Акомодація вокальних прийомів звуковидобування в процесі інтерпретації студенами-магістрами композицій «симфо-металу»

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Цюряк Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4369-9360

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-102-106

Ключові слова:

музичне направлення «симфо-метал», вокально-виконавські прийоми звуковидобування, індивідуальна інтерпретація композицій

Анотація

Присвячено фаховій підготовці студентів-магістрів мистецьких спеціалізацій. Розкривається сутність поняття «вокально-виконавські прийоми звуковидобування». Розглянуто сучасні шляхи опанування дисципліни «вокал». Увагу зосереджено на індивідуальній  інтерпретації студентами композицій музичного направлення «симфо-метал», що сприяє помітному збагаченню їх виконавського досвіду. Відзначено, що для реалізації творчих завдань застосовуються не лише зарубіжні, але й вітчизняні зразки виконання.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Цюряк, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 

Посилання

Бернадська Д. П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.01. Київ, 2005. 20 с.

Бойко А. М. Розвиток стилю Сlassical Crossover в естрадному вокально-виконавському мистецтві. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. праць / за ред. В. Я. Даниленка. Харків : ХДАДМ, 2016. Вип. 1. С. 18–21.

Комлікова А. В. Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2016. 183 с.

Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 527 с.

Откидач В. М. Рок-музика і світовий художній процес : монографія. Харків : ХДАК, 2005. 293 с.

Синтетичні мистецтва: веб-сайт. URL:...https://pidruchniki.com/14360106/etika_ta_estetika/sintetichni_mistetstva (дата звернення 11.05.2020).

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : монографія. Київ : Ліра-К, 2017. 204 с.

Цюряк І. О. Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій : метод. рекомендації. Ч. 2. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. 64 с.

Экстрим вокал – что это? : веб-сайт. URL: ...http://singlikeme.ru/ekstrim-vokal-chto-eto/ (дата звернення 11.05.2020).

Яркина И. Ю. Классика и джаз в стиле funk: межпластовый синтез. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Харків : Вид-во ТОВ «С. А. М», 2014. Вип. 41: Класика в сучасній культурі. С. 94–102.

Яромчук В. Перспективи побутування академічного вокалу на початку XXI століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2017. № 2, (вип. 36). С. 164–168.

References

Bernadska, D. P. (2005). Fenomen syntezu mystetstv v suchasnii ukrainskii stsenichnii khoreohrafii [The phenomenon of synthesis of arts in modern Ukrainian stage choreography]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Boiko, A. M. (2016). Rozvytok styliu Slassical Crossover v estradnomu vokalno-vykonavskomu mystetstvi [Development of the style of Classical Crossover in pop vocal and performing arts]. In V. Ya. Danylenka (Ed.), Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti [Traditions and innovations in higher architectural and artistic education]: zb. nauk. prats (Is. 1, pp. 18-21). Kharkiv: KhDADM [in Ukrainian].

Komlikova, A. V. (2016). Ukrainska rok-opera: tradytsii ta aspekty rozvytku [Ukrainian rock opera: traditions and aspects of development]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Movchan, V. S. (2011). Estetyka [Aesthetics]: navch. posib. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Otkydach, V. M. (2005). Rok-muzyka i svitovyi khudozhnii protses [Rock music and the world art process]: monohrafiia. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Syntetychni mystetstva [Synthetic arts]: veb-sait. Retrieved from https://pidruchniki.com/14360106/etika_ta_estetika/sintetichni_mistetstva [in Ukrainian].

Tormakhova, V. M. (2017). Ukrainska estradna muzyka i folklor: vzaiemopronyknennia i syntez [Ukrainian pop music and folklore: interpenetration and synthesis]: monohrafiia. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Tsiuriak, I. O. (2019). Suchasna masova muzychna kultura v systemi pidhotovky studentiv mystetskykh spetsializatsii [Modern mass music culture in the system of training students of artistic specializations]: metod. rekomendatsii (Pt. 2). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Ekstrim vokal – chto eto? [Extreme vocals - what is it?]: veb-sait. Retrieved from http://singlikeme.ru/ekstrim-vokal-chto-eto/ [in Russian].

Iarkina, I. Iu. (2014). Klassika i dzhaz v stile funk: mezhplastovyi sintez [Classical and funk-style jazz: cross-sectional synthesis]. In Problemi vzaєmodії mistetctva, pedagogіki ta teorії і praktiki osvіti [Problems of interaction of art, pedagogy and theory and practice of education]: zb. nauk. st. (Is. 41, pp. 94-102). Kharkіv: Vid-vo TOV «S. A. M» [in Russian].

Yaromchuk, V. (2017). Perspektyvy pobutuvannia akademichnoho vokalu na pochatku XXI stolittia [Prospects for the existence of academic vocals at the beginning of the XXI century]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Art History], 2, 36, 164-168 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Цюряк, І. О. (2020). Акомодація вокальних прийомів звуковидобування в процесі інтерпретації студенами-магістрами композицій «симфо-металу». Імідж сучасного педагога, (3(192), 102–106. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-102-106

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають