DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-107-110

Дихотомія «джаз та академічна музика»: минуле та сьогодення

Ольга Миколаївна Войченко, Олексій Вікторович Шпортько

Анотація


Представлено кореляцію між двома музичними напрямами – джазом та академічною музикою. Наголошено увагу на процесі взаємодії, яким характеризується їхнє функціонування в культурі XXXXI століть. Проникнення елементів джазового мистецтва в академічну музику, як і зворотний процес, виступають ознакою часу. Взаємне збагачення музичної мови, прийомів гри та способів розгортання матеріалу характеризують музику останніх десятиліть. Одним із прийомів втілення принципу полістилістики виступає алюзія, в тому числі на джазове мистецтво, яке наявне в академічній музичній практиці. Джаз нині демонструє ознаки академізації – ускладнюється мелодика, гармонічна мова, ритміка, широко застосовується поліфонія, а також розширюється перелік інструментів, що тепер вживаються у джазі. Проте сутнісні характеристики двох дихотомічних музичних напрямів залишаються незмінними.


Ключові слова


джаз; академічна музика; полістилістика; алюзія; дихотомія; взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Войченко О. М. Усне аранжування у джазовій та поп-музиці. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 берез., 2020 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 125–126.

Коллиер Д. Становление джаза. Москва : Радуга, 1983. 396 с.

Конен В. Дж. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. Москва : Музыка, 1994. 160 с.

Лебедь Р. Олексій Коган: джаз це класика ХХІ століття. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/09/130909_kogan_interview_rl (дата звернення 26.04.2020).

Пістунова Т. В. Новітні тенденції в українському джазі. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2018. Вип. І (10). С. 228–232.

Полянський М. В. Регтайм у творчості композиторів академічної традиції. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2017. № 2. С. 78–85.

Хамилтон Э. Джаз как классическая музыка. URL: https://www.jazz.ru/2018/03/14/andy-hamilton-jazz-as-classical-music/ (дата звернення 26.04.2020).

Холопова В. Н. Российская академическая музыка последней трети ХХ начала ХХI веков (жанры и стили). Москва, 2015. 227 с.

Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке. Введение в музыкальную композицию XX века : учеб. пособ. по курсу «Анализ музыкальных произведений» для студ. высш. учеб. завед. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. С. 146–149.

References

Voichenko, O. M. (2020). Usne aranzhuvannia u dzhazovii ta pop-muzytsi [Oral arrangements in jazz and pop-music]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 125-126). Kyiv: Vyd. centr KNUKiM [in Ukrainian].

Kollier, D. (1983). Stanovlenie dzhaza [Formation of jazz]. Moskva: Raduga [in Russian].

Konen, V. Dzh. (1994). Treti plast: Novye massovye zhanry v muzyke XX veka [The third layer: New mass genres in music of the XX century]. Moskva: Muzyka [in Russian].

Lebed, R. Oleksij Kogan: dzhaz ce klasyka XXI stolittya [Alexei Kogan: jazz is a classic of the 21st century]. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/09/130909_kogan_interview_rl [in Ukrainian].

Pistunova, T. V. (2018). Novitni tendenciyi v ukrayins`komu dzhazi [The latest trends in Ukrainian jazz]. Mizhnarodnyj visnyk: kulturologiya, filologiya, muzykoznavstvo [International Bulletin: culturology, philology, musicology], I (10), 228-232 [in Ukrainian].

Polyanskyi, M. V. (2017). Regtajm u tvorchosti kompozytoriv akademichnoyi tradyciyi [Ragtime in the work of composers of the academic tradition]. Muzychne mystecztvo v osvitologichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 2, 78-85 [in Ukrainian].

Hamilton, Je. Dzhaz kak klassicheskaja muzyka [Jazz as classical music]. Retrieved from https://www.jazz.ru/2018/03/14/andy-hamilton-jazz-as-classical-music/ (last accessed 26.04.2020) [in Russian].

Holopova, V. N. (2015). Rossiskaa akademicheskaa muzyka poslednej treti XX nachala XXI vekov (zhanry i stili) [Russian academic music of the last third of the twentieth and the beginning of the twenty-first centuries (genres and styles)]. Moskva [in Russian].

Shnitke, A. (2004). Polistilisticheskie tendencii v sovremennoi muzyke [Polystylistic tendencies in modern music]. Vvedenie v muzykalnuiu kompoziciiu XX veka [Introduction to 20th Century Musical Composition]: ucheb. posobie (pp. 146-149). Moskva: Gumanitar. izd. centr VLADOS [in Russian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.