Фахові конкурси як чинник розвитку професійної компетентності педагогів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-15-19

Ключові слова:

професійна компетентність, оргкомітет, конкурс, передовий педагогічний досвід, регіональний етап, зональний етап

Анотація

Подано один зі способів представлення педагогом раціональних форм і засобів засвоєння та збереження інформації в професійній діяльності, узагальненого власного та колективного досвіду, вдосконалення методів дослідницької та експериментальної діяльності. Висвітлено можливості та завдання конкурсу фахової майстерності «Учитель року» із забезпечення зростання професійної компетентності педагогів, формування суб'єктивної позиції щодо здійснення власної діяльності, сприяння розвитку професійної мобільності учасників. Охарактеризовано необхідність зростання майстерності педагога в закладі загальної середньої освіти, що сьогодні набуває нового значення в аспекті реалізації вимог Закону України «Про освіту», наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». За результатами опитувань учасників Конкурсу визначено низку мотиваційних чинників, які впливають на бажання педагогів брати участь у змаганнях, зокрема можливість здійснення педагогічного проєктування власного професійного вдосконалення, використання моделей, технологій і прийомів навчання для вирішення культурно-освітніх завдань щодо формування інноваційної освітньої політики. Охарактеризовано діяльність організаційного комітету регіонального етапу Конкурсу щодо забезпечення відкритості перебігу змагань, прозорості в роботі журі та відзначенню переможців і лауреатів. Запропоновано форму висновку фахового журі за результатами виступів на Конкурсі, де конкретно зазначені досягнення вчителя, результативність продемонстрованих форм і методів у ході змагань із рекомендацією для атестаційних комісій щодо перспективи позачергової атестації учасника.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Мастеркова, КЗ "Житомирський ОІППО"

викладачка кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін

Посилання

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : Вища шк., 1997. 349 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм педагогической деятельности. Санкт-Петербург, 1993. 54 с.

Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 3. С. 102–106.

Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». URL: https://osvita.ua/doc/files/news/616/61635/20180815.pdf.

Наказ МОН України № 798 від 10 червня 2019 р. «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». URL: https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/ 20180815.pdf.

Педагогічні конкурси на Полтавщині : метод. зб. / авт.-укл. : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. Кременчук : ПОІПОПП, 1998. 74 с.

Перцова М. І. Конкурси професійної майстерності як фактор розвитку професійної компетентності. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/ vyp20/2/percova.pdf.

Ростока М. Л. Конкурси професійної майстерності як передумова кар’єрного зростання професійно компетентного мобільного майбутнього фахівця. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 23-24 квіт. 2015 р.); [за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої]. Кривий Ріг, 2015, C. 82–83.

Ростока М. Л. Наукова преамбула запровадження технологій випереджального розвитку майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 134 (СХХХІV). С. 187–193. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20233/1/Rostoka.pdf.

Сайт «Учитель року – 2019» Житомирська область. URL: https://sites.google.com/ztu.edu.ua/2019.

Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності : методичні рекомендації. Херсон : РІПО, 2012. 48 с. URL: academy.ks.ua/view_news.php?id=125.

Темченко О. В. Управління самоосвітою педагога як засіб підвищення його професійної компетентності / О. В. Темченко // Управління освітою. – 2005. – № 19–21 (103–105). – С. 54–56

References

Ziaziun, I. A. (1997). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]: pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Kuzmyna, N. V. (1993). Professyonalyzm pedahohycheskoi deiatelnosty [Professionalism of pedagogical activity]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Lavrinenko, O. A. (2013). Pedahohichna maisternist yak dominantnyi skladnyk pedahohichnoi dii [Pedagogical skill as a dominant component of pedagogical action]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 3, 102-106 [in Ukrainian].

Nakaz Minsotspolityky № 1143 vid 10.08.2018 roku «Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity» [Order of the Ministry of Social Policy № 1143 of August 10, 2018 "On approval of the professional standard" Primary school teacher of general secondary education "]. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/ 20180815.pdf [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrainy № 798 vid 10 chervnia 2019 r. «Pro provedennia vseukrainskoho konkursu «Uchytel roku – 2020» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 798 of June 10, 2019 "On holding the all-Ukrainian competition" Teacher of the Year - 2020 "]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/ npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-uchitel-roku-2020 [in Ukrainian].

Matviienko, P. I., & Bilyk, N. I. (Comps.). (1998). Pedahohichni konkursy na Poltavshchyni [Pedagogical competitions in Poltava region]: metod. zb. Kremenchuk: POIPOPP [in Ukrainian].

Pertsova, M. I. Konkursy profesiinoi maisternosti yak faktor rozvytku profesiinoi kompetentnosti [Competitions of professional skill as a factor in the development of professional competence]. Retrieved from https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/ vyp20/2/percova.pdf [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2015). Konkursy profesiinoi maisternosti yak peredumova kariernoho zrostannia profesiino kompetentnoho mobilnoho maibutnoho fakhivtsia [Professional skills competitions as a prerequisite for career growth of a professionally competent mobile future specialist]. In L. L. Sushentseva (Ed.), Formuvannia profesiino mobilnoho fakhivtsia: yevropeiskyi vymir [Formation of a professionally mobile specialist: the European dimension], materialu III Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kryvyi Rih, 23-24 kvitnia 2015 r.) (pp. 82-83). Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2017). Naukova preambula zaprovadzhennia tekhnolohii vyperedzhalnoho rozvytku maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia [Scientific preamble of introduction of technologies of advanced development of future teachers of professional training]. In Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky [Proceedings. Series: Pedagogical sciences]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 134, pp. 187-193). Kyiv. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20233/1/Rostoka.pdf [in Ukrainian].

Sait «Uchytel roku – 2019» Zhytomyrska oblast [Site "Teacher of the Year - 2019" Zhytomyr region]. Retrieved from https://sites.google.com/ztu.edu.ua/2019 [in Ukrainian].

Samoosvita pedahoha yak umova pidvyshchennia yoho profesiinoi kompetentnosti [Self-education of a teacher as a condition for increasing his professional competence]. (2012): metodychni rekomendatsii. Kherson: RIPO. Retrieved fromacademy.ks.ua/view_news.php?id=125 academy.ks.ua/view_news.php?id=125 [in Ukrainian].

Temchenko, O. V. Upravlinnia samoosvitoiu pedahoha yak zasib pidvyshchennia yoho profesiinoi kompetentnosti [Management of teacher self-education as a means of improving his professional competence]. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Мастеркова, Т. В. (2020). Фахові конкурси як чинник розвитку професійної компетентності педагогів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 15–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-15-19