Використання технології критичного мислення у процесі формування екологічної культури молодших школярів

Автор(и)

  • Ольга Петрівна Григорович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3251-5178

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-55-59

Ключові слова:

екологічна культура, екологічне виховання, молодші школярі, технології критичного мислення

Анотація

Розглянуто ефективні інтерактивні методи навчання, а саме рольові та ділові ігри, що застосовуються у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Сформульовано переваги застосування рольових і ділових ігор: наближення освітнього процесу до реального професійного середовища; підвищення особистісно-професійної мотивації курсантів; стимулювання творчої активності та самостійності; формування навчального співробітництва та партнерства; розвиток навичок спонтанного мовлення, подолання бар’єру між вивченням іноземної мови та її практичним застосуванням; набуття професійних рис і якостей компетентного професіонала, здатного до іншомовного спілкування.

Біографія автора

Ольга Петрівна Григорович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти 

Посилання

Активные методы обучения в природоохранном образовании / под ред. Д. Н. Кавтарадзе. Москва, 1982. 270 с.

Григорович О. П., Волохата К. М. Формування основ екологічної культури молодших школярів засобами екологічного просвітництва. Молодий вчений. 2019. № 5 (69), С. 122–125.

Грошовенко О. П. Екологічна освіта і виховання молодших школярів. Вінниця, 2017. 270 с.

Грошовенко О. П., Кондратюк Т. Г. Педагогіка емпауерменту в технології екологічних коміксів. Молодий вчений. 2018. № 5.2, С. 76–83.

Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Луцьк, 2009. 312 с.

Плохій З. П. Природа як пізнавальна цінність. Дошкільне виховання. 2001. № 6. С. 7–9.

Пометун О. І., Сущенко І. М. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи. Київ, 2018. 96 с.

Стахова І. А. Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений. 2018. № 5.2, С. 127–131.

References

Kavtaradze, D. N. (Ed.). (1982) Aktivnye metody obucheniia v prirodookhrannom obrazovanii [Active learning methods in environmental education]. Moskva: Yzd-vo MGhU [in Russian].

Hryhorovych, O. P., & Volokhata, K. M. (2019). Formuvannia osnov ekolohichnoi kultury molodshykh shkoliariv zasobamy ekolohichnoho prosvitnytstva [Formation of bases of ecological culture of junior schoolchildren by means of ecological education]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5, 122-125 [in Ukrainian].

Ghroshovenko, O. P. (2017) Ekologhichna osvita i vykhovannja molodshykh shkoljariv [Ecological education and upbringing of junior schoolchildren]. Vinnycja [in Ukrainian].

Ghroshovenko, O. P., & Kondratjuk, T. Gh. (2018). Pedaghoghika empauermentu v tekhnologhii ekologhichnykh komiksiv [Formation of bases of ecological culture of junior schoolchildren by means of ecological education]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.2, 76-83 [in Ukrainian].

Zajchuk, V. O. (2009). Suchasni pedaghoghichni tekhnologhiji: dydaktychno-innovacijnyj aspekt [Modern pedagogical technologies: didactic-innovative aspect]. Lucik: PVD Tverdynja [in Ukrainian].

Plokhii, Z. P. (2001). Pryroda yak piznavalna tsinnist [Nature as a cognitive value]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 6, 7-9 [in Ukrainian].

Pometun, O. I., & Sushhenko, I. M. (2018). Putivnyk z rozvytku krytychnogho myslennja v uchniv pochatkovoji shkoly [A guide to the development of critical thinking in primary school students]. Kyiv [in Ukrainian].

Stakhova, I. A. (2018). Tvorchyi pidkhid do orghanizacii pryrodnycho-naukovoi pidghotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Creative approach to the organization of natural science training of future primary school teachers]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 5.2, 127-131 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Григорович, О. П. (2020). Використання технології критичного мислення у процесі формування екологічної культури молодших школярів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 55–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-55-59