Оцінювання музичної діяльності в умовах сучасної поп-культури

Автор(и)

  • Галина Степанівна Гаценко ПВНЗ «Київський університет культури», заслужена працівниця культури України, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3990-3613
  • Ольга Іванівна Тринько ПВНЗ «Київський університет культури», народна артистка України, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5005-3755

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-94-97

Ключові слова:

поп-культура, поп-музика, виконавець, оцінювання, шоу, конкурс, концерт, журі

Анотація

Розглядається проблема оцінювання музичної діяльності в умовах поп-культури. Наголошується увага на тому, що різні форми, представлені у сучасному мистецькому просторі, досить часто взаємодіють. Для поп-культури притаманна значна орієнтованість на глядача в усіх формах презентації музичного матеріалу. Разом з тим у більшості фахових конкурсів, номінаціях на премії, у розважальних шоу наявне професійне журі. До складу журі входять представники різних сфер музичної діяльності: виконавці, педагоги з вокалу, композитори, продюсери та ін. Це сприяє створенню системного бачення досягнень виконавців, можливостей виділити різні критерії, за якими буде здійснюватись оцінювання. На відміну від академічної культури у поп-музиці досить часто застосовується ранжирування за показниками комерційної успішності виконавців, композиторів, продюсерів, що є невід’ємною частиною цього шару музичної практики.

Біографії авторів

Галина Степанівна Гаценко, ПВНЗ «Київський університет культури», заслужена працівниця культури України, Україна

старша викладачка кафедри музичного мистецтва, 

заслужений працівник культури України

Ольга Іванівна Тринько, ПВНЗ «Київський університет культури», народна артистка України, Україна

старша викладачка кафедри музичного мистецтва, народна артистка України, Україна

Посилання

Бойко А. М. Естрадно-вокальне мистецтво Китаю в контексті історико-культурних та жанрово-стильових процесів : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2019. 250 с.

Гаценко Г. С. Оцінювання мистецького твору та виконавців в умовах сучасної музичної культури. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 берез., 2020 р.) Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 130–132.

Злотник О. Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2019. 254 с.

Канал М1 започатковує власну музичну премію M1 Music Awards. URL: https://showmania.novy.tv/ua/news/2015/08/28/kanal-m1-zapochatkovuye-vlasnu-muzichnu-premiyu-m1-music-awards/ (дата звернення 26.04.2020).

Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К. Э. Разлогов. Москва : Едиториал УРСС, 2005. 482 с.

Регеша Н. Л., Тринько О. І., Ковмір Н. В. Роль та значення культурно-мистецьких проектів для розвитку естрадного вокалу. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 76–79.

Тормахова А. М. Глобалізація та транскультурація у музичній культурі XX–XXI ст. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 134–138.

References

Boiko, A. M. (2019). Estradno-vokalne mystetstvo Kytaiu v konteksti istoryko-kulturnykh ta zhanrovo-stylovykh protsesiv [Pop-vocal art of China in the context of historical, cultural and genre-style processes] (PhD diss). Kharkiv [in Ukrainian].

Hatsenko, H. S. (2020). Otsiniuvannia mystetskoho tvoru ta vykonavtsiv v umovakh suchasnoi muzychnoi kultury [Appraisal of works of art and performers in the context of contemporary musical culture]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 130-132). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

Zlotnyk, O. I. (2019). Komunikatyvnyi prostir muzychnoho mystetstva Ukrainy kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Communicative space of musical art of Ukraine at the end of XX – beginning of XXI century] (PhD diss.). Kyiv: Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [in Ukrainian].

Kanal M1 zapochatkovuie vlasnu muzychnu premiiu M1 Music Awards [M1 Channel launches its own M1 Music Awards]. Retrieved from: https://showmania.novy.tv/ua/news/2015/08/28/kanal-m1-zapochatkovuye-vlasnu-muzichnu-premiyu-m1-music-awards/ [in Ukrainian].

Razlohov, K. (Ed.) (2005). Novye audyovyzualnye tekhnolohyy [New audiovisual technologies]. Moskva: Edytoryal URSS [in Russian].

Rehesha, N. L., Trynko, O. I., & Kovmir, N. V. (2017). Rol ta znachennia kulturno-mystetskykh proektiv dlia rozvytku estradnoho vokalu [The role and importance of cultural and artistic projects for the development of variety vocals.]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 8 (48), 76-79 [in Ukrainian].

Tormakhova, A. M. (2018). Hlobalizatsiia ta transkulturatsiia u muzychnii kulturi XX-XXI st. [Globalization and transculturation in the musical culture of the XX-XXI centuries] Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts], 2, 134-138 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Гаценко, Г. С., & Тринько, О. І. (2020). Оцінювання музичної діяльності в умовах сучасної поп-культури. Імідж сучасного педагога, (3(192), 94–97. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-94-97

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають