Музична творчість в епоху digita

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-65-68

Ключові слова:

музика, цифрові технології, Digital, творчість, програмне забезпечення

Анотація

Представлено аспекти, які свідчать про вплив на музичну творчість різноманітних типів цифрових технологій. Позначення зростання ролі та значення технологій, програмного забезпечення та устаткування у процесі створення, відтворення та запису музичного матеріалу. Відмічено, що зв'язок музичної творчості та технологій в епоху Digital має амбівалентну спрямованість. Поява тих чи інших тенденцій у сфері музично-комп’ютерних технологій обумовлена розвитком музичної практики. У той же час музична практика залежить від технологічного рівня. Хоча цифрові технології надзвичайно розвинулись, але цифрова творчість не може замінити людське креативне начало, особливо в музичному мистецтві. Цифрові програми, різноманітне устаткування доцільно використовувати як дієвий  інструмент на шляху створення мистецького образу.

Біографії авторів

Лілія Володимирівна Остапенко, ПВНЗ «Київський університет культури»

викладачка кафедри музичного мистецтва

Віктор Петрович Скоромний, ПВНЗ «Київський університет культури»

професор кафедри музичного мистецтва, народний артист України

Посилання

Горбунова И. Б. Музыкально-компьютерные технологии в перспективе digital Humanities. Общество: философия, история, культура. 2015. № 3. С. 44–47.

Даюк Ж., Дмитрак В. Історичні етапи виникнення та розвитку звукозапису. Нова педагогічна думка. 2018. № 4 (96). С. 147–149.

Дьяченко В. В. Виникнення і розвиток мистецьких технологій у звукорежисурі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. № 18. С. 190–195.

Овсяннікова-Трель О. А. Кіномузика як культурний феномен сучасності. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2015. Вип. 2. С. 163–168.

Остапенко Л. В. Використання live looping у сучасній електронній поп-музиці. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 берез., 2020 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 219–221.

Попова А. Б. Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 629–632.

Хренов Д. Роль звукорежисури в становленні та розвитку українського кіно та телемистецтва. Вісник КНУКіМ: Серія Мистецтвознавство. 2018. Вип. 39. С. 85–93. DOI: 10.31866/2410-1176.39.2018.153664.

Biles, J. GenJam: A genetic algorithm for generating jazz solos. Proceedings of the 19th international computer music conference. 1994. P. 131–137.

References

Gorbunova, I. B. (2015). Muzykalno-kompiuternye tehnologii v perspektive digital Humanities [Music and computer technology in the perspective of digital Humanities]. Obshhestvo: filosofiia, istoriia, kultura [Society: philosophy, history, culture], 3, 44-47 [in Russian].

Daiuk, Zh., & Dmytrak, V. (2018). Istorychni etapy vynyknennia ta rozvytku zvukozapysu [Historical stages of the origin and development of recording]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 4 (96), 147-149 [in Ukrainian].

Diachenko, V. V. (2012). Vynyknennia i rozvytok mystetskykh tekhnolohii u zvukorezhysuri [The emergence and development of artistic technologies in sound production]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian culture: past, present, ways of development], 18, 190-195 [in Ukrainian].

Ovsiannikova-Trel, O. A. (2015). Kinomuzyka yak kulturnyi fenomen suchasnosti [Kinomuzika as a cultural phenomenon of the present]. Mizhnarodnyi visnyk: Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo [International Bulletin: Culturology. Philology. Musicology], 2, 163-168 [in Ukrainian].

Ostapenko, L. V. (2020). Vykorystannia live looping u suchasnii elektronnii pop-muzytsi [Use of live looping in modern electronic pop music]. In Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo [Ukraine in world globalization processes: culture, economy, society]: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 219-221). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

Popova, A.B. (2017). Vplyv tekhnolohii live looping na mystetstvo estradnoho spivu [The impact of live looping technology on the art of variety singing]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 11 (51), 629-632 [in Ukrainian].

Khrenov, D. (2018). Rol zvukorezhysury v stanovlenni ta rozvytku ukrainskoho kino ta telemystetstva [The role of sound directing in the formation and development of Ukrainian cinema and television]. Visnyk KNUKiM: Seriia Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM: Art History Series], 39, 85-93. DOI: 10.31866/2410-1176.39.2018.153664 [in Ukrainian].

Biles, J. (1994). GenJam: A genetic algorithm for generating jazz solos. Proceedings of the 19th international computer music conference, 131-137 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Остапенко, Л. В., & Скоромний, В. П. (2020). Музична творчість в епоху digita. Імідж сучасного педагога, (3(192), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-65-68