Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи.

Автор(и)

  • Андрій Ігорович Бондаренко Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6856-991X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-69-72

Ключові слова:

дистанційна освіта, музина освіта, музичне виконавство, педагогічні умови, мистецькі навчальні заклади, освітні реформи

Анотація

Присвячено проблемам дистанційної освіти в освітніх закладів музичного профілю, що здійснюють навчання за такими напрямами як гра на музичному інструменті та спів. Показано, що дистанційна форма навчання не дозволяє здобувачам освіти повноцінно набути необхідних компетенцій за вказаними напрямами внаслідок обмеженості технічних можливостей, властивих сучасним технологіям зв’язку, а саме – неможливості здійснення невербальних форм комунікації, й, особливо, затримка звукового та відеосигналу під час комунікації, що унеможливлює музикування в ансамблі. Зроблено висновок про те, що вказані проблеми не дозволяють розглядати перспективи дистанційної освіти музикантів-виконавців у позитивному ключі.

Біографія автора

Андрій Ігорович Бондаренко, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

концертмейстер кафедри академічного хорового та інструментального мистецтва, член Національної спілки композиторів України

Посилання

Афоніна О. С. Перспективи впровадження дистанційних курсів з музикознавства у навчальний процес Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2012. Вип. 4. С. 85–88.

Васильєва Л. Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 48–58.

Гаврілова Л. Г. Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично-історичних дисциплін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 58, вип. 2. С. 28–37.

Дмитрієнко О. Ю., Білодід Б. В., Терновой М. Ю. Аналіз програмного забезпечення Інтернет-телефонії. Электроника и связь. 2009. № 2/3, ч. 1. С. 252–254.

Кочурська І. В. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2018. 302 с.

Куспанова М. Т. Взаимосвязь видов педагогических коммуникаций на уроках музыки : межвуз. вестник. URL: http://repository.nkzu.kz/id/eprint/6129 (дата звернення: 30.04.2020).

Learning to Play the Piano: In Person or Online? pianoin21days.com. URL: https://pianoin21days.com/learning-play-piano-person-online/ (дата звернення: 30.04.2020).

References

Afonina, O. S. (2012). Perspektyvy vprovadzhennia dystantsiinykh kursiv z muzykoznavstva u navchalnyi protses Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Prospects for the introduction of distance courses in musicology in the educational process of the National Academy of Management of Culture and Arts]. Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the State Academy of Management of Culture and Arts], 4, 85-88 [in Ukrainian].

Vasylieva, L. (2017). Dosvid formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva do vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Experience in forming the readiness of future music teachers to use distance learning technology]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 7, 48-58 [in Ukrainian].

Havrilova, L. H. (2017). Spetsyfika rozroblennia dystantsiinykh kursiv z muzychno-istorychnykh dystsyplin [Specifics of developing distance learning courses in music history]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 58, 2, 28-37 [in Ukrainian].

Dmytriienko, O. Yu., Bilodid, B. V., & Ternovoi, M. Yu. (2009). Analiz prohramnoho zabezpechennia Internet-telefonii [Internet telephony software analysis]. Elektronika i sviaz [Electronics & Communications], 2/3, 1, 252-254 [in Ukrainian].

Kochurska, I. V. (2018). Pedahohichni umovy humanizatsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv-muzykantiv u mystetskykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions for the humanization of professional training of future music teachers in art schools]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kuspanova, M. T. Vzaimosviaz vidov pedagogicheskikh kommunikatcii na urokakh muziki [The relationship of the types of pedagogical communications in music lessons]: mezhvuz. vestnik. Retrieved from http://repository.nkzu.kz/id/eprint/6129 [in Russian].

Learning to Play the Piano: In Person or Online? pianoin21days.com. Retrieved from https://pianoin21days.com/learning-play-piano-person-online/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Бондаренко, А. І. (2023). Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. Імідж сучасного педагога, (3(192), 69–72. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-69-72