Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів

Автор(и)

  • Наталія Семенівна Івасів Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6243-0709
  • Михайло Миколайович Козяр Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7068-598X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-36-39

Ключові слова:

інтерактивні методи навчання, рольові та ділові ігри, іншомовна комунікативна компетентність, майбутні офіцери

Анотація

Розглянуто ефективні інтерактивні методи навчання, а саме рольові та ділові ігри, що застосовуються у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Сформульовано переваги застосування рольових і ділових ігор: наближення освітнього процесу до реального професійного середовища; підвищення особистісно-професійної мотивації курсантів; стимулювання творчої активності та самостійності; формування навчального співробітництва та партнерства; розвиток навичок спонтанного мовлення, подолання бар’єру між вивченням іноземної мови та її практичним застосуванням; набуття професійних рис і якостей компетентного професіонала, здатного до іншомовного спілкування.

Біографії авторів

Наталія Семенівна Івасів, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Михайло Миколайович Козяр, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології та педагогіки, член-кореспондент НАПН України

Посилання

Алилуйко Е. А. Формирование коммуникативной компетентности менеджеров туризма в процессе изучения иностранного языка : дисc. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2000. 148 c.

Артемьева О. А. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности : монография. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 208 с.

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособ. для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. завед. Москва : Академия, 2006. 336 с.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови у фаховій підготовці : монографія. Харків : Вид-ць Іванченко І. С., 2014. 214 с.

Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 435 с.

Коваль Т. І., Кочубей Н. П. Інтерактивні технології навчання іноземних мов. Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 7. С. 25–37.

Парубок О. М. Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2003. 24 с.

Якубовська Л. П. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький, 2002. 18 с.

References

Aliluyko, Ye. A. (2000). Formirovanie kommunikativnoi kompetentnosti menedzherov turizma v processe izucheniia inostrannogo yazyka [Forming of tourism managers’ communicative competence in process of foreign language studying]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Artemeva, O. A. (2007). Sistema uchebno-rolevyh igr professionalnoi napravlennosti [The system of educational role plays of professional orientation]: monografiia. Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta [in Russian].

Galskova, N. D., & Gez, N. I. (2006). Teoriia obucheniia inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika [The theory of teaching foreign languages. Linguodidactics and methodology]: ucheb. posob. dlia stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. vyissh. ped. ucheb. zavedenii. Moskva: Akademiia [in Russian].

Demchenko, D. I. (2014). Formuvannia profesiinoi inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv zasobamy inozemnoi movy u fakhovii pidhotovtsi [The formation of professional foreign language competence of prospective lawyers by means of foreign language training]: monohrafiia. Kharkiv: Vydavets Ivanchenko I. S. [in Ukrainian].

Ivasiv, N. S. (2018). Profesiina inshomovna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z turyzmoznavstva u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Professional Foreign Language Training of Prospective Tourism Studies Specialists in Higher Educational Institutions]. (PhD diss.). Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Koval, T. I., & Kochubey, N. P. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannia inozemnykh mov [Interactive technologies of foreign languages teaching]. Naukovi zapysky NDU im. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes of Nizhyn Gogol State University. Psychological and pedagogical sciences], 7, 25-37 [in Ukrainian].

Parubok, O. M. (2003). Dydaktychni umovy zastosuvannia dilovykh ihor u profesiinii pidhotovtsi fakhivtsiv pozhezhnoi bezpeky [The didactic conditions of business games application in professional training of fire safety specialists]. (Extended abstract of PhD diss.). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Yakubovska, L. P. (2002). Vykorystannia navchalno-roliovykh ihor profesiinoi spriamovanosti u protsesi navchannia inozemnoi movy maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [The application of professionally oriented educational role plays in the process of foreign language teaching of prospective border service officers]. (Extended abstract of PhD diss.). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Івасів, Н. С., & Козяр, М. М. (2023). Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 36–39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-36-39