Фразеологічні одиниці в повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала»: структурно-семантичний і перекладацький аспект

Автор(и)

  • Анна Костянтинівна Павельєва Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2306-1928
  • Аліна Костянтинівна Кіщенко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7326-7070

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-40-44

Ключові слова:

дослівний переклад (калькування), описовий переклад, фразеологічний аналог, фразеологічний еквівалент, фразеологічний вислів, фразеологічне зрощення, фразеологічне сполучення, фразеологічна єдність

Анотація

Cтверджується, що просторово-часові характеристики повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала» тісно пов’язані з мовними засобами, а, оскільки хронотопічними домінантами у цьому творі є містичний час і містичний простір, текст повісті переповнений фразеологізмами біблійно-євангельської та демонологічної семантики. Подається структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць (ФО) у художньому тексті повісті та способи їхнього перекладу на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської).

Пропонується розділити у вищезгаданій повісті ФО за конотацією на три різновиди: демонологічного забарвлення; біблійно-євангельської семантики; просторічні та розмовно-експресивні (які, в свою чергу, діляться на такі, що походять із: а) народної творчості; б) історичних реалій; в) побутового життя; г) виробничо-професійної сфери; д) спостережень за світом природи). На семантичному рівні ФО в тексті повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала виділити: фразеологічні вислови; фразеологічні зрощення; фразеологічні сполучення; фразеологічні єдності.

Фразеологічні одиниці у гоголівській повісті – яскраві, образні вирази, що відображають і національний колорит, і історичну епоху, і містять реалії та неперекладні компоненти, що робить їх цікавими і водночас складними в плані перекладу на англійську мову. 158 ФО у вказаному творі перекладені за допомогою чотирьох основних способів перекладу: дослівний переклад (калькування); описовий переклад; фразеологічний аналог; фразеологічний еквівалент. Невелика кількість фразеологічних еквівалентів зумовлена тим, що в двох неблизько споріднених мовах дуже мало фразеологічних еквівалентів. Фразеологічні аналоги віднайти трохи легше, особливо якщо мова йде про широковживані словосполучення.

Біографії авторів

Анна Костянтинівна Павельєва, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та перекладу

Аліна Костянтинівна Кіщенко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка 4 курсу гуманітарного факультету

Посилання

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений : [в 14 т.] / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; гл. ред. Н. Л. Мещеряков. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Грінченко Н. О., Павельєва А. К., Астахова С. А. Методи перекладу фразеологічних одиниць в «українських» повістях М. В. Гоголя на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської). Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 квіт. 2018 р.). Тбілісі: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. 2018. С. 103–106.

Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Київ : Вищ. шк., 1972. 404 с.

Корнєва Л. М., Сологуб Л. Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад. Рідний край. 2009. № 1. С. 68–72.

Новікова Т. В. Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2015. Вип. 52. С. 203–207.

Павельєва А. К. Особливості перекладу англійською мовою «демонологічних» фразеологічних одиниць в «українських» повістях М. В. Гоголя (на матеріалі перекладу Річарда Півера та Лариси Волохонської). Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії : Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 21-22 верес. 2018 р.). Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 101–105.

Павельєва А. К. Особливості функціонування ФО з лексемою «devil» в «українських» повістях М. В. Гоголя (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської): частота вживання та основні значення. Науковий вiсник ДДПУ iменi І. Франка. Серiя: Фiлологiчнi науки. Мовознавство. Дрогобич, 2018. Вип. 10. С. 86–90.

Павельєва А. К. Переклад фразеологізмів, що позначають «нечисту силу» в перших циклах М. В. Гоголя, на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської). Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 лют. 2019 р.) Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 45–48.

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. Москва : Прозерпина, 1994. 400 с.

Шолохова А. С. Переводы произведений Н. В. Гоголя на английский и немецкий языки как проблема интерпретации : на примере «Вечеров на хуторе близ Диканьки» : дисc. ... канд. филолог. наук : 10.01.01. Москва, 2011. 162 с.

Ющук І. П. Українська мова : підручник. Київ : Либідь, 2004. 640 с.

Pavelieva A. K. The peculiarities of translation of phraseological units in the works by M. V. Gogol into English (as exemplified in the «Ukrainian» stories). Молодий вчений. 2019. № 5.1 (69.1). С. 164–167.

Pevear R., Volokhonsky L. Gogol’, Nikolaǐ Vasil’evich, 1809–1852. Translations into English. Random House; Reprint edition, 1999. 464 p.

References

Gogol, N. V., & Meshcheriakov N. L. (Ed.). (1937–1952). Polnoe sobranie sochinenii [Complete works] (Vol. 1-14). Moskva; Lenynhrad: Izdatielstvo AN SSSR [in Russian].

Hrinchenko, N. O., Pavelieva, A. K., & Astakhova, S. A. (2018). Metody perekladu frazeolohichnykh odynyts v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia na anhliisku movu (na materiali perekladu R. Pivera ta L. Volokhonskoi) [Methods of translation phraseological units in “the Ukrainian” tales by N. V. Gogol into English (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. In Suchasni filolohichni doslidzhennia: poiednannia innovatsiinykh i tradytsiinykh pidkhodiv [Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches]: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (pp. 103-106). Tbilisi: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University [in Ukrainian].

Zhovtobriukh, M. A., & Kulyk, B. M. (1972). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [The course of modern Ukrainian standard language]. Kyiv: Vyshch. shk. [in Ukrainian].

Kornieva, L., & Solohub, L. (2009). Frazeolohiia Mykoly Hoholia: oryhinalnyi tekst i pereklad [The phraseology of Mykola Hohol: the authentic text and translation]. Ridnyi krai [Homeland], 1, 68-72 [in Ukrainian].

Novikova, T. V. (2015). Pereklad frazeolohizmiv kriz pryzmu teoretychnykh doslidzhen [Translation of phraseological locutions through the prism of theoretical research]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia: Filolohichna [Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Philological], 52, 203-207 [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2018). Osoblyvosti perekladu anhliiskoiu movoiu «demonolohichnykh» frazeolohichnykh odynyts v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia (na materiali perekladu Richarda Pivera ta Larysy Volokhonskoi) [The peculiarities of translation into English of “demonological” phraseological units in “the Ukrainian tales” by M. V. Gogol (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. Aktualni pytannia filolohichnykh nauk: naukovi dyskusii [Current issues of philological sciences: scientific discussions]: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (pp. 101-105). Odessa: Pivdennoukrainska orhanizatsiia «Tsentr filolohichnykh doslidzhen» [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2018). Osoblyvosti funktsionuvannia FO z leksemoiu «devil» v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia (v perekladi R. Pivera ta L. Volokhonskoi): chastota vzhyvannia ta osnovni znachennia [Peculiarities of functioning of phraseological units with the lexical item “devil” in “the Ukrainian tales” by M. V. Gogol (in the translation of R. Pevear and L. Volokhonsky): usage frequency and basic meanings]. Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia: Filolohichni nauky. Movoznavstvo [Scientific Bulletin of the Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences. Linguistics], 10, 86-90 [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2019). Pereklad frazeolohizmiv, shcho poznachaiut «nechystu sylu» v pershykh tsyklakh M. V. Hoholia, na anhliisku movu (na materiali perekladu R. Pivera ta L. Volokhonskoi) [Translation of phraseological units that denominate “devildom” in the first cycles by M. V. Gogol, into the English language (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. Mova ta literatura u polikulturnomu prostori [Language and literature in a multicultural space]: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 45-48). Lviv: HO «Naukova filolohichna orhanizatsiia «LOHOS» [in Ukrainian].

Shanskii, N. M., & Bobrova, T. A. (1994). Etimologicheskii slovar russkogo iazyka [Etymology dictionary of the Russian language]. Moskva: Prozerpina [in Russian].

Sholokhova, A. S. (2011). Perevody proizvedenii N. V. Gogolia na angliiskii i nemetckii iazyki kak problema interpretatcii : na primere «Vecherov na khutore bliz Dikanki» [Translations of literary works by N. V. Gogol into the Englsih and German languages as the problem of explanation: by means of an example of “Evenings on a Farm Near Dikanka”]. (D diss.) Moskva: RSHU [in Russian].

Yushchuk, I. P. (2004). Ukrainska mova [The Ukrainian language]: textbook. Кyiv: Lybid [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2019). The peculiarities of translation of phraseological units in the works by M. V. Gogol into English (as exemplified in the «Ukrainian» stories). Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.1 (69.1), 64-167 [in English].

Pevear, R., & Volokhonsky, L. (1999). Gogol’, Nikolaǐ Vasil’evich, 1809–1852. Translations into English. New York: Random House [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Павельєва, А. К., & Кіщенко, А. К. (2020). Фразеологічні одиниці в повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала»: структурно-семантичний і перекладацький аспект. Імідж сучасного педагога, (3(192), 40–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-40-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають