Формування розуміння художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями на уроках літературного читання

Автор(и)

  • Ольга Іванівна Олефір Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9299-7212

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-45-49

Ключові слова:

розуміння, художні твори, старшокласники з інтелектуальними порушеннями, уроки літературного читання

Анотація

Автором розкрито особливості розуміння змісту художніх творів учнями з інтелектуальними порушеннями. Охарактеризовано значення уроків літературного читання у формуванні розуміння змісту художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями. Розкрито методичні основи організації спеціальної словникової роботи з метою покращення розуміння змісту художніх творів учнями даної категорії. Визначено поетапність проведення словникової роботи відповідно до етапів роботи над змістом художніх творів, а також відповідні методи, способи і прийоми пояснення значення слів.

Біографія автора

Ольга Іванівна Олефір, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Аксенова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе : учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 316 с.

Колупаєва А. А. Методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими освітніми потребами в контексті освітнього реформування. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. №1 (85). С. 7–10.

Кравець Н. П. Аналіз художнього твору – важлива складова читацької діяльності розумово відсталих учнів. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна / за ред. В.О. Гаврилова, В.І. Співака. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 462 с. Вип. ХІІ. С. 202–206.

Кравець Н. П. Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та чинники, що ускладнюють їхню читацьку діяльність. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2016. № 2. С. 51–58.

Кравець Н. П. Формування інтересу до читання у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання. Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. 013. Вип. 23(1). С. 234–242.

Мартинчук О. В. Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. №1 (85). С. 14–28.

Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посіб. /авт. : О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Бобренко, І. В. Гладченко, О. І. Мякушко, С. В. Трикоз, І. В. Сухіна, Н. А. Ярмола. За ред.: О. В. Чеботарьової, І. В. Сухіної. Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2019. 233 c.

Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: практико зорієнтований посіб. / За ред. канд. істор. наук І.Г. Єрмакова, канд. психол. наук К.С. Тороп, канд. пед. наук К.В. Рейди. Дніпро : «Інновація», 2018. 385 с.

Чеботарьова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Діти з особливими потребами в освітньому просторі: зб. матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10–11 жовтня 2019 року, Чернігів (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г Шевченка). Київ : Симоненко І. В., 2019. С. 197–201.

References

Aksenova A. K. Metodyka obuchenyia russkomu yazыku v spetsyalnoi (korrektsyonnoi) shkole [Methods of teaching the Russian language in a special (correctional) school]: ucheb. dlia stud. defektol. fak. pedvuzov. M.: Humanytar. yzd. tsentr VLADOS, 2004. 316 s.

Kolupayeva A.A. Metodolohichni ta stratehichni vymiry osvity ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v konteksti osvitnʹoho reformuvannya [Methodological and strategic dimensions of education of children with special educational needs in the context of educational reform]. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya. 2018. №1 (85). S. 7–10.

Kravets N. P. Analiz khudozhnoho tvoru – vazhlyva skladova chytatskoi diialnosti rozumovo vidstalykh uchniv [Analysis of a work of art is an important component of the reading activity of mentally retarded students]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia sotsialno-pedahohichna / za red. V.O. Havrylova, V.I. Spivaka. – Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2009. 462 s. Vyp.Kh11. S. 202–206.

Kravets N. P. Formuvannia interesu do chytannia u rozumovo vidstalykh pidlitkiv na urokakh literaturnoho chytannia [Formation of interest in reading in mentally retarded adolescents in reading lessons]. Zb. naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia : Sotsialno-pedahohichna. 2013. Vyp. 23(1). S. 234–242.

Kravets N. P. Osoblyvosti psykhofizychnoho rozvytku rozumovo vidstalykh uchniv ta chynnyky, shcho uskladniuiut yikhniu chytatsku diialnist [Features of psychophysical development of mentally retarded students and factors that complicate their reading activities]. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholoho-pedahohichni nauky» (Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia) / za zah. red. prof. Ye. I. Kovalenko. Nizhyn: NDU imeni M. Hoholia, 2016. № 2. S. 51–58.

Martynchuk O.V. Pidhotovka fakhivtsiv u haluzi spetsialʹnoyi osvity: novi pidkhody [Training of specialists in the field of special education: new approaches]. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya. 2018. №1 (85). S. 14–28.

Osoblivosti realizatsiyi kompetentnisnogo pidhodu v osviti ditey z Intelektualnimi porushennyami [Features of the competence approach in the education of children with intellectual disabilities]. navch.-metod. posib. /avt.: O. V. Chebotarova, G. O. Blech, I. V. Bobrenko, I. V. Gladchenko, O. I. Myakushko, S. V. Trikoz, I. V. SuhIna, N. A. Yarmola. Za red.: O. V. ChebotarovoYi, I. V. SuhInoYi. K. : ISPP ImenI Mikoli Yarmachenka NAPN UkraYini, 2019. 233 s.

Sotsialna і zhittеva praktika dItey z Intelektualnimi porushennyami v umovah navchalno-reabilitatsIynih tsentriv [Social and life practice of children with intellectual disabilities in educational and rehabilitation centers: Practically oriented manual]: Praktiko zorientovaniy posibnik / Za red. kand. Istor. nauk I.G. Ermakova, kand. psihol. nauk K.S. Torop, kand. ped. nauk K.V. Reydi. Dnipro : «Innovatsiya», 2018. 385 s.

Chebotarova O. V. Realizatsiya kompetentnIsnogo pIdhodu u navchannI shkolyariv z porushennyami Intelektualnogo rozvitku. [Implementation of the competence approach in teaching students with intellectual disabilities] Diti z osoblivimi potrebami v osvitnomu prostori: zbirnik materIalIv V Mizhnarodnogo kongresu zi spetsIalnoyi pedagogiki, psihologiyi ta reabilitologiyi «Diti z osoblivimi potrebami v osvitnomu prostori», 10–11 zhovtnya 2019 roku, Chernigiv (Natsionalniy universitet «Chernigivskiy kolegium» Imeni T.G Shevchenka). Kiyiv : Simonenko I. V., 2019. S. 197–201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Олефір, О. І. (2020). Формування розуміння художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями на уроках літературного читання. Імідж сучасного педагога, (3(192), 45–49. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-45-49