DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-55-59

Використання технології критичного мислення у процесі формування екологічної культури молодших школярів

Ольга Петрівна Григорович

Анотація


Розглянуто ефективні інтерактивні методи навчання, а саме рольові та ділові ігри, що застосовуються у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Сформульовано переваги застосування рольових і ділових ігор: наближення освітнього процесу до реального професійного середовища; підвищення особистісно-професійної мотивації курсантів; стимулювання творчої активності та самостійності; формування навчального співробітництва та партнерства; розвиток навичок спонтанного мовлення, подолання бар’єру між вивченням іноземної мови та її практичним застосуванням; набуття професійних рис і якостей компетентного професіонала, здатного до іншомовного спілкування.


Ключові слова


екологічна культура; екологічне виховання; молодші школярі; технології критичного мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Активные методы обучения в природоохранном образовании / под ред. Д. Н. Кавтарадзе. Москва, 1982. 270 с.

Григорович О. П., Волохата К. М. Формування основ екологічної культури молодших школярів засобами екологічного просвітництва. Молодий вчений. 2019. № 5 (69), С. 122–125.

Грошовенко О. П. Екологічна освіта і виховання молодших школярів. Вінниця, 2017. 270 с.

Грошовенко О. П., Кондратюк Т. Г. Педагогіка емпауерменту в технології екологічних коміксів. Молодий вчений. 2018. № 5.2, С. 76–83.

Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Луцьк, 2009. 312 с.

Плохій З. П. Природа як пізнавальна цінність. Дошкільне виховання. 2001. № 6. С. 7–9.

Пометун О. І., Сущенко І. М. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи. Київ, 2018. 96 с.

Стахова І. А. Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений. 2018. № 5.2, С. 127–131.

References

Kavtaradze, D. N. (Ed.). (1982) Aktivnye metody obucheniia v prirodookhrannom obrazovanii [Active learning methods in environmental education]. Moskva: Yzd-vo MGhU [in Russian].

Hryhorovych, O. P., & Volokhata, K. M. (2019). Formuvannia osnov ekolohichnoi kultury molodshykh shkoliariv zasobamy ekolohichnoho prosvitnytstva [Formation of bases of ecological culture of junior schoolchildren by means of ecological education]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5, 122-125 [in Ukrainian].

Ghroshovenko, O. P. (2017) Ekologhichna osvita i vykhovannja molodshykh shkoljariv [Ecological education and upbringing of junior schoolchildren]. Vinnycja [in Ukrainian].

Ghroshovenko, O. P., & Kondratjuk, T. Gh. (2018). Pedaghoghika empauermentu v tekhnologhii ekologhichnykh komiksiv [Formation of bases of ecological culture of junior schoolchildren by means of ecological education]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.2, 76-83 [in Ukrainian].

Zajchuk, V. O. (2009). Suchasni pedaghoghichni tekhnologhiji: dydaktychno-innovacijnyj aspekt [Modern pedagogical technologies: didactic-innovative aspect]. Lucik: PVD Tverdynja [in Ukrainian].

Plokhii, Z. P. (2001). Pryroda yak piznavalna tsinnist [Nature as a cognitive value]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 6, 7-9 [in Ukrainian].

Pometun, O. I., & Sushhenko, I. M. (2018). Putivnyk z rozvytku krytychnogho myslennja v uchniv pochatkovoji shkoly [A guide to the development of critical thinking in primary school students]. Kyiv [in Ukrainian].

Stakhova, I. A. (2018). Tvorchyi pidkhid do orghanizacii pryrodnycho-naukovoi pidghotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Creative approach to the organization of natural science training of future primary school teachers]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.2, 127-131 [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.