Режисура предметної дії: ефективність надлишкових знань учителя

Автор(и)

  • Віктор Леонідович Мозговий Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9060-8244

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-50-54

Ключові слова:

надлишкові знання учителя, режисура предметної дії, сучасний урок, методичні умови

Анотація

Запропоновано нове семантичне наповнення поняття «надлишкові знання учителя», охарактеризовано його функціональність у контексті режисури предметної дії. На основі методичних умов організації сучасного уроку обґрунтовано ефективність використання надлишкових знань учителя у формуванні мотиваційного поля навчально-пізнавальної діяльності. Акцентовано увагу на тому факті, що вказане явище має місце в педагогічній практиці вчителя і певною мірою впливає на формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, а з рештою стає однією із методичних звичок учителя-предметника. Визначено доцільність дослідження впливу надлишкових знань учителя на формування компетентностей учня Нової української школи.

Біографія автора

Віктор Леонідович Мозговий, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології, директор 

Посилання

Бібик Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47–58.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. 1728 с.

Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Зязюн І. А. Педагогічна арт-терапія як естетична фасцинація. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ ; Хмельницький, 2008. 530 с.

Мозговий В. Л. Режисура педагогічної дії : теоретичний і методичний аспекти : монографія. Миколаїв : Іліон, 2014. 492 с.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / упоряд.: Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян. URL: www.mon.gov.ua/activity/education.

Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. Москва : ИЦ ИЭТ, 2013. 268 с.

Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 376 с.

Поташник М. М. Требования к современному уроку : метод. пособ. Москва : Центр педагогического образования, 2008. 272 с.

Професійна освіта : словник : навч. посіб. / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.

Скрипченко О. В., Падалка О. С., Скрипченко Л. О. Психолого-педагогічні основи навчання : навч. посіб. для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів педагогічних та курсантів військових навч. закл. Київ : Український Центр духовної культури, 2008. 420 с.

References

Bibyk, N. M. (2015). Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentisnoho pidkhodu v shkilnii osviti [Advantages and risks of introducing a competency-based approach in school education]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 1, 47-58 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Comp.). (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2008). Pedahohichna art-terapiia yak estetychna fastsynatsiia [Pedagogical art therapy as an aesthetic fascination]. In Ziaziun, I. A., & Nychkalo, N. H. (Eds.), Pedahohichna osvita i osvita doroslykh: yevropeiskyi vymir [Pedagogical education and adult education: the European dimension]: zb. nauk. pr. (pp. 17-25). Kyiv; Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Mozghovyi, V. L. (2014). Rezhysura pedahohichnoi dii : teoretychnyi i metodychnyi aspekty [Directing pedagogical action: theoretical and methodological aspects]: monohrafiia. Mykolaiv: Ilion [in Ukrainian].

Hrynevych, L., Elkin, O., Kalashnikova, S., Kobernyk, I., Kovtunets, V., & Makarenko, O. (Comps.). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: conceptual bases of secondary school reform]. Retrieved from www.mon.gov.ua/activity/education [in Ukrainian].

Novikov, A. M. (2013). Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh poniatii [Pedagogy: a dictionary of a system of basic concepts]. Moskva: ITc IET [in Russian].

Ziaziun, I. A. (Ed.). (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]: pidruchnyk. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Potashnik, M. M. (2008). Trebovaniia k sovremennomu uroku [Modern lesson requirements]: metod. posobie. Moskva: Tcentr pedagogicheskogo obrazovaniia [in Russian].

Nychkalo, N. H. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]: slovnyk: navch. posib. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Skrypchenko, O. V., Padalka, O. S., & Skrypchenko, L. O. (2008). Psykholoho-pedahohichni osnovy navchannia [Psychological and pedagogical foundations of education]: navch. posib. dlia vykladachiv psykholohii i pedahohiky, aspirantiv, studentiv pedahohichnykh ta kursantiv viiskovykh navch. zakl. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Мозговий, В. Л. (2020). Режисура предметної дії: ефективність надлишкових знань учителя. Імідж сучасного педагога, (3(192), 50–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-50-54