (end of XX - beginning of XXI century)]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Khekalo, Ye. (2013). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni, yii znachennia v istorii rozvytku pisennoi kultury sohodennia [Features of vocational training of performers of folk song, its importance in the history of song culture development today]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 8 (Part 1), 234-238 [in Ukrainian].

Furdichko, A.O. (2017). Ukraine pop-folk beginning of the XXI century. Sciences of Europe, 16-2, 3-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Овчаренко, С. В. (2020). Зміни в традиційному пісенному виконавстві в процесі переходу від автентичного фольклору до фольклоризму. Імідж сучасного педагога, (3(192), 81–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-81-84