DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-26-30

Показники ефективності проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти

Жанна Петрівна Кундій, Віктор Юрійович Стрельніков, Лідія Пантелеймонівна Вонсович

Анотація


Схарактеризовано проєктувальну майстерність як тісно пов’язану з педагогічною діяльністю функцію викладача закладу передвищої освіти, обґрунтовано важливість проєктувальних знань, умінь і навичок. Наголошено, що проєктуванням є операційна система впливів, яка робить навчально-виховний процес достатньо прогнозованим і керованим, як можливу модель взаємодії суб’єктів, коректування якої здійснюється на основі педагогічного передбачення, прогнозування процесу взаємодії та його результатів.

Визначено критерії і показники проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти: самостійність, професійно зорієнтоване мислення, творче ставлення до проєктувальної діяльності, ціннісна орієнтація на проєктувальну діяльність, рівень розвитку професійних якостей і здібностей, уміння проєктування дидактичних систем із використанням перспективних інноваційних та інформаційних технологій.

Проєктувальну майстерність викладачів закладів передвищої освіти визначено ефективною, якщо розроблені ними проєкти: не вимагають додаткових ресурсів; можуть застосуватися іншими викладачами, не залежно від досвіду й проєктувальної майстерності; мають потенційні можливості зниження витрат на їхню реалізацію без втрати якості «продукту».


Ключові слова


викладач закладу передвищої освіти; проєктувальна майстерність; проєктувальна діяльність; показники проєктувальної майстерності; вимоги до проєктанта

Повний текст:

PDF

Посилання


Біланова Л. П., Кундій Ж. П., Андрейко С. С. Актуальні проблеми демократизації контролю навчальної діяльності студентів. Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Полтава, 22 берез. 2018 р.) Полтава, 2018. С. 23–24.

Волошина О. В. Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 2 (96). С. 18–21.

Вонсович Л. П., Андрейко С. С. Методична робота як надійне підґрунтя забезпечення якості освітнього процесу у медичному коледжі. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Житомир, 2018. С. 36.

Кундій Ж. П., Вонсович Л. П., Андрейко С. С. Співпраця на заняттях як умова реалізації суб’єктів освітнього процесу. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Житомир, 2019. С. 87.

Лебедик Л. В. Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога. 2017. № 8 (177). C. 25–28. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121201/117152.

Синенко О. А., Штомпель В. Ю., Вонсович Л. П. Вища освіта в медсестринстві: шляхи оптимізації. Нові чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук. конф. Київ, 2018. С. 185–186.

Стрельніков В. Ю. Проектувальна діяльність як складник професійної культури педагога. Українська професійна освіта. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. № 4. С. 32–38. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12381/1/Strelnikov.pdf.

References

Вilanova, L. P., Kundiy, Zh. P., & Andreyko, S. S. (2018). Aktualni problemy demokratyzatsiyi kontrolyu navchalnoyi diyalnosti studentiv [Actual problems of democratization of control of educational activity of students]. In Aktualni pytannya kontrolyu yakosti osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Current issues of quality control of education in higher educational institutions]: materialy nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastyu (pp. 23-24). Poltava [in Ukrainian].

Voloshyna, O. V. (2018). Kryteriyi i pokaznyky proektuvalʹnoyi maysternosti maybutnikh fakhivtsiv z turyzmu [Criteria and indicators of design skills of future tourism professionals]. In Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kultury (fizychna kultura i sport) [Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)]: zb. nauk. prats (Is. 2 (96), pp. 18-21). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Vonsovych, L. P., & Andreyko, S. S. (2018). Metodychna robota yak nadiyne pidgruntya zabezpechennya yakosti osvitnoho protsesu u medychnomu koledzhi [Methodical work as a reliable basis for ensuring the quality of the educational process in the medical college]. In Vyshcha osvita v medsestrynstvi: problemy i perspektyvy [Higher education in nursing: problems and prospects]: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu (p. 36). Zhytomyr [in Ukrainian].

Kundiy, Zh. P., Vonsovych, L. P., & Andreyko, S. S. (2019). Spivpratsya na zanyattyakh yak umova realizatsiyi subyektiv osvitnoho protsesu [Cooperation in the classroom as a condition for the implementation of the subjects of the educational process]. In Vyshcha osvita v medsestrynstvi: problemy i perspektyvy [Higher education in nursing: problems and prospects]: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu (p. 87). Zhytomyr [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2017). Proektuvannya form pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh vykladachiv vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury [Design of forms of pedagogical training of future teachers of higher school in the conditions of a magistracy]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8 (177). 25-28. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121201/117152 [in Ukrainian].

Synenko, O. A., Shtompel, V. Yu., & Vonsovych, L. P. (2018). Vyshcha osvita v medsestrynstvi: shlyakhy optymizatsiyi [Higher education in nursing: ways of optimization]. In Novi chynnyky formuvannya osobystosti maybutnikh fakhivtsiv systemy okhorony zdorovya [New factors of personality formation of future specialists of the health care system]: materialy ХVІІІ mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (pp. 185-186). Kyiv [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2018). Proektuvalna diyalnist yak skladnyk profesiynoyi kulʹtury pedahoha [Design activities as a component of professional culture of the teacher]. Ukrayinska profesiyna osvita [Ukrainian professional education], 4, 32-38. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12381/1/Strelnikov.pdf [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.