DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-40-44

Фразеологічні одиниці в повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала»: структурно-семантичний і перекладацький аспект

Анна Костянтинівна Павельєва, Аліна Костянтинівна Кіщенко

Анотація


Cтверджується, що просторово-часові характеристики повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала» тісно пов’язані з мовними засобами, а, оскільки хронотопічними домінантами у цьому творі є містичний час і містичний простір, текст повісті переповнений фразеологізмами біблійно-євангельської та демонологічної семантики. Подається структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць (ФО) у художньому тексті повісті та способи їхнього перекладу на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської).

Пропонується розділити у вищезгаданій повісті ФО за конотацією на три різновиди: демонологічного забарвлення; біблійно-євангельської семантики; просторічні та розмовно-експресивні (які, в свою чергу, діляться на такі, що походять із: а) народної творчості; б) історичних реалій; в) побутового життя; г) виробничо-професійної сфери; д) спостережень за світом природи). На семантичному рівні ФО в тексті повісті М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала виділити: фразеологічні вислови; фразеологічні зрощення; фразеологічні сполучення; фразеологічні єдності.

Фразеологічні одиниці у гоголівській повісті – яскраві, образні вирази, що відображають і національний колорит, і історичну епоху, і містять реалії та неперекладні компоненти, що робить їх цікавими і водночас складними в плані перекладу на англійську мову. 158 ФО у вказаному творі перекладені за допомогою чотирьох основних способів перекладу: дослівний переклад (калькування); описовий переклад; фразеологічний аналог; фразеологічний еквівалент. Невелика кількість фразеологічних еквівалентів зумовлена тим, що в двох неблизько споріднених мовах дуже мало фразеологічних еквівалентів. Фразеологічні аналоги віднайти трохи легше, особливо якщо мова йде про широковживані словосполучення.


Ключові слова


дослівний переклад (калькування); описовий переклад; фразеологічний аналог; фразеологічний еквівалент; фразеологічний вислів; фразеологічне зрощення; фразеологічне сполучення; фразеологічна єдність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений : [в 14 т.] / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; гл. ред. Н. Л. Мещеряков. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Грінченко Н. О., Павельєва А. К., Астахова С. А. Методи перекладу фразеологічних одиниць в «українських» повістях М. В. Гоголя на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської). Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 квіт. 2018 р.). Тбілісі: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. 2018. С. 103–106.

Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Київ : Вищ. шк., 1972. 404 с.

Корнєва Л. М., Сологуб Л. Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад. Рідний край. 2009. № 1. С. 68–72.

Новікова Т. В. Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2015. Вип. 52. С. 203–207.

Павельєва А. К. Особливості перекладу англійською мовою «демонологічних» фразеологічних одиниць в «українських» повістях М. В. Гоголя (на матеріалі перекладу Річарда Півера та Лариси Волохонської). Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії : Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 21-22 верес. 2018 р.). Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 101–105.

Павельєва А. К. Особливості функціонування ФО з лексемою «devil» в «українських» повістях М. В. Гоголя (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської): частота вживання та основні значення. Науковий вiсник ДДПУ iменi І. Франка. Серiя: Фiлологiчнi науки. Мовознавство. Дрогобич, 2018. Вип. 10. С. 86–90.

Павельєва А. К. Переклад фразеологізмів, що позначають «нечисту силу» в перших циклах М. В. Гоголя, на англійську мову (на матеріалі перекладу Р. Півера та Л. Волохонської). Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 лют. 2019 р.) Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 45–48.

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. Москва : Прозерпина, 1994. 400 с.

Шолохова А. С. Переводы произведений Н. В. Гоголя на английский и немецкий языки как проблема интерпретации : на примере «Вечеров на хуторе близ Диканьки» : дисc. ... канд. филолог. наук : 10.01.01. Москва, 2011. 162 с.

Ющук І. П. Українська мова : підручник. Київ : Либідь, 2004. 640 с.

Pavelieva A. K. The peculiarities of translation of phraseological units in the works by M. V. Gogol into English (as exemplified in the «Ukrainian» stories). Молодий вчений. 2019. № 5.1 (69.1). С. 164–167.

Pevear R., Volokhonsky L. Gogol’, Nikolaǐ Vasil’evich, 1809–1852. Translations into English. Random House; Reprint edition, 1999. 464 p.

References

Gogol, N. V., & Meshcheriakov N. L. (Ed.). (1937–1952). Polnoe sobranie sochinenii [Complete works] (Vol. 1-14). Moskva; Lenynhrad: Izdatielstvo AN SSSR [in Russian].

Hrinchenko, N. O., Pavelieva, A. K., & Astakhova, S. A. (2018). Metody perekladu frazeolohichnykh odynyts v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia na anhliisku movu (na materiali perekladu R. Pivera ta L. Volokhonskoi) [Methods of translation phraseological units in “the Ukrainian” tales by N. V. Gogol into English (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. In Suchasni filolohichni doslidzhennia: poiednannia innovatsiinykh i tradytsiinykh pidkhodiv [Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches]: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (pp. 103-106). Tbilisi: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University [in Ukrainian].

Zhovtobriukh, M. A., & Kulyk, B. M. (1972). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [The course of modern Ukrainian standard language]. Kyiv: Vyshch. shk. [in Ukrainian].

Kornieva, L., & Solohub, L. (2009). Frazeolohiia Mykoly Hoholia: oryhinalnyi tekst i pereklad [The phraseology of Mykola Hohol: the authentic text and translation]. Ridnyi krai [Homeland], 1, 68-72 [in Ukrainian].

Novikova, T. V. (2015). Pereklad frazeolohizmiv kriz pryzmu teoretychnykh doslidzhen [Translation of phraseological locutions through the prism of theoretical research]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia: Filolohichna [Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Philological], 52, 203-207 [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2018). Osoblyvosti perekladu anhliiskoiu movoiu «demonolohichnykh» frazeolohichnykh odynyts v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia (na materiali perekladu Richarda Pivera ta Larysy Volokhonskoi) [The peculiarities of translation into English of “demonological” phraseological units in “the Ukrainian tales” by M. V. Gogol (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. Aktualni pytannia filolohichnykh nauk: naukovi dyskusii [Current issues of philological sciences: scientific discussions]: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (pp. 101-105). Odessa: Pivdennoukrainska orhanizatsiia «Tsentr filolohichnykh doslidzhen» [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2018). Osoblyvosti funktsionuvannia FO z leksemoiu «devil» v «ukrainskykh» povistiakh M. V. Hoholia (v perekladi R. Pivera ta L. Volokhonskoi): chastota vzhyvannia ta osnovni znachennia [Peculiarities of functioning of phraseological units with the lexical item “devil” in “the Ukrainian tales” by M. V. Gogol (in the translation of R. Pevear and L. Volokhonsky): usage frequency and basic meanings]. Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia: Filolohichni nauky. Movoznavstvo [Scientific Bulletin of the Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences. Linguistics], 10, 86-90 [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2019). Pereklad frazeolohizmiv, shcho poznachaiut «nechystu sylu» v pershykh tsyklakh M. V. Hoholia, na anhliisku movu (na materiali perekladu R. Pivera ta L. Volokhonskoi) [Translation of phraseological units that denominate “devildom” in the first cycles by M. V. Gogol, into the English language (as exemplified in the translation by R. Pevear and L. Volokhonsky)]. Mova ta literatura u polikulturnomu prostori [Language and literature in a multicultural space]: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 45-48). Lviv: HO «Naukova filolohichna orhanizatsiia «LOHOS» [in Ukrainian].

Shanskii, N. M., & Bobrova, T. A. (1994). Etimologicheskii slovar russkogo iazyka [Etymology dictionary of the Russian language]. Moskva: Prozerpina [in Russian].

Sholokhova, A. S. (2011). Perevody proizvedenii N. V. Gogolia na angliiskii i nemetckii iazyki kak problema interpretatcii : na primere «Vecherov na khutore bliz Dikanki» [Translations of literary works by N. V. Gogol into the Englsih and German languages as the problem of explanation: by means of an example of “Evenings on a Farm Near Dikanka”]. (D diss.) Moskva: RSHU [in Russian].

Yushchuk, I. P. (2004). Ukrainska mova [The Ukrainian language]: textbook. Кyiv: Lybid [in Ukrainian].

Pavelieva, A. K. (2019). The peculiarities of translation of phraseological units in the works by M. V. Gogol into English (as exemplified in the «Ukrainian» stories). Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.1 (69.1), 64-167 [in English].

Pevear, R., & Volokhonsky, L. (1999). Gogol’, Nikolaǐ Vasil’evich, 1809–1852. Translations into English. New York: Random House [in English].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.