DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-94-97

Оцінювання музичної діяльності в умовах сучасної поп-культури

Галина Степанівна Гаценко, Ольга Іванівна Тринько

Анотація


Розглядається проблема оцінювання музичної діяльності в умовах поп-культури. Наголошується увага на тому, що різні форми, представлені у сучасному мистецькому просторі, досить часто взаємодіють. Для поп-культури притаманна значна орієнтованість на глядача в усіх формах презентації музичного матеріалу. Разом з тим у більшості фахових конкурсів, номінаціях на премії, у розважальних шоу наявне професійне журі. До складу журі входять представники різних сфер музичної діяльності: виконавці, педагоги з вокалу, композитори, продюсери та ін. Це сприяє створенню системного бачення досягнень виконавців, можливостей виділити різні критерії, за якими буде здійснюватись оцінювання. На відміну від академічної культури у поп-музиці досить часто застосовується ранжирування за показниками комерційної успішності виконавців, композиторів, продюсерів, що є невід’ємною частиною цього шару музичної практики.


Ключові слова


поп-культура; поп-музика; виконавець; оцінювання; шоу; конкурс; концерт; журі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко А. М. Естрадно-вокальне мистецтво Китаю в контексті історико-культурних та жанрово-стильових процесів : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2019. 250 с.

Гаценко Г. С. Оцінювання мистецького твору та виконавців в умовах сучасної музичної культури. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 берез., 2020 р.) Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 130–132.

Злотник О. Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2019. 254 с.

Канал М1 започатковує власну музичну премію M1 Music Awards. URL: https://showmania.novy.tv/ua/news/2015/08/28/kanal-m1-zapochatkovuye-vlasnu-muzichnu-premiyu-m1-music-awards/ (дата звернення 26.04.2020).

Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К. Э. Разлогов. Москва : Едиториал УРСС, 2005. 482 с.

Регеша Н. Л., Тринько О. І., Ковмір Н. В. Роль та значення культурно-мистецьких проектів для розвитку естрадного вокалу. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 76–79.

Тормахова А. М. Глобалізація та транскультурація у музичній культурі XX–XXI ст. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 134–138.

References

Boiko, A. M. (2019). Estradno-vokalne mystetstvo Kytaiu v konteksti istoryko-kulturnykh ta zhanrovo-stylovykh protsesiv [Pop-vocal art of China in the context of historical, cultural and genre-style processes] (PhD diss). Kharkiv [in Ukrainian].

Hatsenko, H. S. (2020). Otsiniuvannia mystetskoho tvoru ta vykonavtsiv v umovakh suchasnoi muzychnoi kultury [Appraisal of works of art and performers in the context of contemporary musical culture]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 130-132). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

Zlotnyk, O. I. (2019). Komunikatyvnyi prostir muzychnoho mystetstva Ukrainy kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Communicative space of musical art of Ukraine at the end of XX – beginning of XXI century] (PhD diss.). Kyiv: Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [in Ukrainian].

Kanal M1 zapochatkovuie vlasnu muzychnu premiiu M1 Music Awards [M1 Channel launches its own M1 Music Awards]. Retrieved from: https://showmania.novy.tv/ua/news/2015/08/28/kanal-m1-zapochatkovuye-vlasnu-muzichnu-premiyu-m1-music-awards/ [in Ukrainian].

Razlohov, K. (Ed.) (2005). Novye audyovyzualnye tekhnolohyy [New audiovisual technologies]. Moskva: Edytoryal URSS [in Russian].

Rehesha, N. L., Trynko, O. I., & Kovmir, N. V. (2017). Rol ta znachennia kulturno-mystetskykh proektiv dlia rozvytku estradnoho vokalu [The role and importance of cultural and artistic projects for the development of variety vocals.]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 8 (48), 76-79 [in Ukrainian].

Tormakhova, A. M. (2018). Hlobalizatsiia ta transkulturatsiia u muzychnii kulturi XX-XXI st. [Globalization and transculturation in the musical culture of the XX-XXI centuries] Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts], 2, 134-138 [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.