Опера «Iyov» в українському музичному мистецтві XXI століття

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Мельниченко Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3922-2482
  • Діна Володимирівна Виноградча Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0837-2995

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-73-76

Ключові слова:

опера, нова опера, «IYOV», вокал, фортепіано, виконавські вимоги, експеримент

Анотація

Проаналізовано особливості жанру «нова опера». Проведене дослідження базується на висвітленні специфіки опери «IYOV» Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Зазначено, що даний твір являє собою складну суміш різних стильових напрямів музики. Попри те, що багато в чому він має експериментальний характер, він представляє нові перспективи розвитку оперного жанру. Для нього характерна зміна сценографії, камернізація виконавського складу, ущільнення тривалості. Разом з тим зростають вимоги до виконавців, які мають співати у різних вокальних манерах, залучати екстремальний вокал, брати участь у спільному перформансі. Невід’ємною частиною оперного дійства виступає залучення віджеїнгу, який додає динаміки.

Біографії авторів

Ірина Володимирівна Мельниченко, Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна

концертмейстерка кафедри музичного мистецтва 

Діна Володимирівна Виноградча, Киівський національний університет культури і мистецтв, Україна

концертмейстерка кафедри музичного мистецтва 

Посилання

«Iyov». Опера-реквієм для препарованого роялю, ударних, віолончелі та солістів. URL: https://lvivmozart.com/test-event/opera-iyov (дата звернення 03.03.2020).

Iyov. URL: https://www.opera.com.ua/afisha/iyov (дата звернення 03.03.2020).

Заднепровская Г. В. Отечественная «альтернативная» опера рубежа XX – XXI вв.: новый взгляд на жанр. Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 09 (63), ч. 1. С. 122–125. DOI: 10.23670/IRJ.2017.63.085.

Коханик І. Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця. Київське музикознавство. 2017. № 55. С. 70–81.

Мізіна К. Чим нова NOVA OPERA? Розповідають творці опер «IYOV» і «Вавилон». URL: https://hromadske.ua/posts/chym-nova-nova-opera (дата звернення 03.03.2020).

Помпєєва А. Ю. Вокальна стилістика у європейській опері малої форми кінця XIX – XX століть : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2017.

Чібалашвілі А. Вплив мистецьких течій початку ХХ століття на музичне мистецтво. МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2015. Вип. 11. С. 278–285.

Чібалашвілі А. О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2015. 16 с.

References

«Iyov». Opera-rekviiem dlia preparovanoho roialiu, udarnykh, violoncheli ta solistiv [«Iyov». Opera-requiem for prepared piano, drums, cello and soloists]. Retrieved from https://lvivmozart.com/test-event/opera-iyov [in Ukrainian].

Iyov [Iyov.]. Retrieved from https://www.opera.com.ua/afisha/iyov [in Ukrainian].

Zadneprovskaja, G. V. (2017). Otechestvennaia «alternativnaia» opera rubezha XX – XXI vv.: novyi vzgljad na zhanr [The domestic «alternative» opera of the turn of the 20th – 21st centuries: a new look at the genre]. Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal [International Research Journal], 09 (63), 1, 122-125. doi: 10.23670/IRJ.2017.63.085 [in Russian].

Kokhanyk, I. (2017). Muzychnyi styl yak sfera komunikatsii kompozytora, vykonavtsia, muzykoznavtsia [Musical style as a sphere of communication of the composer, performer, musicologist]. Kyivske muzykoznavstvo [Kyiv musicology], 55, 70-81 [in Ukrainian].

Mizina, K. Chym nova NOVA OPERA? Rozpovidaiut tvortsi oper «IYOV» i «Vavylon» [What is the new NOVA OPERA? The creators of the operas «IYOV» and «Babylon» tell]. Retrieved from https://hromadske.ua/posts/chym-nova-nova-opera [in Ukrainian].

Pompieieva, A. Iu. (2017). Vokalna stylistyka u yevropeiskii operi maloi formy kintsia XIX — XX stolit [Vocal stylistics in the European opera of small form of the late XIX – XX centuries]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Chibalashvili, A. (2015). Vplyv mystetskykh techii pochatku XX stolittia na muzychne mystetstvo [The influence of artistic trends of the early twentieth century on musical art]. MIST: Mystetstvo, istoriia, suchasnist, teoriia [CITY: Art, history, modernity, theory], 11, 278-285 [in Ukrainian].

Chibalashvili, A. O. (2015). Kontseptualnyi syntez u suchasnii ukrainskii khudozhnii kulturi (na materiali kamernoi muzyky) [Conceptual synthesis in contemporary Ukrainian artistic culture (based on chamber music)]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Мельниченко, І. В., & Виноградча, Д. В. (2020). Опера «Iyov» в українському музичному мистецтві XXI століття. Імідж сучасного педагога, (3(192), 73–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-73-76

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають