Соната для баяну в творчості українських композиторів

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Лузан Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2935-9792
  • Вадим Михайлович Самолюк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1442-5272

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-85-88

Ключові слова:

баян, соната, тембр, техніка, виконавство, жанр

Анотація

Жанр сонати для баяну знайшов утілення у творах багатьох українських композиторів. Наявні приклади сонат дозволяють говорити про поступову трансформацію та еволюцію жанру. Композитори рухаються від класичної форми твору до синтезу сонати з іншими жанрами. Соната дозволяє втілити різноманітні композиторські концепти – лірико-драматичні, епічні, що надають баяну принципово іншого забарвлення. Наявні зразки сонат надають широкі можливості для втілення різних виконавських інтерпретацій. Темброво-регістрові особливості баяну по-різному трактуються композиторами. Однією з ознак сучасних сонат для баяну є використання принципів неофольклоризму, які поєднуються із сучасними композиторськими техніками.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Лузан, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Вадим Михайлович Самолюк, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Посилання

Дяченко Ю. С. Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва ХХ – початку ХХІ століть: композиторські та виконавські виміри : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2017. 208 с.

Єргієв І. Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2016. 454 с.

Лебедев А. Е. Концерт для баяна с оркестром: к проблеме генезиса жанра. Вестник культуры и искусств. 2012. № 3 (31). С. 112–115.

Остапчук Н. М. Баянно-акордеонне виконавство в сучасному музичному просторі України. Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 33. С. 442–448.

Радко Ю. І. Історіографія виникнення та розвитку жанру баянної сонати. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 24. С. 227–232.

Радко Ю. І. Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століть : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Івано-Франківськ, 2019. 273 с.

References

Dyachenko, Yu. S. (2017). Estradno-dzhazovyi napriam baianno-akordeonnoho mystetstva XX - pochatku XXI stolit: kompozytorski ta vykonavski vymiry [Pop and jazz direction of accordion and accordion art of the XX-beginning of XXI centuries: composer and performance dimensions]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Yerhiyev, I. D. (2016). Artystychnyy universum muzykanta-instrumentalista kintsya XX – pochatku XXI stolittya [Pop and jazz direction of accordion and accordion art of the XX-beginning of XXI centuries: composer and performance dimensions]. (PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Lebedev, A. E. (2012). Kontsert dlya bayana s orkestrom: k probleme henezysa zhanra [Concerto for accordion and orchestra: the problem of genesis of the genre]. Vestnyk kultury y yskusstv [Bulletin of Culture and Arts], 3 (31), 112-115 [in Russian].

Ostapchuk, N. M. (2018). Bayanno-akordeonne vykonavstvo v suchasnomu muzychnomu prostori Ukrayiny [Bayan-accordion performance in the contemporary music space of Ukraine]. Mystetstvoznavchi zapysky [Art notes], 33, 442-448 [in Ukrainian].

Radko, Yu. I. (2017). Istoriohrafiya vynyknennya ta rozvytku zhanru bayannoyi sonaty [Historiography of the origin and development of the genre of bayan sonata]. In Ukrayinska kultura: mynule, suchasne, shlyakhy rozvytku [Ukrainian culture: past, present, ways of development] (Is. 24, pp. 27-232). Rivne: RDHU [in Ukrainian].

Radko, Yu. I. (2019). Stylova evolyutsiya zhanru bayannoyi sonaty u skhidnoslovyanskomu instrumentalnomu mystetstvi druhoyi polovyny XX – pochatku XXI stolit [Stylistic evolution of the bayanas genre genre in the East Slavic instrumental art of the second half of the XX – beginning of the XXI centuries]. (PhD diss.). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Лузан, О. В., & Самолюк, В. М. (2020). Соната для баяну в творчості українських композиторів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 85–88. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-85-88

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають