Дихотомія «джаз та академічна музика»: минуле та сьогодення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-107-110

Ключові слова:

джаз, академічна музика, полістилістика, алюзія, дихотомія, взаємодія

Анотація

Представлено кореляцію між двома музичними напрямами – джазом та академічною музикою. Наголошено увагу на процесі взаємодії, яким характеризується їхнє функціонування в культурі XXXXI століть. Проникнення елементів джазового мистецтва в академічну музику, як і зворотний процес, виступають ознакою часу. Взаємне збагачення музичної мови, прийомів гри та способів розгортання матеріалу характеризують музику останніх десятиліть. Одним із прийомів втілення принципу полістилістики виступає алюзія, в тому числі на джазове мистецтво, яке наявне в академічній музичній практиці. Джаз нині демонструє ознаки академізації – ускладнюється мелодика, гармонічна мова, ритміка, широко застосовується поліфонія, а також розширюється перелік інструментів, що тепер вживаються у джазі. Проте сутнісні характеристики двох дихотомічних музичних напрямів залишаються незмінними.

Біографії авторів

Ольга Миколаївна Войченко, ПВНЗ «Київський університет культури»

доцентка кафедри музичного мистецтва, заслужена артистка України

Олексій Вікторович Шпортько, ПВНЗ «Київський університет культури»

старший викладач кафедри музичного мистецтва, заслужений артист України

Посилання

Войченко О. М. Усне аранжування у джазовій та поп-музиці. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 берез., 2020 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 125–126.

Коллиер Д. Становление джаза. Москва : Радуга, 1983. 396 с.

Конен В. Дж. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. Москва : Музыка, 1994. 160 с.

Лебедь Р. Олексій Коган: джаз це класика ХХІ століття. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/09/130909_kogan_interview_rl (дата звернення 26.04.2020).

Пістунова Т. В. Новітні тенденції в українському джазі. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2018. Вип. І (10). С. 228–232.

Полянський М. В. Регтайм у творчості композиторів академічної традиції. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2017. № 2. С. 78–85.

Хамилтон Э. Джаз как классическая музыка. URL: https://www.jazz.ru/2018/03/14/andy-hamilton-jazz-as-classical-music/ (дата звернення 26.04.2020).

Холопова В. Н. Российская академическая музыка последней трети ХХ начала ХХI веков (жанры и стили). Москва, 2015. 227 с.

Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке. Введение в музыкальную композицию XX века : учеб. пособ. по курсу «Анализ музыкальных произведений» для студ. высш. учеб. завед. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. С. 146–149.

References

Voichenko, O. M. (2020). Usne aranzhuvannia u dzhazovii ta pop-muzytsi [Oral arrangements in jazz and pop-music]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 125-126). Kyiv: Vyd. centr KNUKiM [in Ukrainian].

Kollier, D. (1983). Stanovlenie dzhaza [Formation of jazz]. Moskva: Raduga [in Russian].

Konen, V. Dzh. (1994). Treti plast: Novye massovye zhanry v muzyke XX veka [The third layer: New mass genres in music of the XX century]. Moskva: Muzyka [in Russian].

Lebed, R. Oleksij Kogan: dzhaz ce klasyka XXI stolittya [Alexei Kogan: jazz is a classic of the 21st century]. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/09/130909_kogan_interview_rl [in Ukrainian].

Pistunova, T. V. (2018). Novitni tendenciyi v ukrayins`komu dzhazi [The latest trends in Ukrainian jazz]. Mizhnarodnyj visnyk: kulturologiya, filologiya, muzykoznavstvo [International Bulletin: culturology, philology, musicology], I (10), 228-232 [in Ukrainian].

Polyanskyi, M. V. (2017). Regtajm u tvorchosti kompozytoriv akademichnoyi tradyciyi [Ragtime in the work of composers of the academic tradition]. Muzychne mystecztvo v osvitologichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 2, 78-85 [in Ukrainian].

Hamilton, Je. Dzhaz kak klassicheskaja muzyka [Jazz as classical music]. Retrieved from https://www.jazz.ru/2018/03/14/andy-hamilton-jazz-as-classical-music/ (last accessed 26.04.2020) [in Russian].

Holopova, V. N. (2015). Rossiskaa akademicheskaa muzyka poslednej treti XX nachala XXI vekov (zhanry i stili) [Russian academic music of the last third of the twentieth and the beginning of the twenty-first centuries (genres and styles)]. Moskva [in Russian].

Shnitke, A. (2004). Polistilisticheskie tendencii v sovremennoi muzyke [Polystylistic tendencies in modern music]. Vvedenie v muzykalnuiu kompoziciiu XX veka [Introduction to 20th Century Musical Composition]: ucheb. posobie (pp. 146-149). Moskva: Gumanitar. izd. centr VLADOS [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Войченко, О. М., & Шпортько, О. В. (2020). Дихотомія «джаз та академічна музика»: минуле та сьогодення. Імідж сучасного педагога, (3(192), 107–110. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-107-110

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають